Stichting Natuurlijk Geuldal

Behoud en Versterking Nationaal Landschap Zuid Limburg
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE (laatste boven).78. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal, november 2022.

De maand november staat in het teken van overleggen met andere organisaties, waarbij SNG de mogelijkheid krijgt haar visie op natuur, landschap en leefomgeving te etaleren. Daarmee proberen we het beleid ten gunste te beïnvloeden.
6 november, een bijeenkomst over 'grenzeloos bocagelandschap' waar op initiatief van het district Haspengouw-Voerstreek organisaties uitgenodigd zijn om stappen te zetten richting een landschapspark van grensoverschrijdende regio's voor herstel en verbetering van het Heuvellandschap in de Voerstreek, Trois-frontieres, Pays d'Aubel en het Mergelland NL.
8 november, SNG is aanwezig op een bijeenkomst in Gulpen over het opzetten van een nieuwe visie over het buitengebied, herstel landschap, toerisme, bouwen e.d.
10 november, stikstofbeleid is ook belangrijk voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De depositie dient vanwege de bijzondere flora in dit Nationaal Landschap lager te zijn dan gemiddeld, wil de unieke flora, maar ook de insectenwereld en de avifauna behouden blijven. SNG pleit voor het vrijwillig opkopen van agrarische bedrijven en is bezig met het maken van een nota hiervoor.
12 november, SNG aanwezig op informatiebijeenkomst over nieuw toegevoegd gebied bij Ingendaal, waar aanwezigen hun ideeën konden aandragen.
14 november, SNG in gesprek met de provincie over controle en handhavingsbeleid m.b.t. de provinciale regelgeving richting gemeentes. Er zijn regelmatig aanvragen omgevingsvergunning in waardevolle gebieden die niet stroken met de provinciale afspraken. Een voorbeeld is het uitvoeren van 'Beekdalbescherming', na de overstromingen in 2021 driedubbel noodzakelijk.
17 november, SNG aanwezig op voorlaatste bijeenkomst in het kader van het bocagelandschap. De nota die aangeboden wordt aan het gewestbestuur van Vlaanderen is dan bijna klaar. Het is ook zaak om Nederlandse overheden bereid te vinden een bijdrage te leveren.
24 november, SNG aanwezig op voorlaatste bijeenkomst 'Project Winthagen', een project voor het lanceren van ideeën voor natuurlijke waterberging (tegen overlast èn droogte). De nota komt in een afrondingsfase.77. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal, oktober 2022.

SNG kreeg een uitnodiging van de gemeente Meerssen op mee te denken over hun Groenbeleidsplan voor de komende jaren. Hiervoor werkten we een powerpointpresentatie uit die u kunt vinden onder de button 'documenten en nota's'. De powerpointpresentatie is op een wijze opgesteld dat deze tevens, met enkele aanpassingen en andere voorbeelden, te gebruiken is voor andere Heuvellandgemeentes.

SNG heeft n.a.v. een brief geschreven naar de gemeente Margraten over het ontwerp Bestemmingsplan Bredeweg 29-29a te Banholt. Een oude varkensstal wordt opgeruimd en daarvoor in de plaats zouden 5 zeer luxe villa's gebouwd kunnen worden. SNG vindt op zich bebouwing op deze plek acceptabel (een soort ruimte voor ruimte) omdat dit perceel toch al bebouwing had, maar ziet liever dat er gebouwd wordt naar behoefte. Immers er zijn veel (jonge) gezinsstichters die al lang wachten op een betaalbaar huis en hier is de kans om dit te realiseren. Het argument dat villa's beter ingepast kunnen worden dan bijvoorbeeld 12 starterswoningen vindt SNG niet gelden want het is gewoon een kwestie van de juiste manier inpassen in het landschap. Een beschermde haag met struiken en bomen die er nu als is, is hier prima geschikt voor.
Klik voor de zienswijze van SNG bestemmingsplan Banholt.

Stichting Natuurlijk Geuldal werkt samen met Faunawatch als het gaat om natuurontwikkeling.
Zo ook bij een activiteit bij het kerkhof aan de Cauberg in Valkenburg waar op 22 oktober vanaf 9 uur de natuurwaarde een behoorlijke opwaardering zal ondergaan. Iedereen kan meehelpen. Voor koffie en ‘iets erbij’ wordt gezorgd. Wel even aanmelden en dat doe je het beste bij Faunawatch. Kasteeldomein Landal sponsort deze actie.
Meer info op: https://faunawatch.email-provider.eu/web/hqhvt9qyho/adntum74bi/xu5jwormjx/2a2kws1cwv


76. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal, september 2022.

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft succes bij haar strijd voor betere bescherming tegen overstromingen door riviertjes zoals de Geul. Dit naar aanleiding van de procedure bij de Raad van State tegen de omgevingsvergunning van Résidence Valkenburg voor het bouwen van honderden huisjes bij Schoonbron - Schin op Geul. SNG had o.a. geageerd tegen het bouwen in het Beekdalbeschermingsgebied.
De Partij voor de Dieren heeft op verzoek van SNG vragen aan het bestuur van de Provincie Limburg (GS) gesteld over het ophogen van het terrein door Résidence Valkenburg kort langs de Geul. In het antwoord van GS staat dat gemeentes zorgvuldig onderzoek moeten doen naar de gevolgen van graven, ophogen en bouwen in het Beekdalbeschermingsgebied, eventueel de vergunning weigeren of maatregelen nemen en dit dienen te rapporteren.
Voorzitter Peter Visser: Dit is een grote stap in de goede richting. Het zijn maatregelen die beslist nodig zijn om bij hoog water van rivieren als de Geul het overstromingsgevaar te beperken. Gebieden langs de Geul moeten juist water vasthouden en bergen en daarom kun je niet in die gebieden ophogen of bouwen omdat het water dan 'gedwongen' wordt om vernseld door te stromen. Met alle gevolgen van doen. Daarnaast verbeter je hiermee de natuurlijke kwaliteit.
Voor vragen en antwoorden: https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/2d18b75b-0c20-496b-8542-a55e8da92116?documentId=de9d0349-0e93-4726-93d5-d3a21e2b9616 

Stichting Natuurlijk Geuldal verliest zaak bij Rechtbank Roermond tegen het plaatsen van 58 chalets op Camping Oriëntal (inmiddels EuroParcs Poort van Maastricht) te Berg en Terblijt.
De Rechtbank Roermond is van mening dat het plaatsen van 58 chalets op Camping Oriëntal (inmiddels EuroParcs Poort van Maastricht) geen schade oplevert voor het landschap en dat de stikstofdepositie geen belemmering vormt.


