Stichting Natuurlijk Geuldal

Behoud en Versterking Nationaal Landschap Zuid Limburg

Doel:

Stichting Natuurlijk Geuldal is een officiële stichting met als doelstelling het behoud en de verbetering van natuur, landschap en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid Limburg.

Middel:

De stichting onderneemt activiteiten en kan betrokken worden bij activiteiten van anderen:
- Het schrijven van nota's met voorstellen.
- Ondernemen van activiteiten waaronder voorlichtingsbijeenkomsten.
- Ondersteuning van activiteiten van derden en geven van informatie.
- Voeren van procedures om haar doel te bereiken.


Statuten:                                                       Jaarverslagen:

Dit zijn onze statuten.                                              Jaarverslag 2019. Jaarverslag 2018


BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE (laatste boven).39

POVI, Provinciale Omgevingsvisie Limburg: geen ambitie voor natuur. 

oktober 2020.

De Provinciale Omgevingsvisie Limburg is een document waarin vastgelegd wordt welke visie en ambitie de provincie heeft op de ruimte. SNG interesseert zich vooral voor de visie en ambitie m.b.t. De open ruimte in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en met name natuur, Landschap en leefomgeving.

We kunnen kort zijn: de natuur komt er zeer bekaaid van af. Een echte visie voor behoud en versterking van natuur Is niet te vinden. De visie en ambitie gaat vooral over de manier waarop economische activiteiten in de natuur mogelijk moeten maken. We hopen dat Provinciale Staten de omgevingsvisie op dit punt zullen bij stellen.

Om ze hierbij te helpen heeft SNG een zienswijze ingediend met een aantal kritiekpunten, maar zeker ook een aantal voorstellen om dit onderdeel van de omgevingsvisie te verbeteren.
Klik op zienswijze SNG over POVI om de inbreng van SNG te lezen.38

Zorgen om uniek landschap door uitbreiding wijndomein Martinus.

oktober 2020.

Wijndomein Martinus wil haar wijndomein Martinus ten zuiden van Vaals Verder uitbreiden. Volgens SNG is dit zeer schadelijk voor het unieke landschap (tevens stiltegebied) ten zuiden van Vijlen.

De eigenaar van het wijndomein vroeg rond 2011 al een uitbreiding van wijndomein Martinus. Veel bewoners waren van mening dat deze uitbreiding in dit gebied schadelijk zou zijn voor het landschap en ook voor het stiltegebied vanwege de toename van gemotoriseerd verkeer. De Vaalser politiek stemde hiermee toch in met de aantekening dat dit de laatste uitbreiding zou zijn. Nu, in 2020, meent de politiek wederom een laatste uitbreiding te moeten toestaan. Hoe rekbaar kan politiek zijn.

SNG schreef per mail een brief naar B&W en de Raad met een zienswijze waaruit blijkt hoe schadelijk deze nieuwe uitbreiding is.
Klik op zienswijze wijndomein Martinus voor de inbreng van SNG. 


37

SNG dient bezwaarschrift in tegen pop-up restaurant in het open landschap boven het gehucht Fromberg

September 2020.

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor een pop-up restaurant in het open gebied boven het gehucht Fromberg en naast Natura 2000. Het bezwaarschrift is maandag 7 september aangeboden aan de gemeente, maar die had de vergunning nog niet verleend. Toch goed dan we het al gedaan hebben omdat al vanaf 1 september met de opbouw van de gebouwen gestart is.
Het gevaar is dat dit soort natuur- en landschapsschadelijke activiteiten steeds vaker zullen plaatsvinden en dat kan natuurlijk niet. Ons landschap wordt weer eens uitgemolken. Inmiddels is een B.V. opgericht door een aantal ondernemers onder de naam 'wijnrestaurant op het land'. In ons bezwaarschrift ziet u onze bezwaren die zich niet richten op het verschijnsel maar wel op de plek waar dit soort activiteiten plaats vinden.
Klik op bezwaarschrift pop-up restaurant Fromberg voor ons complete bezwaarschrift.


36

SNG dient zienswijze in op de luchtvaartnota 20 - 50 van de regering vanwege MAA.

Juli 2020.

Tot 9 juli konden belanghebbenden, zoals bewoners en organisaties,
 een zienswijze indienen tegen de plannen van de overheid omtrent de luchthavens in Nederland, voor ons van belang is Maastricht Aachen Airport. De overlast en schade doet zich niet alleen voor in een gedeelte van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg rond de luchthaven, maar in het hele Zuid-Limburgse gebied wordt de overlast merkbaar steeds erger.
Tijd dus voor SNG om ook mee te doen met deze procedure.
Klik op 'Luchtvaartnota 20 - 50' voor zienswijze.


Succes!: procedure is deze maand pas opgestart.


35

Uitbreiding Camping Vinkenhof verworpen.
SNG overwoog om ook voor de uitbreiding van Camping Vinkenhof naar de RvS te gaan. 

Juli 2020.

Op 6 juli 2020 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten niet akkoord te gaan met het plan voor uitbreiding van camping Vinkenhof. Bewoners en SNG zijn verheugd dat de raad dit besloten heeft. Alleen de VVD heeft gekozen voor de uitbreiding op, naar onze mening, onjuiste gronden.
Na de goedkeuring voor de immense uitbreiding van Résidence Valkenburg door de gemeenteraad van Valkenburg stond nu ook goedkeuring aan de uitbreiding van Camping Vinkenhof op de agenda, notabene op amper 200 meter van Résidence Valkenburg. Als dit toegestaan zou worden ontstond hierdoor een grote corridor aan vakantieparken aan de zuid en oostkant van Schin op Geul. Ook aan de andere kant van Schin op Geul ligt al een grootschalig vakantiepark. De vraag was of de meerderheid van de gemeenteraad respect toont voor de kwaliteiten van natuur, landschap en leefomgeving. De mogelijkheid om met bewoners naar de Raad van State te stappen kon altijd nog omdat, zoals de wethouder zelf zei, het plan op het randje is van wat mogelijk is. Uit alles bleek ook hier weer dat het College van B&W zich volledig ten dienste stelde aan bepaalde ondernemers en zich niets aantrok van leefomgeving, landschap en natuur. De raad kon dit corrigeren en deed dat.

Overigens hebben we tijdens ons spreekrecht in de commissie SOB ook nog vermeld dat de bomen Limburgse boskrieken zijn die bescherming genieten, de verbeeldingskaart niet overeen komt met de kaarten van de ter inzage legging en dat er onvoldoende advies is ingewonnen (ambtelijke werkgroep vrijetijdseconomie) en dat er geen officiële goedkeuring van de provincie bij de ter inzage lag.

Klik op Camping Vinkenhof voor de zienswijze.

Succes!: De gemeenteraad heeft vrijwel alle zienswijzen van SNG tegen de uitbreiding van deze camping gehonoreerd. Ook die van de bewonersgroepen. Dat betekent dat de camping niet mag uitbreiden richting Boskriekenbos (waardevol natuur- en landschapselement en voedselplek voor het Vliegend hert). Mogelijk is dit een ommekeer in het beleid van verschillende gemeenteraden waardoor natuur- landschap en leefomgeving ook in de toekomst serieus beschermd gaan worden. In ieder geval is het eerste succes binnen.


