Stichting Natuurlijk Geuldal

Behoud en Versterking Nationaal Landschap Zuid Limburg

Klik hier voor Webcam Keutenberg YouTubeDoel:

Stichting Natuurlijk Geuldal is een officiële stichting met als doelstelling het behoud en de verbetering van natuur, landschap en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid Limburg.

Middel:

De stichting onderneemt activiteiten en kan betrokken worden bij activiteiten van anderen:
- Het schrijven van nota's met voorstellen.
- Ondernemen van activiteiten waaronder voorlichtingsbijeenkomsten.
- Ondersteuning van activiteiten van derden en geven van informatie.
- Indienen van zienswijzen of bezwaarschriften om haar doel te bereiken.
- Voeren van procedures om haar doel te bereiken.


Statuten:

Dit zijn onze statuten.

___________________________________________________

 

ACTIVITEITEN OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE (laatste boven).24

Stichting Natuurlijk Geuldal vraagt aandacht voor watervervuiling en megaloodsen.

Oktober 2019. Stichting Natuurlijk Geuldal richt zich met een brief tot het Waterschap Limburg en Gemeente Gulpen-Wittem en provincie Limburg om ecologische schade te voorkomen.
Het Waterschap kreeg een brief met de vraag om een verbod op het lozen van onbekende, mogelijk zeer giftige, stoffen door Chemelot in de Maas (en uiteindelijk de Noordzee en verder). In een antwoord aan onze Stichting schreef het Waterschap er alles aan te doen om lozing van giftige chemische stoffen in de Maas te voorkomen, maar wel passend binnen de landelijke wet- en regelgeving.
Gulpen-Wittem en provincie Limburg  kregen een brief met de vraag om bij hun onderzoek naar de best oplossing voor het plaatsen van mega-loodsen en megastallen ook de 'uitplaatsing' te betrekken naar minder kwetsbare gebieden zoals industrieterreinen of langs autowegen. Inmiddels heeft de provincie te kennen gegeven dat er ook gericht gekeken kan worden naar uitplaatsing maar dat het voortouw bij Gulpen-Wittem ligt.
Klik op Waterschap Limburg en op Gulpen-Wittem voor de brieven.

Foto afvalputje Chemelot

 

Foto voorbeeld landschapsschade door loodsen23

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in over de uitbreiding van Résidence Valkenburg, in het waardevol landschappelijk beekdal van de Geul. 

September 2019. Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienwijze in over het vergroten van Résidence Valkenburg naast Schin op Geul met huisjes in een waardevol beekdalgebied van het riviertje de Geul naast Goudgroene natuur en vlak bij Natura 2000. Deze eigenaar heeft het al gedaan gekregen dat zonder uitgebreide omgevingsprocedure, 'met dank aan de gemeente Valkenburg a/d Geul', een aantal zaken oneigenlijk geregeld zijn waardoor al veel landschapsschade is ontstaan.Nu treedt weer een nieuwe fase in waarbij de eigenaar nog meer uitbreidingen aanvraagt, nu wel via de juiste procedure. De schade in het landschap is op foto's duidelijk te zien, maar Provincie en Gemeente vinden het blijkbaar nog niet genoeg.

De immense oppervlakte die Résidence Valkenburg nu al bebouwd heeft.


Klik hier op SNG zienswijze Résidence Valkenburg.

______________________________________________________________________________________


22.

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in over de uitbreiding van Camping Vinkenhof op een waardevol natuurgebied aan de voet van Sousberg.

September 2019. Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienswijze in over het vergroten van Camping Vinkenhof naast Schin op Geul met huisjes op een waardevol natuurgebied, een kersenboomgaard, naast camping. Deze camping heeft enige tijd dit gebied gekocht voor uitbreidingen. Er zijn veel redenen waarom het niet wenselijk is dat dit gebied aan de open ruimte onttrokken wordt. (natuur- en landschapsverlies, verdwijnen ecologische verbindingszone, zeldzame fauna, verstedelijking, kort bij woonkern enz.) Binnenkort zal de gemeenteraad zich over dit plan buigen omdat het een wijziging bestemmingsplan is.