Voorzitter Peter Visser: De uitspraak is teleurstellend. Niet alleen omdat er nog steeds geen halt toegeroepen wordt aan de ongebreidelde groei van huisjesparken in het Heuvelland maar ook vanwege 'bijzondere' motieven van de Rechtbank:
- De camping ligt wel in het 'Buitengebied', maar door de ligging naast de kern toch in de 'Bebouwde Kom'. Uitbreiding is dus geen probleem als het maar tegen de bebouwde kom aan ligt.
- De rechtbank vindt het betoog van verweerder (de gemeente) 'niet onjuist' als zij stelt dat de camping is gelegen op de rand van het Plateau van Margraten en tegen de rand van de dorpskern waardoor geen aantasting plaats vindt.
- Wat de Rechtbank betreft mogen de 58 huisjes jaarrond gebruikt worden want dat maakt de verstedelijking van het Buitengebied er niet erger om.
- Wel geeft de rechtbank duidelijk aan dat deze vergunning in orde is voor maximaal 58 huisjes die op 25% van de grond voor kampeerplaatsen gesitueerd mogen worden.
Dat geeft enige hoop voor onze strijd. Want rechtbanken zullen hopelijk toch wel beseffen dat verstedelijking aan de randen van dorpskernen steeds verder in het Buitengebied toch ergens moet  stoppen en niet pas aan de poorten van Maastricht.
Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Roermond.75. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal. augustus 2022.

augustus 2022

Op 3 augustus zijn bestuursleden van SNG verschenen voor de Raad van State in Den Haag. In een zaak rond illegale bouwwerken in het riviertje de Gulp had SNG bij het Waterschap Limburg om handhaving gevraagd. Deze weigerde en vond SNG geen belanghebbende partij dus werd SNG niet-ontvankelijk verklaard. SNG stapte naar de Rechtbank Roermond die SNG in het gelijk stelde waardoor Waterschap Limburg moest handelen. Waterschap Limburg stapte naar de Raad van State om in Beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Roermond.
Succes: Uitspraak volgt in september.

Op 10 augustus heeft bestuurslid SNG Peter Visser met bestuurslid Bond Heemschut Lee Vos een vervolggesprek gehad met de Rayonmanager van de Provincie over het gebied Vaals in verband met de uitbreidingen van Wijndomein Mauritius bij Rott, een zeer kwetsbaar landschappelijk gebied met alleen maar zeer smalle weggetjes en ook nog eens Stiltegebied. SNG en BH zijn van mening dat dit wijndomein hier niet verder kan groeien en vroegen al eerder om de medewerking van de Provincie om te zoeken naar een alternatieve betere locatie die zeker wel voorhanden zijn. Zowel Gemeente als Provincie houden vast aan deze locatie. Omdat er volgens de organisatie ook nog eens grove fouten gemaakt zijn bij de opzet van de plannen en de toetsing aan bestemmingsregels, zit er niks anders op dan te procederen.
Succes: Zowel Bond Heemschut, verschillende bewoners als SNG gaan een procedure aan.

Stichting Natuurlijk Geuldal is verheugd dat de Raad van State op 24 augustus een gunstige uitspraak heeft gedaan tegen de uitbreidingen van het huisjespark Résidence Valkenburg te Schin op Geul.
SNG ziet in deze uitspraak een motivatie om door te gaan met haar werk voor behoud en verbetering van natuur, landschap en leefmilieu in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Hieronder een korte versie van de beslissing. Daaronder de site waarop de uitspraak te vinden is.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
 I. verklaart de beroepen van Stichting Natuurlijk Geuldal gegrond.
II. vernietigt het besluit van 17 februari 2020 van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, waarbij de raad het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan BP Buitengebied 2012 - Résidence Valkenburg" heeft vastgesteld.
III. draagt de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak
ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel II. wordt verwerkt op de landelijke voorziening, www.ruimtelijke plannen.nl .

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/?zoeken=true&zoeken_term=202003199%2F1%2FR2&pager_rows=10  


74. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal in juli 2022.

juli 2022

Bestuursleden namen deel aan de presentatie van een nota over de graften van het Zuid-Limburgse landschap. Deze is onder regie van het Nederlands Cultuurlandschap opgesteld. Het toont de trieste toestand van de graften: veel is verdwenen en veel is slecht onderhouden. Dit vraagt beslist om aandacht voor de toekomst.
Succes: De gedeputeerde van Limburg, Geert Gabriëls, wil er werk van maken en zal dit op korte termijn oppakken. Dit kan de biodiversiteit en de uitstraling van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg sterk ten goede komen.
Klik op Onderzoek Graften voor de nota.
73. Een overzicht van enkele activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal in 2022 juni.

juni 2022


 


Stichting Natuurlijk Geuldal organiseert op 28 juni om 19.30 uur in gemeenschapshuis 't Geboew te Schin op Geul een interessante openbare bijeenkomst over beter natuurbeheer van bermen, graften en taluds. Dit naar aanleiding van het project Boshommel.

Succes: Ruim 30 mensen waren aanwezig om te kijken en luisteren naar een boeiende lezing over het boshommelproject. Klik op Powerpoint Boshommellezing voor de hele videoversie.

Provinciale Staten van Limburg hebben met 25 - 20 voor het open houden van Maastricht Aachen Airport. De argumenten voor het open houden bleken voor 25 statenleden belangrijker dan de argumenten van tegenstanders. Dit ondanks alle objectieve onderzoeken (zoals MKBA's) die aantonen dat sluiten met nieuwe invulling (Francien Houben) veel meer rendement oplevert en dit ook voor natuur, landschap en leefmilieu/gezondheid veel beter is. Daarbij ontstaat stikstofruimte waar agrariërs en huizenbouw veel baat bij kunnen hebben. Nu rest alleen de stap naar de rechter omdat de vergunningen van de luchthaven niet in orde zijn en de minister wil niet handhaven.
Succes: Helaas weinig, maar de strijd gaat door.72. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal in 2022 mei.

mei 2022

Het bestuur van SNG heeft inmiddels drie zijrivieren van de Geul bezocht: De Gulp, de Selzerbeek en de Eyserbeek. U kunt de werkbezoekverslagen vinden onder de button documenten en nota's.
Succes: De Eyserbeek staat nu ook op deze website..

In Voerendaal ligt weer een vergunningaanvraag voor een 'wijnrestaurant op het land'. SNG heeft in principe helemaal geen probleem met deze initiatieven maar er dient wel rekening gehouden te worden met de ligging in het landschap: geen schade voor natuur, landschap en leefmilieu. Eerdere locaties hielden geen rekening met deze waarden. Om die reden heeft SNG een brief geschreven naar de gemeente Voerendaal om de voorgestelde locatie op voornoemde punten te beoordelen en eventueel met de initiatiefnemer samen te zoeken naar een geschikte locatie. Dit heeft geleid tot een gesprek van SNG met de initiatiefnemer op 20 mei. De voorgestelde locatie is volgens SNG wel geschikt. Hoewel goudgroene natuur vlakbij ligt. Natura 2000 ligt op ruime afstand. Daarbij biedt deze locatie gunstige logistieke mogelijkheden. Zo kan het dus ook.
Succes: De locatie voor het 'Wijnrestaurant op het land' is met SNG overlegd en bevindt zich op een acceptabele plaats.