34

Wens van SNG: Waterschap schrapt dam in de Gulp bij Slenaken. (zie ook 16)

juni 2020.

Het Waterschap heeft alsnog de dam geschrapt die zij, samen met andere bestuurlijke organisaties had willen aanleggen. Dit zou ecologisch gezien een ramp zijn voor de Gulp en het omringende gebied. Stichting Natuurlijk Geuldal heeft strijd gevoerd tegen deze dam, samen met bewoners.

Peter Visser van SNG: De overstroming in juli 2012 was een ramp voor een aantal bewoners en ondernemers. Dat er iets moest gebeuren om dit te voorkomen was duidelijk, maar de vraag was wat de beste oplossing zou zijn, rekening houdend met de ecologische waarde van het gebied. Blijkbaar verliepen de besprekingen met bestuurders uit België voor een duurzame oplossing over het hele Gulp traject niet voortvarend. Uiteindelijk is besloten om dan toch maar een dam te bouwen, een grote schadelijke ingreep in het landschap en het riviertje.
Dat leverde bergen protesten op waaronder het protest van SNG. Wat volgde was een moeilijk inspraaktraject dat zou leiden tot een gang naar de rechter, maar bewoners en SNG gaan zich nu hierop beraden. Er spelen nog enkele andere ingrepen in de Gulp die vanuit ecologisch oogpunt discutabel zijn. SNG hoopt dat het Waterschap Limburg begrijpt dat zij een publiek orgaan is dat open dient te communiceren en dat publieke inspraak en controle anno 2020 heel normaal is.
In ieder geval kunnen we verheugd zijn dat de dam niet gebouwd wordt en dat acties vanuit de bevolking en organisaties tot resultaten kunnen leiden. (foto artikel DL)


Succes!: Eindelijk is Waterschap Limburg, zoals SNG vanaf het begin heeft voorgesteld, tot de conclusie gekomen dat een dam in de Gulp niet de juiste oplossing is. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de oplossingen die ook SNG had aangedragen: een natuurlijke manier van waterbuffering over het hele traject met o.a. vooral veel groenvoorzieningen die het water ter plekke van de hoosbuien vast houden.33

Uitbreiding résidence valkenburg: SNG maakt gang naar de Raad van State. (zie ook eerdere items)

mei 2020.

SNG heeft sinds haar oprichting de houding van de gemeente Valkenburg a/d Geul met betrekking tot vergunningverlening bekritiseerd. Een halsstarrige houding van de gemeente heeft al geleid tot tussenkomst van de commissie voor bezwaren. Onlangs heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de goedkeuring van het college van B&W van de plannen van Topparken Résidence Valkenburg. SNG vraagt zich openlijk af of alle raadsleden wel weten waarmee ze ingestemd hebben, laat staan of ze wel beseffen welk een verantwoordelijke taak ze op dit gebied hebben.

Het besluit van de gemeente Valkenburg a/d Geul heeft ertoe geleid dat Stichting Natuurlijk Geuldal de stap naar de Raad van State heeft gezet. Ons bezwaarschrift is, indien u geen insider bent, moeilijk te lezen, maar u kunt het hieronder downloaden.

Bezwaarschrift RvS inzake Résidence Valkenburg


Succes!: 
Procedure is opgestart. Mooi dat ook een bewoner gaat procederen.


32

Stichting Natuurlijk Geuldal gaat samenwerken met andere organisaties.

mei 2020.

De vernieling van het landschap in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg gaat verschrikkelijk hard. Bijna wekelijks valt wel iets te melden over activiteiten die het landschap of de natuur schaden. Organisaties en bewoners beseffen dat ze om die reden samenwerking  moeten zoeken. Samenwerking met de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA bestaat al enige tijd. Ook met bewonersgroepen (stallen en loodsen, schade aan de Gulp, onnodig kappen van bomen e.d.) Met Bond Heemschut Zuid-Limburg zijn inmiddels ook al gezamenlijk acties ondernomen. Het is de bedoeling om een Alliantie Bescherming Nationaal Landschap Zuid-Limburg op te richten.

Succes!: Gesprekken verlopen nog moeizaam, maar het ziet er naar uit dat er op een aantal hoofdpunten betreffende natuur, landschap en leefomgeving samen gewerkt zal worden. Daarnaast houden de verschillende organisaties hun autonomiteit. Of het tot een echte Alliantie zal leiden daar is het nog te vroeg voor.


31

Stichting Natuurlijk Geuldal ondersteunt biologische bloembollenactie Velt.

april 2020.

Er zijn veel manieren om het Nationaal Landschap Zuid-Limburg kwalitatief beter te maken: Nota's met voorstellen voor effectieve maatregelen, helaas ook procedures tegen foute plannen, veldwerk, maar ook het ondersteunen van andere prima activiteiten zoals nu de bloembollenactie van Velt. De afdeling Velt Zuid-Limburg die in ons gebied actief is organiseert een biologische bloembollenactie en wij organiseren mee.
Zo zijn bestuursleden en andere betrokken actievelingen van SNG bezig met het uitzetten van deze actie onder scholen, gemeentes e.d. Bloembollen in (school)tuinen, gemeentelijke perken en andere plekken maken de leefomgeving mooier. Bloembollen planten in natuurgebieden raden we af.
Iedereen kan bloembollen via Velt bestellen. De actie duurt tot 30 mei. De bloembollen worden in september uitgeleverd.
Kijk op www.velt.nu maar ook op facebook pagina's van velt zuid limburg en natuurlijk geuldal.


Succes!:
Voor een eerste keer een prima succes. In Zuid Limburg al bijna 40 deelnemers. Mogelijk minder deelnemers door Covid 19. Volgend jaar gaan we de actie herhalen.


30

Stichting Natuurlijk Geuldal schrijft nota over functioneren KCL.

maart 2020.

De Kwaliteits Commissie Limburg is in het leven geroepen door de Provincie Limburg en de meeste gemeenten in het zuidelijk deel van de provincie. Het doel is om de kwaliteit van het landschap, waaronder het Nationaal Landschap Zuid-Limburg beter te beschermen. Dit doet de commissie aan de hand van het Kwaliteits Menu Limburg, waarin een aantal handvatten staan waarmee de KCL een onafhankelijk advies kan formuleren. SNG vroeg zich af of de natuur en het landschap in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wel echt gebaat zijn bij de adviezen. De conclusie is tamelijk frustrerend. Daarover gaat deze nota die te downloaden is. |
Klik op Kwaliteits Commissie Limburg, overwegingen bij haar functioneren.

Succes!: De kans is groot dat gemeentes, waaronder de KCL valt (de Provincie heeft zich terug getrokken) zich gaat herbezinnen over de benoeming, te taak en het functioneren van deze commissie.

 

29  

Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienswijze in tegen kampeeruitbreidingen in landelijk waardevol gebied, tevens stiltegebied.

februari 2020.

Weer een nieuwe camping in een mooi landelijk gebied. Grote gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen. Achter Noorbeek komt de nieuwste toeristische ontwikkeling in een kwetsbaar gebied. Bij het nalezen van de regelgeving valt op dat dit waarschijnlijk niet de laatste ontwikkeling zal zijn. Hoeve de 'Kleine Peul' dreigt uit te groeien tot een grote toeristische verblijfsaccommodatie.

Klik op Zienswijze de Kleine Peul, Noorbeek.