Het natuurbosje met kersenbomen waar Das, Vliegend Hert en veel vogels foerageren en opgeofferd wordt. Het is de scheiding met de kern Schin op Geul die links juist buiten de foto valt. Rechts buiten de foto ligt het grootste gedeelte van de camping.


Klik hier op SNG zienswijze Vinkenhof.


Op de voorgrond Vinkenhof en daarachter Résidence Valkenburg. Vergunningverlening kan niet los van elkaar staan.
Schin op Geul wordt van noordoost naar zuidoost door de vakantiecomplexen Vinkenhof en Résidence Valkenburg geflankeerd. Aan de noordwest zijde ligt vakantiepark Walem. In en om Schin op Geul zelf liggen ook nog recreatieverblijven waardoor het hele dorp beter de naam Vakantiedorp Schin op Geul kan dragen omdat vakantiegangers inmiddels veruit in de meerderheid zijn. Met de nadelen voor bewoners van dien. De schade aan landschap en natuur is nu al immens.

_______________________________________________________________________________________


21.

Stichting Natuurlijk Geuldal schrijft discussienota over het belang van 'open ruimtes' in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Extra inzet voor natuur en leefbaarheid is natuurlijk prima, maar het Heuvelland is al zo volgebouwd dat de huidige open ruimte, of het nu natuur of landbouw is, gespaard dient te blijven. Verstedelijking is fataal voor de uitstraling.

Stichting Natuurlijk Geuldal pleit dan ook voor een stop op meer bebouwing omdat het landschap dit niet meer aan kan. Maar 'ruimte' is niet alleen oppervlakte. Ruimte is ook lucht, bodem, water. Ook hier vindt vernietiging van het ecosysteem plaats. Denk aan vervuiling van lucht door diverse chemische verbindingen, bodem- en watervervuiling door chemisch-synthetische niet-afbreekbare stoffen als pesticiden en geluidshinder.
Het begrip zonneweide is natuurlijk een volledig fout gekozen naam door mensen die hieraan geld willen verdienen. Het zijn gewoon open loodsen van enkele meters hoog die open ruimte aan een landschap onttrekken en meestal ten koste gaan van landbouwgrond. De nota kan hieronder gedownload worden en is voor iedereen vrij te gebruiken.

Klik op het belang van open ruimtes in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

_______________________________________________________________________________________


20.

Stichting Natuurlijk Geuldal reageert op de plannen om in de landschappelijk open ruimte bij Mingersborg in Gulpen-Wittem grote loodsen toe te laten. Wederom een nieuwe aantasting.

Juni 2019. Een landbouwbedrijf in Trintelen wil uitplaatsing voor meer ruimte. Dat betekent in één van de weinige grote open landschappelijke ruimtes die het Nationaal Landschap Zuid-Limburg nog heeft dat er grote opslagloodsen getolereerd gaan worden. Een echte noodzaak is er niet, want er zijn prima alternatieven. De 'verindustrialisering' van het platteland, hier zelfs in een Nationaal Landschap, gaat onverminderd verder. Een bedreiging die maar niet stopt.

Klik op artikel loodsen in gemeente Gulpen-Wittem.

________________________________________________________________________________________


19.

Stichting Natuurlijk Geuldal biedt nota zonneweiden aan aan provincie Limburg en gemeenten in het Heuvelland.

Mei 2019. Naast 'verdozing', het vol bouwen met loodsen en stallen, doemt een nieuw gevaar op voor ons Nationaal Landschap Zuid-Limburg: 'Betegeling' met zonnecellen. Naar aanleiding van de eerste plannen bij St. Geertruid in Eijsden-Margraten en bij Emmaberg in Valkenburg a/d Geul (30 hectaren!) maken wij ons zorgen. Waar houdt dit op? Om de regionale en lokale overheden ten dienste te zijn schreven wij een nota met overwegingen die bij een beslissing 'wel of geen' zonneweiden betrokken kunnen worden. Zolang er nog honderden hectaren daken van loodsen en stallen ongebruikt leeg liggen raden wij zonneweiden af, zeker in een Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dus zonnedaken ja, opoffering van open ruimtes neen.