De uitslag van de RvS met betrekking tot de uitbreidingsplannen van Camping Vinkenhof op zeer waardevolle natuur is voor SNG gunstig uitgevallen. De gemeenteraad besloot eerder, mede naar aanleiding van de informatie van SNG, een vergunning voor deze uitbreiding niet goed te keuren en ging hiermee tegen het voorstel tot goedkeuring van B&W in. Een mijlpaal in de besluitvorming ten gunste van natuur, landschap en leefmilieu. Nu heeft de RvS dit besluit van de gemeenteraad bekrachtigd, SNG heeft tijdens de zitting bij de RvS haar motieven nog eens duidelijk mogen verwoorden.
Succes: Zilvergroen natuurgebied met een populatie Vliegend Hert in het boskriekenbos is gespaard.

Bestuursleden van SNG hebben meerdere informatieve bijeenkomsten bezocht en standpunten ingebracht ten behoeve van natuur, landschap en leefomgeving. Zo waren leden aanwezig bij een bijeenkomst over erosiebestrijding (WUR), agroforestry (LLTB), dal van de Noor (gemeente Eijsden-Margraten) en provinciaal natuurbeleid (Provincie). De inbreng van SNG werd zeer gewaardeerd en heeft ongetwijfeld invloed op het beleid.
Succes: SNG kan nu via verschillende kanalen invloed uitoefenen op ruimtelijk beleid.


71. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal in 2022 april.

april 2022

Bestuursleden van Stichting Natuurlijk Geuldal zijn op 13 april naar de Raad van State in Den Haag gegaan omdat SNG een zaak heeft aangespannen tegen het besluit van de gemeente en een beroep van de eigenaar van Camping Vinkenhof. 
De eerste om Résidence Valkenburg (Topparken) toestemming te geven voor het plaatsen van vele tientallen huisjes in het 'beekdal' van de Geul. Een verstedelijking vrijwel zo groot als de kern Schin op Geul en een aantasting van het landschap.
De tweede vanwege een beroep van de eigenaar van Vinkenhof 
tegen de gemeenteraad vanwege een afwijzend besluit voor uitbreiding in waardevolle natuur.
Succes: De uitslagen volgen in mei.

Bestuursleden hebben een werkbezoek gebracht aan de Eyserbeek, van monding tot aan Simpelveld. De waarde, maar ook de knelpunten, zijn in beeld gebracht en zullen in mei op facebook verschijnen.

Politieke partijen hebben een bezoek aan het bestuur van SNG gebracht om overleg te plegen over de schade in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de oplossingen. We hebben met voorbeelden aangetoond hoe vaak overheden hun eigen beschermingsregels aan hun laars lappen als het om bescherming van natuur, landschap en leefmilieu gaat.
Succes: Er zijn contacten gelegd met meerdere politieke partijen en dit leidt tot regelmatige contacten waarbij SNG haar grieven over de verloedering van natuur, landschap en leefomgeving kan meedelen en alternatief beleid kan voorstellen..

Tevens hebben bestuursleden van SNG enkele overleggen gevoerd met medewerkers van gemeenten om te wijzen op schrijnende voorbeelden van verloedering van het landschap. Deze overleggen werden door ons als prettig en zinvol ervaren.

Succes: Bestuursleden van SNG hebben eerder een werkbezoek gebracht aan de Gulp, de Selzerbeek, en in april ook aan de Eyserbeek. De verslagen zijn te zien onder de button 'documenten en nota's'.


70. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal in 2022 maart.

maart 2022

In samenwerking met VELT Zuid-Limburg heeft SNG weer meegewerkt aan het stimuleren van het gebruik van biologische zaden. Vele tientallen tuinders hebben via VELT bio-zaden afgenomen waarmee geen gif gebruikt wordt bij de teelt van de zaden, maar ook niet bij het kweken van gewassen in het NLZL.
Succes: Alle kleine beetjes helpen, elk zakje biologisch zaad draagt bij aan vermindering van pesticiden in de bodem.

Na het succesvolle werkbezoek aan het riviertje de Gulp (4 werkbezoeken) in januari waarvan op facebook een uitgebreid verslag is te zien (foto's en teksten), heeft het bestuur nu de Selzerbeek (2 werkbezoeken) bezocht. Naast het tonen van de waardevolle landschappelijke en natuurelementen wil SNG ook laten zien waar, in verband met voorkoming van wateroverlast, verbeterpunten mogelijk zijn. De riviertjes dreigen, mede door klimaatverandering maar ook door landschappelijke problemen, steeds vaker te overstromen met de nodige schade van dien voor bewoners in de dalen. Het verslag is in twee delen op facebook te vinden. SNG zal haar bevindingen die tijdens de werkbezoeken zijn opgedaan gebruiken bij overleg met overheden voor een betere landschapskwaliteit, waterinfiltratie en waterberging.
Succes: Het hele verslag van het werkbezoek aan de Gulp en het verslag van het bezoek aan de Selzerbeek staan onder de knop 'documenten en nota's'.

Stichting FaunaWatch is een jonge stichting van jonge mensen die onze steun verdient. de stichting werkt samen met organisaties over de hele wereld en verdient onze steun. Het bestuur heeft een actie opgezet voor het planten van (inheemse) bomen in Mariënwaard bij Maastricht, maar er worden ook gebiedjes ingericht voor de kamsalamander.
Succes: SNG maakt graag PR voor hun initiatief: 
https://www.facebook.com/faunawatchnederland/ 

SNG is door de gemeente Valkenburg a/d Geul uitgenodigd om als organisatie mee te doen met werksessies Natuur en Landschap dat moet leiden tot een nieuw omgevingsplan voor het buitengebied. SNG heeft enkele belangrijke ideeën gelanceerd voor verbetering, waaronder a. tegengaan van verstedelijking in het buitengebied. De belangrijkste zijn o.a. voorkomen van vakantiehuisjesparken in de open ruimte, b. grondige inventarisatie van alle kleine landschapselementen en een plan voor herstel en behoud, c. ervoor zorgen dat landschap en natuur een prominentere plaats krijgt binnen het bebouwde gebied. Daarnaast pleit SNG voor meer integrale samenwerking tussen gemeentes maar ook tussen de bureaus die voor de verschillende gemeentes de plannen uitwerken zodat er een beter afstemming komt.
Succes: de inhoudelijke bijdragen van SNG aan de ontwikkeling van beleid.

In de nabije toekomst is SNG vaker in een voorstadium betrokken bij ontwikkelen in meerdere gemeentes waardoor hopelijk omgevingsprocedures en de gang naar de rechter niet meer nodig hoeft te zijn. Dit is immers zeer arbeidsintensief voor beide partijen en ook nog eens een kostbare zaak en dat kan voorkomen worden.
SNG streeft, samen met andere organisaties, naar een klankbordgroep die een alliantie van natuurorganisaties een plaats kan geven in het besluitvormingsproces, want dat is er nu nog niet.
succes: SNG tracht met zusterorganisaties (zoals Heemschut) negatieve ruimtelijke ontwikkelingen om te buigen in ontwikkelingen waarbij landschapsinpassing serieus genomen wordt.