Succes!:
 Procedure loopt nog.


28

Stichting Natuurlijk Geuldal dient, samen met Bond Heemschut en Dassenwerkgroep Zuid-Limburg een zienswijze in bij de Gemeente Vaals tegen de bouw van twee veldschuren.

Januari 2020.

Samen dienden we een zienswijze bij de gemeente Vaals in tegen de bouw van twee veldschuren in een uniek kleinschalig Graftenlandschap ten zuiden van Vijlen in de gemeente Vaals.In het hele Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn onnodige aantastingen aan de orde van de dag.

De veldschuren beschadigen natuur en landschap. Mocht de eigenaar toch het recht hebben om te bouwen dan willen wij overleg om te bekijken of er een minder schadelijke plek mogelijk is waar èn eigenaar, èn gemeente, èn natuurbeschermers tevreden mee kunnen zijn.
Klik op de zienswijze tegen 2 veldschuren bij Vijlen.


Succes!:
 Er komen nieuwe gesprekken tussen gemeente, eigenaar en bezwaarmakers (Bond Heemschut en SNG). Helaas heeft de gemeente Vaals het nagelaten de verbetervoorstellen in de procedure te betrekken.


27
Stichting Natuurlijk Geuldal doet via bestuursleden en medewerkers mee aan 

veldwerk in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

November 2019.

Waardevolle natuur, landschap en leefomgeving vraagt om bestuurlijke bescherming en verbetering. Stichting Natuurlijk Geuldal doet via nota's, overleggen en voordrachten voorstellen hiertoe. Daarnaast, indien nodig, zullen we bij wijziging bestemmingsplannen die nadelig zijn voor onze doelstelling ook onderbouwde zienswijzen of bezwaren indienen. Ook 'in het veld' zijn bestuursleden en medewerkers actief. Zo doen we bijvoorbeeld mee met opruimdagen van zwerfvuil in het landschap en het opzetten van broedstoven voor het zwaar beschermde Vliegend Hert.


Succes!:
 Het Vliegend hert is ernstig bedreigd. Elders hebben broedstoven hun waarde bewezen. Zo wordt op 1 augustus 2020 wederom een broedstoof (nestgelegenheid) aangelegd, de derde al. Samen met het succes rond het behoud van het Boskriekenbos krijgt het Vliegend hert nu goed kansen voor het versterken van de populatie en is weer een heel bijzonder van de ondergang gered..


26

Ingezonden in de Limburger van 02-11-2019:

Klimaatverandering

WATERSCHAPSLASTEN TIENTJES HOGER (30/10)

November 2019. 

De waterschapslasten worden flink duurder en met deze prijsstijging zijn we er nog lang niet. Er dienen veel meer maatregelen genomen te worden om ons te beschermen tegen de klimaatverandering die we zelf veroorzaken. In plaats van maatregelen te nemen om te voorkomen dat het klimaat verandert, zijn we bezig om ons aan de klimaatverandering aan te passen.
Wereldonderhandelaars vallen op klimaattoppen huilend in elkaars armen als weer hectares bos misbruikt zijn voor het op papier zetten van maatregelen die toch niet uitgevoerd worden omdat regeringen niet durven op te treden tegen grote industrieën. Omdat overheden falen, moeten waterschappen veel maatregelen nemen voor klimaatadaptatie.
Dat kost bergen geld, geld dat beter besteed had kunnen worden aan het verwezenlijken van betere gezondheidszorg en sociale gelijkwaardigheid. 
De burgers betalen achteraf de kosten van de klimaatverandering die door vervuilende industrieën veroorzaakt wordt.
Als we dan ook nog met overheden zitten die slappe knieën krijgen, miljoenen euro’s subsidie stoppen in het stoken van zeer vervuilende biomassa, bij verkoop van met chemisch afval vermengde stookolie aan de scheepvaart een oogje dichtknijpen, zich met hart en ziel inzetten voor uitbreiding van de luchtvaart, dan weten we het wel.
Wanneer gaan mensen inzien dat het echt helemaal anders moet?

PETER VISSER, VOORZITTER STICHTING NATUURLIJK GEULDAL,

Succes!: Meningsvorming bij de krantenlezers (educatiewaarde).

 

25
Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in i.v.mconceptnotitie reikwijdte omgevingsvergunning en detailniveau omgevingsvisie Limburg 2020 

Oktober 2019.
Deze conceptnotitie geeft een nadere uitwerking van de regels met betrekking tot omgevingsvergunningen n.a.v. de omgevingsvisie. Met name de betrokkenheid van belanghebbenden bij activiteiten in de ruimte is in het geding. Hierna zal, n.a.v. alle zienswijzen, een definitieve versie in procedure komen.

Klik op zienswijze conceptnotitie reikwijdte en omgevingsvergunning.

Succes!: Procedure loopt. Enkele standpunten van SNG worden in ieder geval serieus betrokken bij de eindversie. Inmiddels is de vervolgprocedure Provinciale Omgevingsvisie Limburg gestart.


24

Stichting Natuurlijk Geuldal vraagt aandacht voor watervervuiling en megaloodsen.

Oktober 2019. 

Stichting Natuurlijk Geuldal richt zich met een brief tot het Waterschap Limburg en Gemeente Gulpen-Wittem en provincie Limburg om ecologische schade te voorkomen.
Het Waterschap kreeg een brief met de vraag om een verbod op het lozen van onbekende, mogelijk zeer giftige, stoffen door Chemelot in de Maas (en uiteindelijk de Noordzee en verder). In een antwoord aan onze Stichting schreef het Waterschap er alles aan te doen om lozing van giftige chemische stoffen in de Maas te voorkomen, maar wel passend binnen de landelijke wet- en regelgeving.
Gulpen-Wittem en provincie Limburg  kregen een brief met de vraag om bij hun onderzoek naar de best oplossing voor het plaatsen van mega-loodsen en megastallen ook de 'uitplaatsing' te betrekken naar minder kwetsbare gebieden zoals industrieterreinen of langs autowegen. Inmiddels heeft de provincie te kennen gegeven dat er ook gericht gekeken kan worden naar uitplaatsing maar dat het voortouw bij Gulpen-Wittem ligt.
Klik op Waterschap Limburg en op Gulpen-Wittem voor de brieven.

Foto afvalputje Chemelot


Foto voorbeeld landschapsschade door loodsen


Succes!: Succes is moeilijk in te schatten. SNG heeft in ieder geval haar stem laten horen in de hoop dat dit invloed heeft.
De directeur van Chemelot heeft inmiddels aangegeven dat Chemelot streeft naar 0% giftige afvallozing, dit moet bereikt zijn voor... 2050. SNG kan niet zeggen dat dit getuigt van verantwoordelijkheid voor het milieu en betreurt deze houding van het bedrijf en de provincie die dit allemaal maar goed vindt.
Het terugdringen van megastallen in he Heuvelland zou in de nieuwe omgevingsvisie moeten staan. In een zienswijze wordt nogmaals door SNG hiervoor gevraagd.


23

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in over de uitbreiding van Résidence Valkenburg, in het waardevol landschappelijk beekdal van de Geul. (zie ook 33)

September 2019. 

Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienwijze in over het vergroten van Résidence Valkenburg naast Schin op Geul met huisjes in een waardevol beekdalgebied van het riviertje de Geul naast Goudgroene natuur en vlak bij Natura 2000. Deze eigenaar heeft het al gedaan gekregen dat zonder uitgebreide omgevingsprocedure, 'met dank aan de gemeente Valkenburg a/d Geul', een aantal zaken oneigenlijk geregeld zijn waardoor al veel landschapsschade is ontstaan.Nu treedt weer een nieuwe fase in waarbij de eigenaar nog meer uitbreidingen aanvraagt, nu wel via de juiste procedure. De schade in het landschap is op foto's duidelijk te zien, maar Provincie en Gemeente vinden het blijkbaar nog niet genoeg.
De immense oppervlakte die Résidence Valkenburg nu al bebouwd heeft.
Klik hier op  zienswijze van SNG over het bestemmigsplan Résidence Valkenburg.


Klik op: Nota zienswijzen van de gemeente Valkenburg aan de Geul, beantwoording op onze zienswijze Bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied – Résidence Valkenburg NL.IMRO.0994.2018BP003-VA01
Deze nota bevat de gemeentelijke reactie op de binnengekomen zienswijzen naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan van 15 augustus tot en met 25 september 2019. Zienswijze onder nummer 1 is Stichting Natuurlijk Geuldal en nummer 11 Provincie Limburg.

28 januari 2020. Stichting Natuurlijk Geuldal spreekt in de commissie SOB naar aanleiding van de beantwoording door Gemeente Valkenburg aan de Geul op de ingediende zienswijze. Deze beantwoording was naar onze mening onvoldoende. Het is te hopen dat de Gemeenteraad, na deze inspraak, onze zienswijze wel serieus neemt.

Klik op  inspraak commissie SOB  van SNG voor bijdrage.

Succes?: SNG meent zeer sterke argumenten te hebben om dit voortschrijdende onheil voor natuur, landschap en leefomgeving tegen te gaan. Om die reden gaat de Stichting naar de Raad van State.


22

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in over de uitbreiding van Camping Vinkenhof op een waardevol natuurgebied aan de voet van Sousberg.

September 2019. Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienswijze in over het vergroten van Camping Vinkenhof naast Schin op Geul met huisjes op een waardevol natuurgebied, een kersenboomgaard, naast camping. Deze camping heeft enige tijd dit gebied gekocht voor uitbreidingen. Er zijn veel redenen waarom het niet wenselijk is dat dit gebied aan de open ruimte onttrokken wordt. (natuur- en landschapsverlies, verdwijnen ecologische verbindingszone, zeldzame fauna, verstedelijking, kort bij woonkern enz.) Binnenkort zal de gemeenteraad zich over dit plan buigen omdat het een wijziging bestemmingsplan is.

Het natuurbosje met kersenbomen waar Das, Vliegend Hert en veel vogels foerageren en opgeofferd wordt. Het is de scheiding met de kern Schin op Geul die links juist buiten de foto valt. Rechts buiten de foto ligt het grootste gedeelte van de camping.
Klik hier op SNG zienswijze Vinkenhof.


Op de voorgrond Vinkenhof en daarachter Résidence Valkenburg. Vergunningverlening kan niet los van elkaar staan.

Schin op Geul wordt van noordoost naar zuidoost door de vakantiecomplexen Vinkenhof en Résidence Valkenburg geflankeerd. Aan de noordwest zijde ligt vakantiepark Walem. In en om Schin op Geul zelf liggen ook nog recreatieverblijven waardoor het hele dorp beter de naam Vakantiedorp Schin op Geul kan dragen omdat vakantiegangers inmiddels veruit in de meerderheid zijn. Met de nadelen voor bewoners van dien. De schade aan landschap en natuur is nu al immens.
Succes!: De aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan is afgewezen. Alle belangrijke argumenten van SNG lagen aan de basis van het besluit en zijn door de raad overgenomen. Een bijzonder besluit van de Raad, ook van de coalitiepartijen, omdat het College van B&W het plan tot het laatst heeft ondersteund alsof het haar plan was. Dit zou een ommekeer kunnen betekenen en daardoor van grote invloed op toekomstige plannen. Zeer hoopvol.
Voor het Vliegend hert worden verschillende broedstoven (nestgelegenheid) geplaatst, maar het bijzondere beest heeft ook voedselgebieden nodig en het Boskriekenbos is zo'n zilvergroen gebied dat behouden dient te blijven.


21

Stichting Natuurlijk Geuldal schrijft discussienota over het belang van 'open ruimtes' in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Extra inzet voor natuur en leefbaarheid is natuurlijk prima, maar het Heuvelland is al zo volgebouwd dat de huidige open ruimte, of het nu natuur of landbouw is, gespaard dient te blijven. Verstedelijking is fataal voor de uitstraling.

Augustus 2019.

Stichting Natuurlijk Geuldal pleit dan ook voor een stop op meer bebouwing omdat het landschap dit niet meer aan kan. Maar 'ruimte' is niet alleen oppervlakte. Ruimte is ook lucht, bodem, water. Ook hier vindt vernietiging van het ecosysteem plaats. Denk aan vervuiling van lucht door diverse chemische verbindingen, bodem- en watervervuiling door chemisch-synthetische niet-afbreekbare stoffen als pesticiden en geluidshinder.
Het begrip zonneweide is natuurlijk een volledig fout gekozen naam door mensen die hieraan geld willen verdienen. Het zijn gewoon open loodsen van enkele meters hoog die open ruimte aan een landschap onttrekken en meestal ten koste gaan van landbouwgrond. De nota kan hieronder gedownload worden en is voor iedereen vrij te gebruiken.

Klik op het belang van open ruimtes in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Succes!: Mede naar aanleiding van deze nota groeit de aandacht voor het belang van de Open Ruimte i het Heuvelland sterk. Dat zijn eerste stappen bij bestuurders in de goede richting.20

Stichting Natuurlijk Geuldal reageert op de plannen om in de landschappelijk open ruimte bij Mingersborg in Gulpen-Wittem grote loodsen toe te laten. Wederom een nieuwe aantasting.

Juni 2019

Een landbouwbedrijf in Trintelen wil uitplaatsing voor meer ruimte. Dat betekent in één van de weinige grote open landschappelijke ruimtes die het Nationaal Landschap Zuid-Limburg nog heeft dat er grote opslagloodsen getolereerd gaan worden. Een echte noodzaak is er niet, want er zijn prima alternatieven. De 'verindustrialisering' van het platteland, hier zelfs in een Nationaal Landschap, gaat onverminderd verder. Een bedreiging die maar niet stopt.

Klik op artikel loodsen in gemeente Gulpen-Wittem.

Succes?: Provincie en Gemeente Gulpen-Wittem trekken € 40.000 uit om te bekijken onder welke voorwaarden megaloodsen wel in het landschap passen. De weerstand tegen deze loodsen neemt toe. Zeker nadat plannen zijn uitgelekt hoe deze loodsen in de 'Boerderij van de Toekomst' eruit komen te zien: Gewoon Megaloodsen met wat plankjes erom heen en boompjes om de loodsen aan het zicht te onttrekken. De Open Ruimte wordt vernield.


19

Stichting Natuurlijk Geuldal biedt nota zonneweiden aan aan provincie Limburg en gemeenten in het Heuvelland.

Mei 2019.