Klik op Nota zonneweiden voor de hele nota.

________________________________________________________________________________________


18.

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in op de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor PlanMER Luchtvaart (voorloper PlanMER Luchtvaart).

April 2019. Stichting Natuurlijk Geuldal krijgt steeds meer signalen van bewoners in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg over overlast van de luchtvaart vanaf MAA. Hinder van Liège Airport is in het zuidelijkste deel van Zuid-Limburg al erg, evenals de overlast van AWACS toestellen boven een groot deel van Zuid-Limburg. Nu overheden MAA de mogelijkheden geeft om verder te groeien wil Stichting Natuurlijk Geuldal nu al actief mee doen bij het terug dringen van deze overlast en voor de recreatieve sector imagoschade. Daarvoor is deze zienswijze voor bedoeld.

Klik op Zienswijze PlanMER voor de complete zienswijze.

________________________________________________________________________________________


17.

Stichting Natuurlijk Geuldal dient i.s.m. een handhavingsverzoek in tegen foute beheersactiviteiten.

April 2019. In samenwerking met Dr. Ingenieur mevrouw Betty Mantz dient Stichting Natuurlijk Geuldal een handhavingsverzoek in bij het Waterschap Limburg. Ondergetekenden hebben bij enkele rivieren en beken in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, met name de natuurlijke Gulp, geconstateerd dat er werken verricht zijn die niet volgens de vigerende regels plaatsvonden en schadelijk zijn voor de natuurwaarden zoals flora en fauna. Ons handhavingsverzoek behelst het in waarde terug brengen en hiertoe hebben we zelfs concrete voorstellen gedaan. Het verzoek is bij ons op te vragen.

________________________________________________________________________________________


16.

Waterschapsverkiezingen: Rol van het Waterschap kan beter.

januari 2019. Waterkwaliteit in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de rol van het Waterschap Limburg.

Maart 2019.De waterkwaliteit in ons gebied is nog steeds bedenkelijk. Bodemwater is vervuild en ook de rivieren en beken laten zien dat door mensen veroorzaakte vervuiling niet voldoende verminderd. Oorzaken zijn natuurlijk vuilwater-overstort bij bv. waterzuiveringsinstallaties als er veel regen valt en de vervuiling door de agrarische sector.
Ook andere soorten kwaliteit, zoals de hydro-morfologische elementen (structuur van de oeverzone, structuur en substraat van de rivierbedding e.d.) zijn uiterst belangrijk.
In het Wezer-arrest oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap:
1. dat iedere achteruitgang van de toestand van een waterlichaam moet worden voorkomen, ongeacht de planning op langere termijn volgens de beheersplannen en maatregelenprogramma’s (tenzij een uitzondering voor tijdelijke achteruitgang wordt toegestaan, artikel 4 lid 6 KRW);
2. dat sprake is van achteruitgang zodra de toestand van ten minste één van de kwaliteitselementen, opgenomen in bijlage V KRW, een klasse achteruitgaat. (Bijlage V bevat naast biologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen óók hydro-morfologische kwaliteitselementen.)
Een praktisch voorbeeld:
De gemeente Gulpen-Wittem is door het Waterschap gevraagd om stroomopwaarts mee te zoeken naar berging van 600.000 kubieke meter water bij wateroverlast. Dit kan gebeuren door het aanleggen van buffers en bassins, maar de juiste manier zou een meer natuurlijke beheersing van water zijn. Overlast in bebouwd gebied (Looierstraat) wordt nu ook aangepakt door in het buitengebied stroomopwaarts stuwingen te maken maar het kan ook door in het bebouwd gebied de waterloop breder en de kademuur hoger te maken.
Mooi dat het WereldNatuurFonds hiervoor aandacht heeft door het vragen om een petitie te ondertekenen en aan de Europese Unie aan te bieden. Dit steunt Stichting Natuurlijk Geuldal maar al te graag:
www.wnf.nl/protectwater.htm

_______________________________________________________________________


15.