69. Het volledige werkbezoek van het bestuur van Stichting Natuurlijk Geuldal aan het riviertje de Gulp is beschikbaar in PDF.

maart 2022

Het bestuur van Stichting Natuurlijk Geuldal wil de komende periode enkele rivieren en beken bestuderen en waar kun je dat het beste doen? Bij de riviertjes zelf. We zijn begonnen langs de Gulp en hebben deze rivier in vier delen bezocht. Deze vier delen zijn te vinden op facebook januari/februari 2022. We kregen de vraag of we er niet één 'boekwerk' van kunnen maken die t downloaden is. Hierdoor kan iedereen het verslag op zijn gemak bekijken en terug kijken.
Succes: U kunt het terug vinden bij knop 3 'documenten en nota's'.68. Een overzicht van belangrijke activiteiten van Stichting Natuurlijk Geuldal in 2022 februari.

februari 2022

Bestuursleden van de stichting zijn actief geweest in het adviseren van verschillende bewoners in het NLZL wat betreft hun activiteiten in het gebied. Zo zijn er ontwikkelingen bij Huls en Hilleshagen waar mensen ons hebben gevraagd om te adviseren.
Succes: inwoners op de hoogte gebracht hoe bezwaar/zienswijzeprocedures lopen.

Daarnaast speelde een zeer schadelijke landschapsontwikkeling bij Trintelen met grote loodsen die ook logistieke problemen tot gevolg zou hebben. SNG heeft, samen met andere groepen, richting gemeente via inspraak haar standpunt gegeven. Dit heeft geleid tot nadere overwegingen bij de gemeenteraad met als gevolg meer onderzoek. Inmiddels heeft de provincie zich ook nog eens gebogen over deze ontwikkeling en aangegeven dat ze ook van mening is dat de voorgenomen ontwikkeling te schadelijk is voor het landschap.
Succes: samen met medestanders klaar gekregen dat deze loods (loodsen) voorlopig van de baan is.

SNG is door de gemeente Beekdalen gevraagd om mee te denken over hun nieuw landschapskader voor de komende jaren. Dit landschapskader wordt opgesteld door een landschapsarchitectenbureau. Samen met dit bureau, de gemeente en andere organisaties is een prima voorstel ontwikkeld.

Er is een goed overleg ontstaan tussen SNG en MOZL, de organisatie die zich sterk maakt voor MTB routes in het NLZL. In het verleden werden routes op, voor natuur, schadelijke plekken gepland maar inmiddels zorgt een goed overleg voor routes die voldoende ingepast zijn in de omgeving waarbij compensatiemaatregelen een belangrijke rol spelen. Ook de gemeente Valkenburg a/d Geul heeft hierbij een positieve rol vervuld.
Succes: Mede dankzij overleg met SNG is een juiste plek gevonden voor een MTB verbindingsroute. 

Samen met Bond Heemschut heeft SNG overleg gevoerd met zowel gedeputeerde van Limburg Lia Roefs (ruimte) en Geert Gabriëls (natuur). Beide organisaties hebben hun grote zorgen geuit betreffende landschap- en natuurschadelijke activiteiten in het Landschapspark. SNG kreeg stellig de indruk dat de gedeputeerden niet van alle schadelijke activiteiten op de hoogte waren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een activiteit waarvoor een uitgebreide omgevingsprocedure noodzakelijk is (bv. bestemmingsplanwijziging waar de provincie toestemming voor dient te verlenen) met een enkelvoudige omgevingsprocedure (gaat de provincie niet over) wordt uitgevoerd. Op deze manier kunnen gemeentes de belangrijke rol van de provincie omzeilen. Dat geldt ook voor het omzeilen van de regels van het Provinciaal Waterplan en de regels voor de Wet Natuurbescherming. Jammer genoeg dient SNG telkens te controleren of de procedures juist gevolgd worden en daar is ze eigenlijk niet voor.
Succes: SNG is overtuigd van de positieve houding van deze GS leden en dat onze inbreng een positieve invloed heeft.

67. Kunnen nieuwe vakantiewoningen op gronden die onder Goudgroene Natuurzone vallen? SNG vindt van niet. Om die reden is er een zienswijze ingediend bij Valkenburg a/d Geul.

Indien dit toegelaten wordt, is het hek van de dam. Overigens, het Heuvelland heeft inmiddels wel genoeg vakantiehuisjes.

januari 2022

Het aantal overnachtingsverblijven als vakantiehuisjes in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg begint de spuigaten uit te lopen. Er kan veel geld mee verdiend worden en voor mensen die te veel op hun bankrekening hebben staan is het een interessante vorm van beleggen. Maar voor natuur, landschap en leefmilieu in het Heuvelland is het een plaag aan het worden. Stichting Natuurlijk Geuldal probeert deze plaag te stoppen. Blijkbaar zien gemeentes dit nog anders en laten toch weer telkens schadelijke ontwikkelingen toe. Blijkbaar spelen andere onderliggende belangen een rol. Het is te hopen dat gemeentes ook tot inzicht komen dat het nu wel genoeg is met deze vorm van verstedelijking in onze natuur, landschap en leefomgeving.
Klik hier voor de zienswijze voor de partiële herziening BP initieel omgevingsplan vakantiewoning Keutenberg 2a.
en hier voor de zienswijze tegen ontwerp omgevingsvergunning vakantiewoning Keutenberg 2a.
Succes: SNG heeft een zienswijze ingediend tegen een vergunning voor het bouwen van een nieuw vakantiewoning in waardevol gebied op de Keutenberg. Daarbij hebben we kunnen bewerkstelligen dat voor deze vergunning de juiste omgevingsprocedure gebruikt gaat worden: de uitgebreide (met uitgebreide verantwoording en beslissing door de raad)  in plaats van de enkelvoudige (alleen maar een paar vooronderzoekjes en beslissing door B&W). De gemeente had dit even 'tussen neus en lippen' willen regelen.
Daarbij zijn ook plaatselijke bewoners ook in het geweer gekomen met een zienswijze. Door een fout, de gemeente had de zienswijze van de bewoners niet betrokken bij de behandeling (?!), is de behandeling opgeschoven naar september/oktober. Tevens heeft SNG al laten weten dat de huidige vergunningaanvraag significante fouten bevat. Bij de RvS zal dit onherroepelijk leiden tot vernietiging van de vergunning.


66. SNG dient een zienswijze in voor de nieuwe MKBA van Maastricht Aachen Airport. Ook het Nationaal Landschap Zuid-Limburg heeft overlast. In de MKBA staan enkele onjuistheden.

januari 2022

In opdracht van de Provincie is een nieuwe opdracht gegeven voor het maken van een complete MKBA voor MAA. Het concept hiervan is klaar en ter visie gelegd. Bestuurslid Paul Sprangers, afgevaardigde voor SNG bij de Alliantie tegen uitbreiding MAA heeft deze MKBA bestudeerd en enkele onvolkomenheden ontdekt en heeft deze in een zienswijze aangeboden.
U kunt de zienswijze MKBA van SNG hier lezen.


