Stichting Natuurlijk Geuldal

Behoud en Versterking Nationaal Landschap Zuid Limburg


www.natuurlijkgeuldal.nl

www.nationaallandschapzuidlimburg.nu


https://www.ipcamlive.com/webcamkeutenberg
met beelden van het
Nationaal Landschap Zuid-LimburgContact:

Stichting Natuurlijk Geuldal
p/a Keutenberg 5
6305 PP Schin op Geul
043 4592007 - 0646310955
KvK nummer 69165777
info@natuurlijkgeuldal.nl 
Facebook: natuurlijk geuldal
KvK nummer 69165777
ANBI: RSIN 857762606
Triodos: NL57 TRIO 0320 1601 22 t.n.v. SNG


Doel:

Stichting Natuurlijk Geuldal is een officiële stichting met als doelstelling het behoud en de verbetering van natuur, landschap en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid Limburg.

Middel:

De stichting onderneemt activiteiten en kan betrokken worden bij activiteiten van anderen.
Dit werk bestaat o.a. uit:

- Uitvoeren van diverse activiteiten t.b.v. de doelstelling.
- Schrijven van nota's met voorstellen voor verbetering van beleid.
- Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, indien mogelijk met andere organisaties.
- Ondersteuning geven aan derden en geven van informatie.
- Voeren van rechtmatige procedures passend binnen de doelen zoals in de statuten vermeld.

Dit alles met doel om de waarden van natuur, landschap en leefmilieu in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te beschermen en te verbeteren.


Beleidsplan: Dit is het beleidsplan.


Statuten: Dit zijn onze statuten (gewijzigd 2023)  


Kamer van Koophandel: uittreksel kamer van koophandel


Jaarverslagen: 

Jaarverslag 2023     

Jaarverslag 2022 

Jaarverslag 2021 

Jaarverslag 2020 

Jaarverslag 2019 

Jaarverslag 2018


Bestuursleden:                                 Bankrekening:

Voorzitter: Drs. P.M.G. (Peter) Visser      Triodos: NL57 TRIO 0320 1601 22 t.n.v. SNG
Secretaris: Ing. J. (Jos) Vrancken
Penningmeester: P. (Paul) Sprangers
Lid: M. (Marja) Koster
Lid: C. (Cor) Hanssen
Lid: W.T.P. (Wilma) Peeters                    ANBI status vanaf 1 januari 2023 onder RSIN 8577 62 606


Stichting Natuurlijk Geuldal heeft een bankrekening om haar werkzaamheden
en de ondersteuning van bewonersgroepen beter te kunnen uitvoeren.

SNG is klein begonnen maar de activiteiten breiden zich snel uit en worden veelzijdiger. Hierbij zijn activiteiten waar kosten aan verbonden zijn zoals u kunt lezen onder de knop 'activiteiten'.

Daarnaast schrijven bestuursleden van SNG ook documenten en inhoudelijke zienswijzen. Deze vormen de basis van waaruit SNG acteert en zijn te vinden onder de knop 'documenten en nota's'.

In enkele gevallen heeft SNG ondersteuning van buiten nodig zoals juridische ondersteuning of deskundigheid m.b.t. bijvoorbeeld stikstofberekeningen i.v.m. besluitvormingsprocessen.

Voor bewoners en andere organisaties willen we ondersteuning bieden. Zij zitten vaak te springen om kennis, maar soms ook om een financiële bijdragen omdat niet altijd alle kosten door de werkgroepsleden gedragen kunnen worden.

Om die reden is een bankrekening geopend.

Mensen die ons werk waarderen kunnen ons financieel steunen. SNG maakt veel kosten zoals papier, printer en cartridges, postzegels, telefoon en internet. Tot nu toe hebben bestuursleden en (door het bestuur gemachtigde) medewerkers alle kosten uit eigen zak betaald en hebben zij ook vrijwillige giften gestort. Het meeste is inmiddels gestoken in activiteiten van de stichting maar ook van werkgroepen die ook op onze financiële steun kunnen rekenen. Financiën zijn nodig, vandaar een bankrekening in de hoop dat er mensen zijn die iets willen doneren...
Donaties met de vermelding SNG zullen gebruikt worden voor de activiteiten van SNG. Natuur, landschap en leefmilieu in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn de enige doelen waarvoor de donaties gebruikt zullen worden.

Stichting Natuurlijk Geuldal wil organisaties/werkgroepen met gelijkwaardige doelen als SNG de mogelijkheid geven om voor hun doel financiële middelen te verzamelen via onze bankrekening na overleg. Alle inkomsten die een vermelding van de betreffende organisatie/werkgroep hebben, zullen dan ook voor hun doel gebruikt worden.

Stichting Natuurlijk Geuldal rekent op uw steun: NL57 TRIO 0320 1601 22 t.n.v. Stichting Natuurlijk Geuldal, o.v.v. ........ (afhankelijk van het doel van de storting). Natuurlijk dank voor uw bijdrage.


Bestuur en medewerkers.

Dit zijn allemaal vrijwilligers die zonder enig eigenbelang zich inzetten voor het behoud en verbetering van natuur, landschap en leefmilieu in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Bestuursleden zijn benoemd en ingeschreven.
Medewerkers zijn aan het bestuur gelieerd en kunnen door het bestuur gemachtigd worden om namens SNG te handelen. Medewerkers hebben vaak een specifieke kennis waarop de Stichting een beroep kan doen.

 Privacy wordt gewaarborgd.
De stichting zal nooit zonder toestemming van de betreffende persoon diens naam en adresgegevens openbaren. Ook niet van medewerkers die door hun activiteiten voor SNG negatieve consequenties, voor hun positie, baan of welke zaken dan ook, kunnen ondervinden.