Losse actualiteiten december 2018: 

December 2018. De Stichting is betrokken bij een aantal activiteiten die een negatieve invloed kunnen op natuur, landschap en leefomgeving:

1. Stichting MOZL heeft ons gevraagd een mening te geven op enkele vernieuwde trajecten voor ATB'ers. In het overleg werd voor ons duidelijk dat men niet alleen heeft gekeken naar het belang van de ATB'ers maar ook naar andere belangen. Een goede zaak. Wij gaven nog enkele ideeën mee. Er is in de toekomst nog overleg i.v.m. een paar routes die enkele jaren geleden minder gelukkig gepland werden. De verwachting is dat we hier gezamenlijk uit komen.

2. Met 'Pop on Top' is overleg gepleegd omdat de organisaties wil uitgroeien naar een festival met 12000 bezoekers. Dit vraagt andere logistiek en veiligheidsmaatregelen. Een vluchtweg zou aangelegd moeten worden door Natura 2000. Er is al iets van een weg, maar die is ontstaan door illegale werkzaamheden tijdens een WK wedstrijd veldrijden. Stichting Natuurlijk Geuldal wil dat dit gebied zich kan herstellen. Wel zien we mogelijkheden om vlak achter het Casino tegen het hekwerk een fatsoenlijke vluchtweg aan te leggen die ook gebruikt kan worden voor toeleveringen. Hiermee was de Stichting Top on Pop het helemaal mee eens en zij proberen hiervoor bij besturen steun te krijgen. Temeer omdat dit voorstel ook kan functioneren bij andere evenementen.

_____________________________________________________________________ 


14.

Korte film: dierenleven in het 

Nationaal Landschap Zuid Limburg. 

______________________________________________

 

 13.

Stichting Natuurlijk Geuldal vindt gehoor bij de provincie. Natuurgebied Emmaberg voorlopig gered.


Maart 2018. Provinciaal Natuurbeheerplan 2019: Natuurwaarde dal tussen Broekhem en Emmaberg (Ignatiusvallei) is voorlopig gered. Gemeente Valkenburg heeft plan voor afwaardering en verbindingsweg niet onderbouwd. Natuurcompensatie is niet correct geregeld. Gemeente kan later uiteraard opnieuw het plan indienen.
Stichting Natuurlijk Geuldal is verheugd over het besluit van de provincie. Daarmee geeft ze aan dat gemeentebesturen zich ook aan duidelijke regels dienen te houden. Allert blijven loont.
Klik op Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2019 voor uitspraak.

Oktober 2018. Inmiddels wil de gemeente Valkenburg a/d Geul juist binnen het gebied van de Ignatiusvallei een gasontvangststation te plaatsen, dit omdat het huidige station midden in de kern Broekhem ligt. De natuurlijke inpassing is wat ons betreft voldoende en vanwege het geheel van belangen zullen wij hiermee akkoord gaan. Wat onze stichting zeker probeert te voorkomen is, dat er een wegencircuit wordt aangelegd richting kloosterhotel in ontwerp. Inmiddels hebben wij een prima alternatief voorgesteld waardoor niet alleen de Ignatiusvallei gespaard wordt, maar ook nog eens de Emmaberg ontzien wordt van verkeerstoename. Een rechtstreeks verbinding is mogelijk via de Stoepertweg.

___________________________________________________________

 

12.

Stichting Natuurlijk Geuldal organiseert op
zondag 26 augustus 2018 van 14.00-16.00 uur 
een bezoek aan Ecotuin Keutenberg.

 