Succes: De kans bestaat dat dit geen succesverhaal zal worden. Veel statenleden houden vast aan dit statussymbool ondanks dat alle wetenschappelijke onderzoeken aangeven dat de voordelen van sluiting vele malen gunstiger zijn dan open houden. 3 juni zou de beslissing vallen maar of dat gebeurt?


65. Waardevol Beekdal gebied Selzerbeek bij Vaals dreigt opgeofferd te worden voor bedrijfsactiviteiten. SNG dient een sterk onderbouwde zienswijze in bij de gemeente Vaals.

december 2021

De gemeente Vaals dreigt een natuurgebied met bestemming Beekdal ter hoogte van het bedrijventerrein Selzerbeeklaan op te offeren aan bedrijfsactiviteiten. Één van de redenen is, dat de gemeente bang is dat ze aan de eigenaar planschade dient te betalen. De eigenaar is, na 8 jaar vaststelling bestemmingsplan, plotseling van mening dat hij daar recht op heeft. SNG betwijfelt dit en denkt dat op dit gebied nooit de bestemming bedrijfsactiviteiten heeft gelegen. Het gebied ligt weliswaar op een gebied 'bedrijventerrein', maar ook hier kan, als corridor, natuur als bestemming liggen. De provincie is nooit akkoord gegaan om dit gebied voor bedrijvigheid in te zetten en dus heeft die bestemming er ook noot op gelegen.
In een tijd met overstromingen en een landelijke overheid die vele miljoenen uitgeeft om beekdalen in het Limburgs Landschap te sparen en in te zetten voor natuurlijk waterbeheer, is het ongepast als een gemeente alsnog besluit om zo'n gebied toch maar even op te offeren.

Kijk hier voor onze Zienswijze Selzerbeeklaan.


 

Succes: zienswijze in december 2021 ingediend. Behandeling in gemeenteraad in 2022. Procedure loopt nog.64. Poort van het Heuvelland krijgt vorm. SNG wil zich sterk maken voor een ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Savelsbos en Bemelerberg. De zeer drukke weg Maastricht - Vaals/Aachen is een barrière.

december 2021

Op de grens van de gemeentes Eijsden-Margraten en Maastricht ligt aan weerszijde van de drukke weg Maastricht - Vaals op afstand  interessante belangrijke natura 2000 gebieden. Vlak bij deze weg liggen verrommelde gebieden waaronder het vroegere St. Joseph complex. De gemeente Eijsden-Margraten wil dit gebied herontwikkelen waarbij natuurwaarden een rol spelen.
Toch is het van belang om als SNG dit project op de voet te volgen omdat bepaalde bedrijven veel geld denken te verdienen bij het opzetten van projecten. Hierdoor zou het natuurgedeelte wel eens in gedrang kunnen komen. Ons bestuurslid Cor Hanssen heeft een rondleiding georganiseerd voor iedereen die belangstelling had waarbij uitleg gegeven werd door verschillende personen. Op deze manier kregen we een goed beeld van de (on)mogelijkheden.
SNG ziet mogelijkheden voor een groenzone tussen de twee bovengenoemde natuurgebieden maar dan dient dwars op de drukke weg een een groene zone aangelegd te worden die de twee gebieden verbindt. Om dit optimaal uit te voeren is het belangrijk om over de drukke weg een ecoduct te maken. Dan kan het beste op 3/4 van beneden gezien. De weg ligt al verdiept en er zijn verbindingsmogelijkheden aan beide kanten. Indien er ook mogelijkheden geschapen worden voor wandelaars en fietsers dan krijgt dit ecoduct nog een extra meerwaarde.
Succes: traject loopt nog enige tijd.


63. Pop Up restaurant: Een mooie activiteit, maar niet in het open veld waar rust en stilte dient te heersen. SNG maakt bezwaren om gemeentelijk beleid te forceren.

november 2021

Ondernemers vinden altijd weer leuke activiteiten om een business mee op te zetten en daar is niks mis mee mits natuur, landschap en leefmilieu niet geschaad wordt. Zo ook Pop Up restaurants. Stichting Natuurlijk Geuldal verzet zich tegen dit soort activiteiten indien ze schade kunnen berokkenen. Vandaar dat bezwaren aangetekend worden indien er vergunningen aangevraagd worden. Zo ook tegen een Pop Up restaurant in het open veld bij St. Geertruid waarvoor we deze maand bij de bezwarencommissie uitleg hebben kunnen geven. Wij hopen dat gemeentes voor tijdelijke activiteiten die in de open ruimte gaan plaatsvinden betere regels opstellen. Zo kan bijvoorbeeld de locaties beter aansluiten bij bestaande gebouwen en met de uitvoering rekening houden met de uitstoot van schadelijke gassen. Over oneigenlijke concurrentie met bestaande restaurants zou ook nagedacht moeten worden, maar daar gaat SNG niet over.


Succes: SNG is zeer teleurgesteld in het advies van de bezwarencommissie aan de gemeente Eijsden-Margraten. De commissie geeft in haar advies een onderbouwing die de waarheid geen recht aan doet. SNG is wel ontvankelijk als organisatie maar het bezwaar wordt alsnog niet ontvankelijk verklaard omdat de activiteit a. eenmalig zou zijn en b. al voorbij was ten tijde van het bezwaar. Een vreemde zaak. Immers, het popup restaurant was niet voor de eerste keer en ondernemers hebben ter zitting verklaard om komend jaar dit weer te doen. Daarbij, het is moeilijk om bezwaar aan te tekenen als de aanvraag pas openbaar wordt op het moment dat het popup restaurant al opgebouwd is. Deze handelwijze is zeer kwalijk, SNG gaat bekijken welke vervolgstappen ze onderneemt.
Klik hier voor het antwoord van de commissie.


62. SNG is betrokken bij omgevingsplannen van gemeentes.

November 2021,

Verschillende gemeentes zijn bezig met plannen voor de toekomst voor hun buitengebied: Wat willen we graag en wat willen we perse niet. SNG wordt vaak uitgenodigd om mee te denken. De nieuwe Wet Omgevingsvergunning vraagt ook om betrokkenheid van bewoners en organisaties. Zo zijn we o.a. actief in Beekdaelen en in Valkenburg a/d Geul. Onze ervaringen zijn positief, het lijkt erop dat in deze gemeentes betrokkenen serieus genomen worden. De inzet van SNG is zeker geen stilstand in het buitengebied maar het mogelijk maken van gepaste activiteiten waarbij niet alleen bekeken wordt hoe de activiteit ingepast wordt maar ook of tegelijkertijd met een nieuwe activiteit een kwaliteitsverbetering van het buitengebied kan plaats vinden. SNG zet zich bij dit proces vooral in om het open middengebied daadwerkelijk open te houden en nieuwe bebouwing te voorkomen. SNG is voorstander van het behoud van monumentale en karakteristieke panden waarbij gezocht dient te worden naar een nieuwe eigentijdse invulling van dat pand.