Naast 'verdozing', het vol bouwen met loodsen en stallen, doemt een nieuw gevaar op voor ons Nationaal Landschap Zuid-Limburg: 'Betegeling' met zonnecellen. Naar aanleiding van de eerste plannen bij St. Geertruid in Eijsden-Margraten en bij Emmaberg in Valkenburg a/d Geul (30 hectaren!) maken wij ons zorgen. Waar houdt dit op? Om de regionale en lokale overheden ten dienste te zijn schreven wij een nota met overwegingen die bij een beslissing 'wel of geen' zonneweiden betrokken kunnen worden. Zolang er nog honderden hectaren daken van loodsen en stallen ongebruikt leeg liggen raden wij zonneweiden af, zeker in een Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dus zonnedaken ja, opoffering van open ruimtes neen.

Klik op Nota zonneweiden voor de hele nota.

Succes!: De Provincie heeft terughoudendheid geboden bij de aanvraag van 'Zonneweides' (die in feite 'zonneloodsen' zijn) in het kwetsbare landschap. Inmiddels zijn alle aanvragen niet gehonoreerd of de aanvrager heeft zijn plan terug getrokken. In een Provinciale Nota staat inmiddels ongeveer hetzelfde als wat in onze nota staat. We zijn zeer tevreden.


18

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in op de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor PlanMER Luchtvaart (voorloper PlanMER Luchtvaart).

April 2019. 

Stichting Natuurlijk Geuldal krijgt steeds meer signalen van bewoners in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg over overlast van de luchtvaart vanaf MAA. Hinder van Liège Airport is in het zuidelijkste deel van Zuid-Limburg al erg, evenals de overlast van AWACS toestellen boven een groot deel van Zuid-Limburg. Nu overheden MAA de mogelijkheden geeft om verder te groeien wil Stichting Natuurlijk Geuldal nu al actief mee doen bij het terug dringen van deze overlast en voor de recreatieve sector imagoschade. Daarvoor is deze zienswijze voor bedoeld.
Klik op Zienswijze PlanMER voor de complete zienswijze.
Succes: procedure loopt en lijkt steeds meer te keren in het voordeel van minder uitbreiding van de luchtvaart vanaf MAA.


17

Stichting Natuurlijk Geuldal dient i.s.m. een handhavingsverzoek in tegen foute beheersactiviteiten. (zie ook 34)

April 2019.

In samenwerking met Dr. Ingenieur mevrouw Betty Mantz dient Stichting Natuurlijk Geuldal een handhavingsverzoek in bij het Waterschap Limburg. Ondergetekenden hebben bij enkele rivieren en beken in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, met name de natuurlijke Gulp, geconstateerd dat er werken verricht zijn die niet volgens de vigerende regels plaatsvonden en schadelijk zijn voor de natuurwaarden zoals flora en fauna. Ons handhavingsverzoek behelst het in waarde terug brengen en hiertoe hebben we zelfs concrete voorstellen gedaan. Het verzoek is bij ons op te vragen.

Succes!: Groot succes is, de dam in de Gulp bij Slenaken is geschrapt. Dit is te danken aan de acties vn SNG en bewoners. Was in de winter een dam nog persé nodig, nu gaat het Waterschap Limburg onze voorstellen uitvoeren: natuurlijke waterbuffering langs de hele Gulp, o.a. door veel nieuwe aanplant.


16

Waterschapsverkiezingen: Rol van het Waterschap kan beter.

januari 2019. Waterkwaliteit in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de rol van het Waterschap Limburg.

Maart 2019.

De waterkwaliteit in ons gebied is nog steeds bedenkelijk. Bodemwater is vervuild en ook de rivieren en beken laten zien dat door mensen veroorzaakte vervuiling niet voldoende verminderd. Oorzaken zijn natuurlijk vuilwater-overstort bij bv. waterzuiveringsinstallaties als er veel regen valt en de vervuiling door de agrarische sector.
Ook andere soorten kwaliteit, zoals de hydro-morfologische elementen (structuur van de oeverzone, structuur en substraat van de rivierbedding e.d.) zijn uiterst belangrijk.
In het Wezer-arrest oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap:
1. dat iedere achteruitgang van de toestand van een waterlichaam moet worden voorkomen, ongeacht de planning op langere termijn volgens de beheersplannen en maatregelenprogramma’s (tenzij een uitzondering voor tijdelijke achteruitgang wordt toegestaan, artikel 4 lid 6 KRW);
2. dat sprake is van achteruitgang zodra de toestand van ten minste één van de kwaliteitselementen, opgenomen in bijlage V KRW, een klasse achteruitgaat. (Bijlage V bevat naast biologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen óók hydro-morfologische kwaliteitselementen.)
Een praktisch voorbeeld:
De gemeente Gulpen-Wittem is door het Waterschap gevraagd om stroomopwaarts mee te zoeken naar berging van 600.000 kubieke meter water bij wateroverlast. Dit kan gebeuren door het aanleggen van buffers en bassins, maar de juiste manier zou een meer natuurlijke beheersing van water zijn. Overlast in bebouwd gebied (Looierstraat) wordt nu ook aangepakt door in het buitengebied stroomopwaarts stuwingen te maken maar het kan ook door in het bebouwd gebied de waterloop breder en de kademuur hoger te maken.
Mooi dat het WereldNatuurFonds hiervoor aandacht heeft door het vragen om een petitie te ondertekenen en aan de Europese Unie aan te bieden. Dit steunt Stichting Natuurlijk Geuldal maar al te graag:
www.wnf.nl/protectwater.htm

Wel is SNG, samen met bewoners, aan het strijden voor rechtmatige ontvankelijkheid bij de beoordeling van vergunningplichtig beleid en uitvoering. Hiervoor loopt een procedure bij de rechter. Waterschap Limburg is niet gewen dat er mondige burgers en organisaties zijn en kan daar niet mee omgaan.


15

Losse actualiteiten december 2018: 

December 2018 

De Stichting is betrokken bij een aantal organisaties met het doel activiteiten te voorkomen die een negatieve invloed kunnen hebben op natuur, landschap en leefomgeving. Een paar voorbeelden:

1. Stichting MOZL heeft ons gevraagd een mening te geven op enkele vernieuwde trajecten voor ATB'ers. In het overleg werd voor ons duidelijk dat men niet alleen heeft gekeken naar het belang van de ATB'ers maar ook naar andere belangen. Een goede zaak. Wij gaven wel nog enkele opmerkingen en ideeën mee. Er is in de toekomst nog overleg i.v.m. een paar routes die minder gelukkig gepland werden. De verwachting is dat we hier gezamenlijk uit komen.

2. Met 'Pop on Top' is overleg gepleegd omdat de organisaties wil uitgroeien naar een festival met 12000 bezoekers. Dit vraagt andere logistiek en veiligheidsmaatregelen. Een vluchtweg zou aangelegd moeten worden door Natura 2000. Er is al iets van een weg, maar die is ontstaan door illegale werkzaamheden tijdens een WK wedstrijd veldrijden. Stichting Natuurlijk Geuldal wil dat dit gebied zich kan herstellen. Wel zien we mogelijkheden om vlak achter het Casino tegen het hekwerk een fatsoenlijke vluchtweg aan te leggen die ook gebruikt kan worden voor toeleveringen. Hiermee was de Stichting Top on Pop het helemaal mee eens en zij proberen hiervoor bij besturen steun te krijgen. Temeer omdat dit voorstel ook kan functioneren bij andere evenementen.