augustus 2018. Een bezoek aan de tuin van Wilma Peeters en Peter Visser op de Keutenberg is een aparte ervaring en een bron van inspiratie voor liefhebbers van een grote maar ook een kleine tuin.
Vertrouw op de natuur en je eetbare sierweide wordt een onuitputtelijke bron van inspiratie, een thuis voor mensen, eetbare planten en dieren. Inheemse maar ook uitheemse planten met verrassende vruchten vinden hier hun plek. Een tuin, niet alleen om uit te eten maar ook om te ontspannen.
Al eens een Paw paw (Asimina triloba) of Sechuanpeperboom (Zanthoxylum simulans) gezien?
Proef de variatie van de diversiteit aan groenten op je bord uit de sierlijke moestuin, natuurlijk zonder kunstmest en gif. Met mooie borders en bogen waarlangs planten omhoog klimmen. Gezonde groenten kweken is een plezierige ontspanning.
Wat dacht u van een vers tomaatje rechtstreeks van de plant uit de volle grond of een appelwortel Yacon (Polymnia sonchifolia).
Bekende en onbekende kruiden in de kruidentuin vervolmaken de smaak van een maaltijd. Ze bezitten ook nog eens waardevolle voedingsstoffen.
Probeer eens de zeer pittige para kers (Spilanthes Oleracea) of ijskruid (Mesembryanthemum crystallinum). 
Kom kijken en doe leuke ideeën op.
De inkomprijs is € 3,- inclusief koffie/thee en kleine proeverij.
De tuin ligt in een natuur- en stiltegebied dus graag auto parkeren bij gemeenschapshuis ’t Geboew, Ljubljanaplein, Schin op Geul dan 20 minuten wandelen naar de ecotuin op de Keutenberg 5.

Zie ook: www.keutenberg.nl


Succes!: Vele tientallen bezoekers op deze dag.

_________________________________________________________________


11.

Milieuverbetering op de weg in het Heuvelland.
Alternatieven voor voertuigen met minder uitstoot en geluid.

 

Mei 2018. Stichting Natuurlijk Geuldal heeft een nota gemaakt en aangeboden aan gemeentebesturen en raden. In deze nota staan eenvoudige oplossingen voor een schoner Heuvelland. Zo doen we een voorstel om op termijn huurscooters op fossiele brandstof te vervangen door elektroscooters.
De nota is hier te vinden.

Succes!: Er is nu hernieuwde aandacht voor het minimaliseren van vervuilende bromscooters en andere onnodige verkeersvervuiling bij gemeentes, VVV en ook de provincie. Het is te hopen dat besturen nu doortasten...

_______________________________________________________________________


10.

Stichting Natuurlijk Geuldal niet welkom bij werkgroepsbijeenkomsten Trambaan fietsroute.


December 2017. Stichting Natuurlijk Geuldal krijgt geen kans om haar visie uit te leggen op de werkgroepsbijeenkomsten voor betrokkenen die door de provinciale en lokale overheden opgezet zijn voor het verkrijgen van steun voor de Trambaanfietsroute. Overheden willen een fietsroute tussen Maastricht en Aken maar daartegen is vanuit bewoners en betrokkenen veel weerstand. Overlast in kernen en natuurschade zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Stichting Natuurlijk Geuldal wordt geweerd.
Peter Visser van de Stichting: 'Bij het bekend worden ging het al goed fout. Bewoners en betrokkenen kregen geen enkele informatie. Waarschijnlijk omdat overheden het plan zonder veel weerstand erdoor probeerden te drukken. Na veel protesten en vele maanden later kwam toch de informatie op gang. Protesten werden nog heviger want het plan rammelde.'
Op verzoek van de protestbeweging werd door onafhankelijke deskundigen, professoren Aerts en Botzen, een beleidsanalyse gemaakt waaruit bleek dat nut en noodzaak ontbreekt en economische argumenten een magere onderbouwing kennen. Tijdens een bijeenkomst over de Trambaanfietsroute in Margraten kregen voornoemde onafhankelijke deskundigen geen minuut tijd voor een toelichting. Een schoffering voor deze personen en de democratische rechtsgang.
Peter Visser van de Stichting: 'Overheden laten hier duidelijk zien lak te hebben aan betrokkenheid van bewoners en deskundigen. De belofte tijdens een wandeling gedaan door de heer Claessens (manager) dat iedere betrokkenen de kans krijgt om via een werkgroep in te spreken wordt ook niet nagekomen. Onze Stichting, maar ook anderen worden geweerd. Wellicht omdat wij ons intens verdiept hebben in de hele problematiek en een alternatief voorstel Heerbaanroute gedaan hebben (zie eerder bericht op deze website). Als overheden op deze manier met ons omgaan zullen ze ons tijdens toekomstige procedures nog wel tegen komen want we hebben steekhoudende argumenten klaar liggen.'
Hieronder staat het antwoord van het management van de Trambaanfietsroute op onze vraag om betrokken te worden (let op onjuiste naamgeving van onze Stichting en onjuiste reden):