Succes: De inbreng van Stichting Natuurlijk Geuldal wordt erg gewaardeerd en daar zijn we blij mee. Regelmatig merken we dat overheden, bij inbreng via omgevingsvergunningen, SNG proberen af te schepen door de Stichting niet-ontvankelijk te verklaren. Gelukkig hebben eerder bezwarencommissies en zelfs de rechter hier een stokje voor gestoken. SNG is een volwaardige en geregistreerde organisatie met statuten die vanuit haar doelstellingen rechtmatig betrokken dient te worden bij ruimtelijke zaken die haar doelstelling treffen.


61. Met medewerking van Stichting Natuurlijk Geuldal: Bloembollenactie van Vereniging Ecologisch Leven en Telen Zuid-Limburg groot succes. Zadenactie volgt.

Oktober 2021

Leden en vrijwilligers van SNG werken al een paar jaren mee aan bestelmogelijkheden en verspreiding van ecologische bloembollen en knollen en zaden. Elke bol, knol en zaad dat zonder chemische bestrijdingsmiddelen gekweekt wordt, heeft voordelen voor land en dier. De bodem en grondwater worden niet verontreinigd, waardevolle insecten gaan niet dood en vogels worden niet vergiftigd. Hoe meer mensen mee doen met deze actie, des te meer wordt het milieu in het NLZL beschermd. Deze maand stond weer in het teken van deze actie. Jammer dat gemeentes, die ook bloembollen willen zaaien in hun openbare ruimte, nog niet enthousiast zijn. Maar wat nog niet is....Succes
: Inmiddels hebben tientallen bewoners mee gedaan met deze actie waarmee op veel plaatsen in het NLZL schone bollen en knollen zijn geplant. Het aantal groeit elk jaar.


60. SNG maakte bezwaar tegen wederom nieuwe vakantiehuisjes op Résidence Valkenburg te Schoonbron bij het Waterschap. De huisjes liggen in het gebied waar het water de ruimte dient te krijgen als er overstromingen dreigen. (zie ook thema 2. en 33.)
oktober 2021

De overstromingen van de Geul in juli hebben geleerd wat SNG al langer wil: Geef de Geul veel meer ruimte. Op papier staan termen als inundatiegebied, meanderzone en beekdal. Hier zou het water de ruimte moeten hebben. Toch worden er in dit gebied bijvoorbeeld vakantiehuisjes geplaatst en soms zelfs ophogingen uitgevoerd.
SNG stapte hiermee al eerder naar de Raad van State maar deze maand verdedigde SNG haar bezwaar tegen de nieuwe plaatsing van 34 vakantiehuisjes op Résidence Valkenburg. De uitspraak wordt volgende maand verwacht.
Succes:
SNG heeft bij de bezwarencommissie van het waterschap haar pleidooi mondeling toegelicht en ook een bewoner de kans gegeven haar grieven op tafel te leggen. Uitspraak volgt waarschijnlijk pas in februari, op deze plek houden we u op de hoogte.


59. Ook cultuur-historische monumenten ontkomen er niet aan: Kasteel Geulzicht bij Geulhem krijgt mogelijk een woonflat van vier verdiepingen naast zich. 

september 2021

Een bedrijf heeft het plan geopperd om van het leeg staande kasteel Geulzicht aan de Brakke Berg bij Geulhem een woon zorg centrum te maken. Tot zo ver niks aan de hand. Wil het complex rendabel worden dan zullen er meer woningen gebouwd moeten worden dan dat in het kasteel mogelijk is. Om die reden wil de projectontwikkelaar vlak naast het kasteel een woonflat bouwen van vier etalages hoog, ongeveer zeven appartementen op een rij. Het dak van de flat zal reiken tot aan de goot van het kasteel. Het kasteel heeft nu een schitterende uitstraling in het groen. Dat zal mogelijk veranderen als je de oprijlaan in rijdt want dan zie je aan de linkerkant van het kasteel een woonflat liggen.
Stichting Natuurlijk Geuldal heeft hier de nodige bedenkingen bij. Er zijn in de omgeving voldoende leegstaande gebouwen (zoals niet renderende hotels) die ingezet kunnen worden als woonzorgcentrum en daarbij een meerwaarde kunnen zijn voor de omgeving. Indien binnen of vlakbij een woonkern voorkomt dit sociale uitsluiting van de bewoners. De gemeente zou hiervoor een actief beleid moeten opstellen om ondernemers in de zorg te stimuleren en de faciliteren. Natuurlijk zou actie gezocht kunnen worden naar een invulling van dit kasteel. Als hotel lijkt dit moeilijk in te zetten. Alternatieven zijn er natuurlijk, maar daarvoor moet wel de menselijke geest op stand 'creatief' gezet worden. Welke student uit Maastricht zou niet een kamer in een kasteel willen huren? Hoeveel wooneenheden zouden geschapen kunnen worden voor woningzoekenden?
Stichting Natuurlijk Geuldal heeft het college van B&W en de gemeenteraad een brief gestuurd met haar inzichten. Bepalen ondernemers wat er met de ruimte gebeurt en gebouwen gedaan wordt of houdt een gemeentebestuur met een duidelijke visie een vinger in de pap?
Lees hier de brief die SNG aan de gemeente schreef.

Succes: Deze ontwikkeling staat op de agenda van de gemeente. Niet alleen het ruimtelijk aspect is kwalijk, ook het sociale aspect, toekomstige bewoners worden op deze plek volledig weggestopt en verstoken van sociale contacten.58. Natuur- en milieugroepen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg verenigen zich onder de naam Groen hart voor het Heuvelland.

september 2021

Verschillende groepen die zich sterk maken voor natuur- en landschapsbehoud in het Heuvelland zijn aan het bekijken of ze zich onder een Alliantie Groen Hart voor het Heuvelland kunnen verenigen. Stichting Natuurlijk Geuldal onderhoudt met deze groepen nauwe contacten in de strijd voor behoud van het landschap en deed het voorstel tot samenwerking tussen de verschillende groepen. Zo is er een bewonersgroep in Ransdaal die landschapsschade door verkeerd geplande zonneweiden (SNG spreekt liever van zonneloodsen vanwege het uiterlijk) probeert tegen te gaan. Rond het gehucht Trintelen komen steeds meer mensen in actie tegen grote opslagloodsen die het landschap ontsieren. Bij Fromberg zijn mensen actief om de rust rond de woonkern en de waardevolle Natura 2000 gebieden te redden tegen uitbreidingen van een wijndomein. Ook op andere plaatsen, zoals ten zuiden van Vijlen, ten oosten van Noorbeek en bij Bruisterbosch maken bewoners zich grote zorgen vanwege mogelijke aantastingen.
Het is de bedoeling dat deze bewonersgroepen zich verenigen tot een Alliantie Groen Hart voor het Heuvelland. Stichting Natuurlijk Geuldal is uiteraard zeer verheugd en zal pal achter deze samenwerking gaan staan.