Succes?: Helaas valt succes nog niet te schrijven. Wel zijn inmiddels plaatselijke bewonersgroepen actief om verkeerde MTB routes rond het Polferbos aan te pakken. Met de organisatie van 'Pop on Top' is helaas moeilijk te communiceren waardoor we geen ondersteuning kunnen bieden bij het uitvoeren van de juiste oplossing. SNG blijft open staan voor ondersteuning bij de juiste oplossing die in eerste instantie mogelijk leek.


14

Korte film: dierenleven in het 

Nationaal Landschap Zuid Limburg. 


 13

Stichting Natuurlijk Geuldal vindt gehoor bij de provincie. Natuurgebied Emmaberg voorlopig gered.

Maart 2018 

Provinciaal Natuurbeheerplan 2019: Natuurwaarde dal tussen Broekhem en Emmaberg (Ignatiusvallei) is voorlopig gered. Gemeente Valkenburg heeft plan voor afwaardering en verbindingsweg niet onderbouwd. Natuurcompensatie is niet correct geregeld. Gemeente kan later uiteraard opnieuw het plan indienen.

Stichting Natuurlijk Geuldal is verheugd over het besluit van de provincie. Daarmee geeft ze aan dat gemeentebesturen zich ook aan duidelijke regels dienen te houden. Allert blijven loont.
Klik op Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2019 
voor uitspraak.

Oktober 2018. Inmiddels wil de gemeente Valkenburg a/d Geul juist binnen het gebied van de Ignatiusvallei een gasontvangststation te plaatsen, dit omdat het huidige station midden in de kern Broekhem ligt. De natuurlijke inpassing is wat ons betreft voldoende en vanwege het geheel van belangen zullen wij hiermee akkoord gaan. Wat onze stichting zeker probeert te voorkomen is, dat er een wegencircuit wordt aangelegd richting kloosterhotel in ontwerp. Inmiddels hebben wij een prima alternatief voorgesteld waardoor niet alleen de Ignatiusvallei gespaard wordt, maar ook nog eens de Emmaberg ontzien wordt van verkeerstoename. Een rechtstreeks verbinding is mogelijk via de Stoepertweg.

Succes!: De Provincie heeft gehoor gegeven aan ons verzoek en de goudgroene natuur van de Ignatiusvallei gespaard.

 

12

Stichting Natuurlijk Geuldal organiseert op zondag 26 augustus 2018 van
14.00-16.00 uur een bezoek aan Ecotuin Keutenberg.

augustus 2018

Een bezoek aan de tuin van Wilma Peeters en Peter Visser op de Keutenberg is een aparte ervaring en een bron van inspiratie voor liefhebbers van een grote maar ook een kleine tuin.
Vertrouw op de natuur en je eetbare sierweide wordt een onuitputtelijke bron van inspiratie, een thuis voor mensen, eetbare planten en dieren. Inheemse maar ook uitheemse planten met verrassende vruchten vinden hier hun plek. Een tuin, niet alleen om uit te eten maar ook om te ontspannen.
Al eens een Paw paw (Asimina triloba) of Sechuanpeperboom (Zanthoxylum simulans) gezien?
Proef de variatie van de diversiteit aan groenten op je bord uit de sierlijke moestuin, natuurlijk zonder kunstmest en gif. Met mooie borders en bogen waarlangs planten omhoog klimmen. Gezonde groenten kweken is een plezierige ontspanning.
Wat dacht u van een vers tomaatje rechtstreeks van de plant uit de volle grond of een appelwortel Yacon (Polymnia sonchifolia).
Bekende en onbekende kruiden in de kruidentuin vervolmaken de smaak van een maaltijd. Ze bezitten ook nog eens waardevolle voedingsstoffen.
Probeer eens de zeer pittige para kers (Spilanthes Oleracea) of ijskruid (Mesembryanthemum crystallinum). 
Kom kijken en doe leuke ideeën op.
De inkomprijs is € 3,- inclusief koffie/thee en kleine proeverij.
De tuin ligt in een natuur- en stiltegebied dus graag auto parkeren bij gemeenschapshuis ’t Geboew, Ljubljanaplein, Schin op Geul dan 20 minuten wandelen naar de ecotuin op de Keutenberg 5.
Zie ook: www.keutenberg.nl


Succes!: Vele tientallen bezoekers op deze dag.11

Milieuverbetering op de weg in het Heuvelland.
Alternatieven voor voertuigen met minder uitstoot en geluid.

Mei 2018 

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft een nota gemaakt en aangeboden aan gemeentebesturen en raden. In deze nota staan eenvoudige oplossingen voor een schoner Heuvelland. Zo doen we een voorstel om op termijn huurscooters op fossiele brandstof te vervangen door elektroscooters.
Klik op nota vervanging vervanging fossiele brandstof door elektroscooters.

Succes!: Er is nu hernieuwde aandacht voor het minimaliseren van vervuilende bromscooters en andere onnodige verkeersvervuiling bij gemeentes, VVV en ook de provincie. Het is te hopen dat besturen nu doortasten...

In de zomer van 2020 zijn op expliciet verzoek van SNG via een raadslid verschillende plekken extra borgen geplaatst die bromscooters moeten weren. Het is een eerste stap, bromscooters dienen vervangen te worden door E-scooters.


10

Stichting Natuurlijk Geuldal niet welkom bij werkgroepsbijeenkomsten Trambaan fietsroute.

December 2017. 

Stichting Natuurlijk Geuldal krijgt geen kans om haar visie uit te leggen op de werkgroepsbijeenkomsten voor betrokkenen die door de provinciale en lokale overheden opgezet zijn voor het verkrijgen van steun voor de Trambaanfietsroute. Overheden willen een fietsroute tussen Maastricht en Aken maar daartegen is vanuit bewoners en betrokkenen veel weerstand. Overlast in kernen en natuurschade zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Stichting Natuurlijk Geuldal wordt geweerd.

Peter Visser van de Stichting: 'Bij het bekend worden ging het al goed fout. Bewoners en betrokkenen kregen geen enkele informatie. Waarschijnlijk omdat overheden het plan zonder veel weerstand erdoor probeerden te drukken. Na veel protesten en vele maanden later kwam toch de informatie op gang. Protesten werden nog heviger want het plan rammelde.'
Op verzoek van de protestbeweging werd door onafhankelijke deskundigen, professoren Aerts en Botzen, een beleidsanalyse gemaakt waaruit bleek dat nut en noodzaak ontbreekt en economische argumenten een magere onderbouwing kennen. Tijdens een bijeenkomst over de Trambaanfietsroute in Margraten kregen voornoemde onafhankelijke deskundigen geen minuut tijd voor een toelichting. Een schoffering voor deze personen en de democratische rechtsgang.