Geachte heer Visser,
Dank voor uw bericht.
We hebben een afweging gemaakt om te komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging van belangen en belangstellenden met zowel voor- als tegenstanders in de werkgroepen en klankbordgroep.
De stichting Geuldal hebben we vooralsnog niet uitgenodigd.
Reden hiervoor is dat de Trambaanfietsroute niet door het Geuldal loopt.
Indien u onze keuze of mening anders ziet wil ik graag met u daarover in gesprek. U kunt mij te allen tijde hierover mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
De trambaan fietsroute
ing. E.J.H. (Edwin) Claessens MBA
Omgevingsmanager Trambaanfietsroute Maastricht-Aken.


Succes!: Zie eerdere item over ons alternatief, Heerbaanfietsroute.

______________________________________________________________________

 

9.

Columns:

Buitengoed Geul. 

Opiniestuk over het Geuldal 


MAA (Maastricht Aachen Airport),
Hoe overheden dienstbaar zijn, maar niet aan haar burgers.

Achtergrondbijdrage van René van der Luer

____________________________________________________________________

 

8.

Fietsroutes: Alternatief voor de Trambaanfietsroute: Heerbaanfietsroute


September 2017. Stichting Natuurlijk Geuldal heeft zich verdiept in de, door overheden, geplande Trambaanfietsroute. Aan dit, overigens goed initiatief, kleven volgens bewoners en belanghebbenden een aantal nadelen (leefbaarheid, natuurwaarden). Daarom heeft de Stichting gezocht naar een alternatief. Dit is de Heerbaanfietsroute geworden: Een snelle fraaie verbinding tussen Maastricht en Aachen.

Nota Heerbaanfietsroute.

Succes!: Door een weerbarstige houding van besluitvormers zijn de alternatieven van de Stichting zo veel als mogelijk buiten de aandacht gebleven. Gelukkig vonden onze plannen wel veel gehoor bij bewoners en plaatselijke organisaties (waarvoor dank). Dit heeft o.a. ertoe geleid dat in de gemeente Vaals voor een zeer groot gedeelte de Heerbaanfietsroute leidend is geweest voor de uiteindelijke aanleg, tot volle tevredenheid van velen en met dank aan een actieve inwoner in die gemeente. Hierdoor blijft in Vaals veel natuur en leefgenot gespaard. Jammer dat Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten (nog) niet open staan voor alternatieven voor de Trambaanfietsroute, maar wat niet is kan nog komen.....

____________________________________________________________________


7.

Nieuwe fietsroutes prima,
maar niet ten koste van natuur of wandelpaden.

Augustus 2017. De provincie en gemeentes willen meer fietsroutes. Helaas betekent dat vaak minder natuur en minder wandelrust maar wel meer asfalt. Goede reden op actiegroepen te ondersteunen: http://www.trambaanfietsroute.eu/ Maar elders in het Nationaal Landschap Zuid Limburg dreigen ook 'foute fietsroutes' te ontstaan. Stichting Natuurlijk Geuldal stelt zo'n fietsroute in Valkenburg aan de kaak. Een route die in het centrum een voetgangersdomein doorkruist, vervolgens een prachtig smal wandelpad 'Achter de Erke gebruikt en tot slot de regionale 'gedichtenroutelangsdegeul' onveilig maakt. Het antwoord van de gemeente Valkenburg is triest.

_______________________________________________________________________


6.