Succes: Met medewerking van SNG is inmiddels een hechte groep bewoners en organisaties ontstaan die een Alliantie vormen en samen de verstedelijking door megaloodsen, met name de ontwikkelingen bij Trintelen, tracht tegen te gaan. Grote opslagplaatsen horen thuis op een industrieterrein en dat is in de directe omgeving aanwezig. Een ander thema zijn geplande zonneloodsen (valselijk zonneweiden of zonnevelden genoemd). SNG is van deze beweging onderdeel.


57. SNG krijgt (wederom) signalen van bewoners dat de wandelpaden en veldwegen 'opgeknapt' worden met zwaar vervuild puinafval.

augustus 2021

Scherpe stukjes gekleurde tegels, plastic elektriciteitsdraad, PVC resten, glas en nog veel meer rommel. Dat zit in het puin dat gestort wordt op wandelpaden en veldwegen om deze, na de overvloedige regen, te 'herstellen'.
Dit signaal kreeg SNG van bewoners die zich storen aan deze vervuiling van het landschap. Zo kun je niet omgaan met het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Temeer omdat wilde dieren, maar ook de aangelijnde honden in de scherpe tegelstukjes en glas trappen en zich ernstig kunnen verwonden.
Dit vervuild puin wordt ook wel een heel mooi granulaat genoemd maar het is gewoon vervuiling (
https://pointer.kro-ncrv.nl/plastic-in-de-bodem).

SNG schreef een brief naar alle gemeenten in het Heuvelland met de vraag om waakzaam te zijn en dit niet te tolereren.

Succes: inmiddels hebben een paar raadsfracties in het Heuvelland bij hun college aan de bel getrokken met de vraag om dit onmiddellijk te stoppen.56. SNG zet zich in om verstedelijking van het buitengebied, zoals het bouwen van huisjes op campings, te voorkomen.

augustus 2021

Verstedelijking van het buitengebied door loodsen, maar ook door het volbouwen van campings met huisjes, neemt nog steeds toe.
SNG heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het plaatsen van opnieuw 34 vakantiehuisjes op het terrein van Résidence Valkenburg bij Schin op Geul. Eerder is SNG al naar de Raad van State gegaan voor het plaatsen van huisjes vanwege landschapsvervuiling maar vooral ook vanwege de waterhuishouding in het gebied. Er komt wederom meer verharding en daarbij worden huisjes telkens geplaatst in inundatiegebied (ruimte voor water) en beekdal. Met de overstromingen in juli een actueel thema. Met de mond belijden dat je ruimte wil scheppen voor de Geul om overstromingen te voorkomen maar vervolgens telkens toch weer in die ruimte bebouwing toelaat is natuurlijk niet echt een consequent beleid.

Op een camping 'Poort van Maastricht' (voorheen Oriëntal) worden (vooralsnog) 58 huisjes geplaatst waardoor ook daar verstedelijking toeneemt. Dit is volgens SNG een wijziging van het bestemmingsplan en dat vraagt om een uitgebreide omgevingsprocedure. De gemeente vindt dit niet nodig en wil het afhandelen met een reguliere procedure. Daardoor krijgt de ondernemer erg veel ruimte voor een eigen invulling met mogelijk zeer kwalijke gevolgen. De zienswijze van SNG is door de bezwarencommissie niet gehonoreerd, argumenten van SNG die op de regelgeving wees niet gehoord. Voor SNG een reden om naar de rechtbank te stappen.

Door het verdwijnen van kampeerplaatsen, die plaats maken voor huisjes, ontstaat er een tekort aan aan plaatsen voor tenten en caravans. SNG vermoedt dat om die reden er aanvragen gaan komen voor meer kampeerplaatsen. Op deze wijze nemen de overnachtingsmogelijkheden toe met het gevolg dat de toeristische (verkeers)druk weer verder gaat toenemen terwijl het landschap verder verloedert. Vanwege de toch al ernstig aangetaste leefbaarheid en natuur vindt SNG dit geen verstandig beleid.

Succes: Gemeentes gaan serieus onderzoeken hoe ze de verstedelijking van het buitengebied met vakantiehuisjesparken kunnen afremmen. Ook zij zien dat grote bedrijven slechts 'kortetermijnwinst' willen maken door verkoop van de huisjes aan particulieren. Particulieren die geen weg weten met hun 'teveel aan geld' zien in deze huisjes een leuk beleggingsobject omdat hun geld op de bank alleen maar minder waard wordt. Dit gaat ten koste van het buitengebied en de waarde voor de toeristische economie. Het wachten is nog wel op concrete stappen.55. Drukke maand voor SNG: veel ondersteuning aan werkgroepen en burgerinitiatieven.

juni/juli 2021

Deze maand zijn bestuursleden en medewerkers betrokken geweest bij verschillende activiteiten van bewonersgroepen.

Eijsden-Margraten.
Hier dreigt het uniek landschap en stiltegebied op de offeren aan economisch gewin. SNG werkt samen met bewoners mee aan het beschermen van het landschap in Vroelen bij Noorbeek. Daar dreigt de leefomgeving en het landschap schade te ondervinden van het oprichten van een camping en een wijndomein. Niet alleen de aantasting van dit bijzonder landschap, ook de toename van het toch al drukke verkeer is een belangrijk item. Bewoners zijn een actie gestart en SNG ondersteunt dit op meerdere manieren. Via het banknummer van SNG kan iedereen een bijdrage storten voor de advocaatkosten (bij mededelingen 'Vroelen' vermelden).

Bij St Geertruid willen een paar ondernemers deze zomer 3 maanden lang een PopUp restaurant midden in het land plaatsen. Dat betekent veel landschapsschade, geluidoverlast en luchtvervuiling. De ondernemers zetten de gemeente onder druk door het zo laat mogelijk aanvragen van de benodigde vergunningen. Op deze wijze worden organisaties die bezwaren willen maken buiten spel gezet en de vraag is of de gemeente hier in trapt. Wij vrezen van wel, in Voerendaal is dit ook gebeurd en de bezwarencommissie heeft dit ook (achteraf) uitgesproken. SNG heeft dan ook 'pro forma' aangegeven dat dit op deze manier echt niet door de beugel kan.


Dit ook bij St Geertruid?Daarnaast is SNG betrokken bij acties voor het behoud van markante bomen in de gemeente. Eijsden-Margraten strijdt met Valkenburg a/d Geul voor het 'kampioenschap bomen kappen' in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.