Peter Visser van de Stichting: 'Overheden laten hier duidelijk zien lak te hebben aan betrokkenheid van bewoners en deskundigen. De belofte tijdens een wandeling gedaan door de heer Claessens (manager) dat iedere betrokkenen de kans krijgt om via een werkgroep in te spreken wordt ook niet nagekomen. Onze Stichting, maar ook anderen worden geweerd. Wellicht omdat wij ons intens verdiept hebben in de hele problematiek en een alternatief voorstel Heerbaanroute gedaan hebben (zie eerder bericht op deze website). Als overheden op deze manier met ons omgaan zullen ze ons tijdens toekomstige procedures nog wel tegen komen want we hebben steekhoudende argumenten klaar liggen.'
Hieronder staat het antwoord van het management van de Trambaanfietsroute op onze vraag om betrokken te worden (let op onjuiste naamgeving van onze Stichting en onjuiste reden):

Geachte heer Visser,
Dank voor uw bericht.
We hebben een afweging gemaakt om te komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging van belangen en belangstellenden met zowel voor- als tegenstanders in de werkgroepen en klankbordgroep.
De stichting Geuldal hebben we vooralsnog niet uitgenodigd.
Reden hiervoor is dat de Trambaanfietsroute niet door het Geuldal loopt.
Indien u onze keuze of mening anders ziet wil ik graag met u daarover in gesprek. U kunt mij te allen tijde hierover mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
De trambaan fietsroute
ing. E.J.H. (Edwin) Claessens MBA
Omgevingsmanager Trambaanfietsroute Maastricht-Aken.


Succes!: Zie eerdere item over ons alternatief, Heerbaanfietsroute.

Succes! De Trambaanfietsroute is geschrapt. SNG is graag bereid om mee te werken aan een alternatieve route die niet schadelijk is voor natuur en leefomgeving.

 

9

Columns:

Buitengoed Geul. 

Opiniestuk over het Geuldal 


MAA (Maastricht Aachen Airport),
Hoe overheden dienstbaar zijn, maar niet aan haar burgers.

Achtergrondbijdrage van René van der Luer


 

8

Fietsroutes: Alternatief voor de Trambaanfietsroute: Heerbaanfietsroute

September 2017. 

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft zich verdiept in de, door overheden, geplande Trambaanfietsroute. Aan dit, overigens goed initiatief, kleven volgens bewoners en belanghebbenden een aantal nadelen (leefbaarheid, natuurwaarden). Daarom heeft de Stichting gezocht naar een alternatief. Dit is de Heerbaanfietsroute geworden: Een snelle fraaie verbinding tussen Maastricht en Aachen.

Nota Heerbaanfietsroute.

Succes!: Door een weerbarstige houding van besluitvormers zijn de alternatieven van de Stichting zo veel als mogelijk buiten de aandacht gebleven. Gelukkig vonden onze plannen wel veel gehoor bij bewoners en plaatselijke organisaties (waarvoor dank). Dit heeft o.a. ertoe geleid dat in de gemeente Vaals voor een zeer groot gedeelte de Heerbaanfietsroute leidend is geweest voor de uiteindelijke aanleg, tot volle tevredenheid van velen en met dank aan een actieve inwoner in die gemeente. Hierdoor blijft in Vaals veel natuur en leefgenot gespaard. Jammer dat Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten (nog) niet open staan voor alternatieven voor de Trambaanfietsroute, maar wat niet is kan nog komen.....

Succes!: oorspronkelijke route is geschrapt. SNG hoopt nog wel gehoor te vinden voor een alternatief zoals door ons is opgesteld.


7

Nieuwe fietsroutes prima, maar niet ten koste van natuur of wandelpaden.
Augustus 2017. 

De provincie en gemeentes willen meer fietsroutes. Helaas betekent dat vaak minder natuur en minder wandelrust maar wel meer asfalt. Goede reden op actiegroepen te ondersteunen: http://www.trambaanfietsroute.eu/ Maar elders in het Nationaal Landschap Zuid Limburg dreigen ook 'foute fietsroutes' te ontstaan. 
Stichting Natuurlijk Geuldal stelt zo'n fietsroute in Valkenburg aan de kaak. Een route die in het centrum een voetgangersdomein doorkruist, vervolgens een prachtig smal wandelpad 'Achter de Erke gebruikt en tot slot de regionale 'gedichtenroutelangsdegeul' onveilig maakt. Het antwoord van de gemeente Valkenburg is triest.Succes!:
 Ons succes is helaas later geboekt. In juli 2020 is de gemeente Valkenburg a/d Geul, na klachten van bewoners en toeristen, dezelfde klachten als SNG, en enkele ongelukken, tot de conclusie gekomen dat deze fietsroute echt aanpassing nodig heeft. Samen met betrokkenen is hier nu aan gewerkt. Jammer dat dit zo lang heeft geduurd en er eerst ongelukken voor nodig waren. De gemeente moet nu echt gaan beseffen dat niet alles voor fietstoerisme dient te schuiven.


6

Natuur Manifest Natuurrijk Heuvelland 2018 - 2022 

 Aan politieke partijen

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het Zuid-Limburgse heuvelland. In de afgelopen vier jaar zijn er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen geweest die het landschap en de natuur in het heuvelland geen goed hebben gedaan, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van steeds meer grote stallen. Begin 2018 zijn er al weer plannen die leiden tot een verdere teloorgang van het unieke Zuid-Limburgse heuvelland, bijvoorbeeld 9 km wegverharding voor de zogenaamde trambaanfietsroute.
Kiezers kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het verschil maken door te stemmen op politieke partijen die zich inzetten voor natuur- en landschapsbescherming.
Natuur en Milieu Federatie Limburg, Bond Heemschut Limburg en Stichting Natuurlijk Geuldal roepen politieke partijen in het Heuvelland van Zuid Limburg op onderstaand manifest te ondertekenen én de daad bij het woord te voegen gedurende de komende raadsperiode. Stuur uw reactie naar Stichting Natuurlijk Geuldal, Keutenberg 5, 6305 PP Schin op Geul of naar natuurlijkgeuldal@gmail.com
1.     Geen nieuwe verharde wegen in het buitengebied, dus:
·        Een nieuwe weg is altijd onverhard.
·        Bestaande holle en overige onverharde wegen worden nooit verhard.
·        Bestaande verharde wegen worden niet verbreed (met uitzondering van het aanleggen van fietsstroken die fysiek gescheiden zijn van de rijbaan).

2.     De geplande trambaanfietsroute leidt tot aantasting van de natuur en het landschap. De oude trambaanroute is immers een stille, groene verbinding tussen Maastricht en Vaals met een – vanwege het aantal zeldzame planten en dieren – hoge ecologische waarde. Het is één van de weinige serieuze oost-west-verbindingen voor de migratie van flora en vooral fauna.
Om bovenstaande redenen en omdat er al goede oost-west-fietsverbindingen zijn tussen Maastricht en Vaals (de knooppuntenroutes), dient de geplande trambaanfietsroute te worden heroverwogen, inclusief:
·        onderbouwing van nut en noodzaak
·        vergelijking met de bestaande knooppuntroutes
·        meer aandacht voor de wensen van omwonenden.
3.     Er komt een gemeentelijk plan van aanpak om de overlast, onveiligheid en schade van landbouwmachines en toeristisch-recreatief verkeer in woonkernen, kwetsbare gebieden en op de weg te verminderen. Bij dit plan van aanpak worden de inwoners van de gemeente actief betrokken.