Natuur Manifest Natuurrijk Heuvelland 2018 - 2022 

 

Aan politieke partijen

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het Zuid-Limburgse heuvelland. In de afgelopen vier jaar zijn er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen geweest die het landschap en de natuur in het heuvelland geen goed hebben gedaan, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van steeds meer grote stallen. Begin 2018 zijn er al weer plannen die leiden tot een verdere teloorgang van het unieke Zuid-Limburgse heuvelland, bijvoorbeeld 9 km wegverharding voor de zogenaamde trambaanfietsroute.
Kiezers kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het verschil maken door te stemmen op politieke partijen die zich inzetten voor natuur- en landschapsbescherming.
Natuur en Milieu Federatie Limburg, Bond Heemschut Limburg en Stichting Natuurlijk Geuldal roepen politieke partijen in het Heuvelland van Zuid Limburg op onderstaand manifest te ondertekenen én de daad bij het woord te voegen gedurende de komende raadsperiode. Stuur uw reactie naar Stichting Natuurlijk Geuldal, Keutenberg 5, 6305 PP Schin op Geul of naar natuurlijkgeuldal@gmail.com
1.     Geen nieuwe verharde wegen in het buitengebied, dus:
·        Een nieuwe weg is altijd onverhard.
·        Bestaande holle en overige onverharde wegen worden nooit verhard.
·        Bestaande verharde wegen worden niet verbreed (met uitzondering van het aanleggen van fietsstroken die fysiek gescheiden zijn van de rijbaan).

2.     De geplande trambaanfietsroute leidt tot aantasting van de natuur en het landschap. De oude trambaanroute is immers een stille, groene verbinding tussen Maastricht en Vaals met een – vanwege het aantal zeldzame planten en dieren – hoge ecologische waarde. Het is één van de weinige serieuze oost-west-verbindingen voor de migratie van flora en vooral fauna.
Om bovenstaande redenen en omdat er al goede oost-west-fietsverbindingen zijn tussen Maastricht en Vaals (de knooppuntenroutes), dient de geplande trambaanfietsroute te worden heroverwogen, inclusief:
·        onderbouwing van nut en noodzaak
·        vergelijking met de bestaande knooppuntroutes
·        meer aandacht voor de wensen van omwonenden.
3.     Er komt een gemeentelijk plan van aanpak om de overlast, onveiligheid en schade van landbouwmachines en toeristisch-recreatief verkeer in woonkernen, kwetsbare gebieden en op de weg te verminderen. Bij dit plan van aanpak worden de inwoners van de gemeente actief betrokken.

4.     Bij bouwaanvragen met een grote impact op natuur, landschap en/of milieu (bijvoorbeeld vakantie-accommodaties, woningen, stallen/loodsen en andere bedrijfsgebouwen) heeft de gemeente de taak, omwonenden, natuurorganisaties en de initiatiefnemer voorafgaand aan de besluitvorming met elkaar te laten overleggen, ook wanneer de betreffende aanvraag past binnen de wetgeving. Behoud en versterking van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het heuvelland zijn daarbij de uitgangspunten.

5.     Bij een ingreep in het landschap wordt het geld uit het Landschapsfonds gebruikt voor landschaps- en natuurherstel in de omgeving waar de ingreep plaatsvindt. De gemeente betrekt bewoners en lokale natuurorganisaties actief bij de besluitvorming over de besteding van het geld.

6.     Op gronden die de gemeente in eigendom heeft, draagt zij zorg voor het behoud van de daarop aanwezige natuurwaarden en landschapselementen én ontwikkelt zij – waar mogelijk – de natuur- en landschapswaarden op deze gronden, al dan niet in samenwerking met burgerinitiatieven en natuurorganisaties. Bovendien handhaaft de gemeente actief op het oneigenlijk toe-eigenen en gebruik van deze gronden (inclusief bermen) in haar bezit.

7.     De gemeente steunt initiatieven die het floreren van duurzame (natuurinclusieve) landbouw en veeteelt vergroten.

8. De gemeente participeert in en steunt initiatieven die de soortenrijkdom van planten en dieren verbeteren.

Succes!: Onze bijdrage heeft invloed gehad op de meningsvorming van colleges en gemeenteraden. We zien in coalitieakkoorden meer aandacht voor natuur, milieu en leefomgeving.

______________________________________________________________________


5.

Leeuwterrein Valkenburg, ontwerp en zienswijze.


Juni 2017. De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft het ontwerpplan voor het Leeuwterrein ingediend. SNG vindt dit een goed plan, maar we hebben toch enkele opmerkingen en een goed idee dat u in de zienswijze ontwerp bestemmingsplan Leeuwterrein kunt lezen.

Succes!: Onze zienswijze heeft enige invloed gehad op de besluitvorming en de mening van omwonenden. Er zijn nu wel al zonnepanelen geplaatst die niet gepland waren. Welke invloed er verder no van uit gaat is even afwachten, want vaak zie je dat ideeën van anderen afgewezen worden maar enige tijd later toch uitgevoerd worden zonder aan te geven van wie het idee afkomstig is...

______________________________________________________________________


4.

Maastricht Aachen Airport, activiteiten tegen meer overlast.

 


Overheden sjoemelen met feiten door het aandragen van foute cijfers, informatie achter houden en een ondemocratische houding. PvdD en GL in PS stelden vragen aan GS. Provinciale vragen en antwoorden. 

Succes!: Vooral door de, bij de Alliantie aangesloten organisaties en personen (waaronder onze Stichting) is de discussie over de toekomst van de luchthaven weer volledig opgelaaid. Steeds meer stemmen gaan op om geluidhinder en luchtvervuiling door MAA een halt toe te roepen. Het nieuwe Luchthavenbesluit is wederom uitgesteld en komt waarschijnlijk pas november 2019. (p.s. natuurlijk is er een correlatie van luchtvervuiling met de vele andere bronnen van luchtvervuiling in ons gebied)

_______________________________________________________________________


3.
Megastallen, loodsen en het Nationaal Landschap Zuid Limburg: Onmogelijke combinatie.

Schaalvergroting in de agrarische sector veroorzaakt niet alleen lelijke productievelden maar ook grote lelijke loodsen (opslag landbouwproducten) en megastallen (nog meer vee). Natuurlijk Geuldal waarschuwt voor onomkeerbare landschapsvernietiging (zie link hieronder). In haar tijdschrift 'Limburgs Milieu' van december 2017 staan uitstekende artikels over dit probleem: Limburgse overheden hebben prachtige regelgeving maar in de praktijk kijken ze de andere kant op als er weer een grote loods of stal in de planning ligt.
Gevaar voor nog meer megastallen.
Honderden dieren houden in een megastal heeft niets te maken met een boerenbedrijf maar is een industriële activiteit met dieren (als je het al zou willen...) en hoort op een industrieterrein. Grote loodsen met landbouwproducten ook.

Succes!: Inmiddels, naar aanleiding van mede onze Stichting, heeft de provincie besloten een min of meer onafhankelijke commissie in het leven te roepen die een advies geeft bij activiteiten waarbij natuur- en landschapswaarden in gevaar komen. Het is wel afwachten hoe deze commissie gaat functioneren.Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg,
ontwerp en zienswijze.

De provincie heet in het kader van POL 2014 met de regio's afspraken gemaakt over de invulling van het land m.b.t. economische activiteiten. De regio's hebben grote autonomie en dat pakt voor landschap en natuur niet altijd even goed uit...
Lees hier de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg.
Lees over de zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg van Stichting Natuurlijk Geuldal.

______________________________________________________________________


2.

Topparken: Bezwaarschrift vergunningverlening Résidence Valkenburg.


De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft Topparken vergunning verleend voor een aantal zaken. Daar zitten activiteiten tussen die de natuur en het landschap kunnen schaden en tevens een bedreiging kan zijn voor de leefbaarheid. Vandaar ons bezwaarschrift.
Succes!: Mede door de invloed van onze Stichting zijn er enkele voorgenomen activiteiten afgeremd om dusdanig veranderd dat natuur, landschap en leefomgeving minder geschaad worden. Maar het blijft een kwestie van attent zijn.

________________________________________________________________________


1.

Vleermuizen in Valkenburgse grotten.

Ecologie en economie kunnen zeker samen gaan als overheden de juiste maatregelen nemen. Dat is nu nog niet. Hieronder de zienswijze.
Vleermuizenbescherming Valkenburgse grotten.

Succes!: Inmiddels zijn onze bezwaren erkend en er zijn verschillende maatregelen genomen om de vleermuis beter te beschermen. Stichting Natuurlijk Geuldal is hiermee vooralsnog tevreden omdat er goede monitoring plaats vindt en we de populaties goed kunnen volgen.