4.     Bij bouwaanvragen met een grote impact op natuur, landschap en/of milieu (bijvoorbeeld vakantie-accommodaties, woningen, stallen/loodsen en andere bedrijfsgebouwen) heeft de gemeente de taak, omwonenden, natuurorganisaties en de initiatiefnemer voorafgaand aan de besluitvorming met elkaar te laten overleggen, ook wanneer de betreffende aanvraag past binnen de wetgeving. Behoud en versterking van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het heuvelland zijn daarbij de uitgangspunten.

5.     Bij een ingreep in het landschap wordt het geld uit het Landschapsfonds gebruikt voor landschaps- en natuurherstel in de omgeving waar de ingreep plaatsvindt. De gemeente betrekt bewoners en lokale natuurorganisaties actief bij de besluitvorming over de besteding van het geld.

6.     Op gronden die de gemeente in eigendom heeft, draagt zij zorg voor het behoud van de daarop aanwezige natuurwaarden en landschapselementen én ontwikkelt zij – waar mogelijk – de natuur- en landschapswaarden op deze gronden, al dan niet in samenwerking met burgerinitiatieven en natuurorganisaties. Bovendien handhaaft de gemeente actief op het oneigenlijk toe-eigenen en gebruik van deze gronden (inclusief bermen) in haar bezit.

7.     De gemeente steunt initiatieven die het floreren van duurzame (natuurinclusieve) landbouw en veeteelt vergroten.

8. De gemeente participeert in en steunt initiatieven die de soortenrijkdom van planten en dieren verbeteren.

Succes!: Onze bijdrage heeft invloed gehad op de meningsvorming van colleges en gemeenteraden. We zien in coalitieakkoorden meer aandacht voor natuur, milieu en leefomgeving. Ook zijn de ideeën van SNG steeds meer terug te vinden in de uitvoering van beleid.


5

Leeuwterrein Valkenburg, ontwerp en zienswijze.

Juni 2017. 

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft het ontwerpplan voor het Leeuwterrein ingediend. SNG vindt dit een goed plan, maar we hebben toch enkele opmerkingen en een goed idee dat u in de zienswijze ontwerp bestemmingsplan Leeuwterrein kunt lezen.

Succes!: Onze zienswijze heeft enige invloed gehad op de besluitvorming en de mening van omwonenden. Er zijn nu wel al zonnepanelen geplaatst die niet gepland waren. Welke invloed er verder no van uit gaat is even afwachten, want vaak zie je dat ideeën van anderen afgewezen worden maar enige tijd later toch uitgevoerd worden zonder aan te geven van wie het idee afkomstig is...

Succes!: Naar aanleiding van onze zienswijze zijn alsnog zonnepanelen geplaatst op enkele daken.


4

Maastricht Aachen Airport, activiteiten tegen meer overlast.

Stichting Natuurlijk Geuldal ondersteunt vanaf 2018 de activiteiten van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. Zij doet dit door actieve ondersteuning bij activiteiten, maar ook organisatorisch zoals het voorzitterschap tijdens de bijeenkomsten.


Overheden sjoemelen met feiten door het aandragen van foute cijfers, informatie achter houden en een ondemocratische houding. PvdD en GL in PS stelden vragen aan GS. Provinciale vragen en antwoorden. 

Succes!: Vooral door de, bij de Alliantie aangesloten organisaties en personen (waaronder onze Stichting) is de discussie over de toekomst van de luchthaven weer volledig opgelaaid. Steeds meer stemmen gaan op om geluidhinder en luchtvervuiling door MAA een halt toe te roepen. Het nieuwe Luchthavenbesluit is wederom uitgesteld en komt waarschijnlijk pas november 2019. (p.s. natuurlijk is er een correlatie van luchtvervuiling met de vele andere bronnen van luchtvervuiling in ons gebied)
Inmiddels is de procedure wel opgestart en vol in procedure. SNG zal betrokken blijven om het Heuvelland te sparen voor herrie en vervuiling.


3
Megastallen, loodsen en het Nationaal Landschap Zuid Limburg: Onmogelijke combinatie.

Schaalvergroting in de agrarische sector veroorzaakt niet alleen lelijke productievelden maar ook grote lelijke loodsen (opslag landbouwproducten) en megastallen (nog meer vee). Natuurlijk Geuldal waarschuwt voor onomkeerbare landschapsvernietiging (zie link hieronder). In haar tijdschrift 'Limburgs Milieu' van december 2017 staan uitstekende artikels over dit probleem: Limburgse overheden hebben prachtige regelgeving maar in de praktijk kijken ze de andere kant op als er weer een grote loods of stal in de planning ligt.
Gevaar voor nog meer megastallen.
Honderden dieren houden in een megastal heeft niets te maken met een boerenbedrijf maar is een industriële activiteit met dieren (als je het al zou willen...) en hoort op een industrieterrein. Grote loodsen met landbouwproducten ook.

Succes!: Inmiddels, naar aanleiding van mede onze Stichting, heeft de provincie besloten een min of meer onafhankelijke commissie in het leven te roepen die een advies geeft bij activiteiten waarbij natuur- en landschapswaarden in gevaar komen. Het is wel afwachten hoe deze commissie gaat functioneren.Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg, ontwerp en zienswijze.


De provincie heeft in het kader van POL 2014 met de regio's afspraken gemaakt over de invulling van het land m.b.t. economische activiteiten. De regio's hebben grote autonomie en dat pakt voor landschap en natuur niet altijd even goed uit...

Lees hier de .
Lees over de zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg van Stichting Natuurlijk Geuldal.

Succes!: Voor het eerst wordt nu serieus getwijfeld of het wel verstandig is om grote loodsen in het Heuvelland te plaatsen. Overheden zijn nu de beste oplossing aan het onderzoeken. Voor SNG is en blijft dat grote loodsen horen bij agrarische industrie en industriegebouwen horen thuis op een industrieterrein. We zijn er nog niet.


2

Topparken: Bezwaarschrift vergunningverlening Résidence Valkenburg. (zie ook 33)

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft Topparken vergunning verleend voor een aantal zaken. Daar zitten activiteiten tussen die de natuur en het landschap kunnen schaden en tevens een bedreiging kan zijn voor de leefbaarheid. Vandaar ons bezwaarschrift.


Succes!: Mede door de invloed van onze Stichting zijn er enkele voorgenomen activiteiten afgeremd om dusdanig veranderd dat natuur, landschap en leefomgeving minder geschaad worden. Maar het blijft een kwestie van attent zijn.

Succes!: Geen succes bij de gemeente Valkenburg a/d Geul. SNG heeft daarom besloten naar de RvS te gaan met sterke argumenten. 


1

Vleermuizen in Valkenburgse grotten.
November 2017

Ecologie en economie kunnen zeker samen gaan als overheden de juiste maatregelen nemen. Dat is nu nog niet. Hieronder de zienswijze.
Vleermuizenbescherming Valkenburgse grotten.

Succes!: Inmiddels zijn onze bezwaren erkend en er zijn verschillende maatregelen genomen om de vleermuis beter te beschermen. Stichting Natuurlijk Geuldal is hiermee vooralsnog tevreden omdat er goede monitoring plaats vindt en we de populaties goed kunnen volgen.
In het voorjaar van 2020 hebben we onder begeleiding van een gemeenteambtenaar kunnen zien welke maatregelen genomen zijn en daar was SNG zeer tevreden over. Ook aan de enkele opmerkingen tijdens deze excursie is inmiddels gewerkt.