De gemeente Valkenburg a/d Geul dient voor enkele projecten natuurcompensatie uit te voeren en zet hiervoor enkele buiten gebruik zijnde voetbalvelden ten zuidwesten van Broekhem in. Deze worden overgedragen aan Stichting Limburgs Landschap. In dit gebied ligt ook een natuurtuin van bewoners met een fantastisch natuurlijke uitstraling en een grote diversiteit aan flora en fauna. Er is veel voor te zeggen om deze natuurtuin te handhaven maar Limburgs Landschap is erg stug en wil hier niet over praten. SNG ondersteunt deze bewoners bij het zoeken naar een acceptabele oplossing.

In Gulpen-Wittem is SNG betrokken bij activiteiten voor het behoud van de natuurlijke waarden van de beken zoals de Gulp en de Mechelderbeek waar het Waterschap Limburg verantwoordelijk voor is. In overleg met deze beherende instantie en de gemeente zoeken wij mee naar de beste mogelijkheden.
Daarnaast hebben we contact met Stichting ARK om de bezien op welke wijze ze in de beekdalen de natuur herstellen. ARK heeft op dit ogenblik een project lopen in de bovenloop van de Gulp waarbij werkzaamheden tegen overstromingen en natuur-landschapsherstel hand in hand gaan.

In Meerssen hebben we een zienswijze ingediend tegen een project aan de Beekerweg waar een nieuwe industriële loods geplaatst wordt. Tegen deze loods is niets meer in te brengen, wel over de uitvoering en groencompensatie. In goed overleg met de initiatiefnemers zijn een aantal aanpassingen en verduidelijkingen doorgevoerd zoals het vastleggen van de precieze plaats van de loods (zo ver mogelijk van de woonwijk), de plek van de uitrit (weg van het kruispunt bij de huizen) en het vastleggen van de groencompensatie in een groenplan (hondenuitlaat kan blijven). Natuurlijk heeft de gemeente alle zienswijzen verworpen maar heeft inmiddels wel de door ons gewenste  wijziging van de aanvraag gepubliceerd. Meerssen is nog zo'n gemeente die niet begrijpt dat bewoners en organisaties betrokken dienen te worden bij het zoeken naar de beste (natuurlijk) invulling van de ruimte.

In Voerendaal spelen twee zaken, de aanleg van zonnevelden op landschapsgevoelige plekken en publieksactiviteiten op het wijndomein Langenberg bij Fromberg. SNG voert in nauw overleg met bewonersgroepen actie om het onheil te keren. Ook hier merken we dat de gemeente het niet gewend is dat er een organisatie is die zich inzet voor het behoud van natuur, landschap en leefmilieu. Dat is jammer, want veel is op de lossen met gesprekken vooraf en kan procedures voorkomen.
Natuurlijk is SNG voor groene energie en wij hebben dan ook haalbare concrete voorstellen gedaan voor de plaatsing. Vreemd dat de gemeente zo'n concrete plek aangedragen door bewoners, energiecoöperatie en SNG nog steeds negeert en we vragen ons af of hier dubieuze onderliggende belangen een rol spelen.Wat het wijndomein bij Fromberg betreft begrijpen we dat er een opslagplaats moet zijn voor werktuigen e.d. en kantine voor de werkers. Wij zullen die aanvragen steunen. Met de bewoners zijn we het eens dat bij Fromberg, gezien de rust en Natura 2000 geen plek is voor verstorende activiteiten zoals startpunt excursies, kleine horeca en verkooppunt. 


Stichting Natuurlijk Geuldal neemt deel aan processen voor het verminderen van de verkeersdruk in het Heuvelland. Dit doet ze in overleg met andere organisaties en bewoners. Deze maand juni zijn er verschillende sessies. Het gevaar dreigt dat overheden niet willen doorpakken vanwege diverse economische belangen. SNG is echter van mening dat er een paar belangen van hogere waarde zijn: leefmilieu en natuur.
Lees hier de brief van de bewonerswerkgroep aan de lijn 50 gemeenten met de standpunten.

Tevens is SNG berokken bij een werkgroep voor het bevorderen van fietsmogelijkheden op een wijze die andere belangen, zoals natuur en leefmilieu, niet schaden. De stichting heeft eerder concrete voorstellen gedaan, zie thema 7 en 8 in deze website.

succes:

De gemeenteraad van Voerendaal heeft de plannen voor de intensieve nevenactiviteiten van Wijndomein Langenberg van Martinus bij Fromberg afgewezen. Een mooi succes van de samenwerking van de bewoners en Stichting Natuurlijk Geuldal. Hiermee gaat ze in tegen de voorstellen van het college.

Wat het beleid rond zonneloodsen in het open landschap betreft zijn in Voerendaal nog geen daadwerkelijke stappen gemaakt. Het overleg tussen bewoners van Ransdaal, energiecoöperatie Omslag en Stichting Natuurlijk Geuldal verlopen goed. Helaas is er vanuit het gemeentebestuur vooralsnog weinig vooruitgang en dit komt vermoedelijk omdat het bestuur contacten heeft met een externe ontwikkelingsmaatschappij.

Wat verkeersdruk betreft zijn bewonersgroepen van mening dat ze wel mee mogen praten maar dat serieuze voorstellen geen kans maken. Er zijn tegengestelde geluiden als het afsluiten van enkele binnenwegen en het beter verspreiden van verkeer over meer wegen maar, voor bewoners acceptabele oplossingen komen niet in beeld.

Onze activiteiten bij Ulestraten bij de uitbreiding van een bedrijf op het industrieterrein hebben in ieder geval geleid tot het behoud van een ecologische verbindingszone met veel groen en hondenuitlaat.
Andere genoemde zaken lopen nog en zullen mogelijk een 'lange adem' hebben.54. SNG stuurt verkenner Onno Hoes, gouverneur Johan Remkes en Provinciale Staten een brief met aanbevelingen voor een beter beleid voor natuur, landschap en leefmilieu.
mei 2021

SNG hoopt dat de val van het college van GS in Limburg kan leiden tot een positieve impuls voor de bescherming en verbetering van natuur, landschap en leefmilieu in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en elders in de provincie. In de media staan berichten of de schadelijkheid van deze politieke impasse maar SNG denkt dat juist deze crisis kan leiden tot veel positieve impulsen voor Limburg. De laatste decennia hebben overheden erg eenzijdig ingezet op economische ontwikkelingen, zonder andere belangrijke beleidsaspecten op een evenwichtige wijze te betrekken, met als gevolg grote schadelijke gevolgen. Enkele voorbeelden:
- Voortschrijdende intensivering van de agrarische sector met bijvoorbeeld negatieve effecten op de biodiversiteit.
- Vervuiling door industrie van lucht, bodem en water met bijvoorbeeld zware chemische vervuiling van de Maas.
- Verstedelijking van de open ruimte met schade voor het landschap door bijvoorbeeld vakantieparken met huisjes.
De vraag van SNG aan de politiek is, heel kort gezegd, om ecologische kwaliteit hoog op de agenda te zetten.
Lees hier de brief van SNG aan de politiek

Succes: Landbouw en natuur is niet meer in handen van de partij die decennia lang het beleid bepaalde maar in handen van een partij die mogelijk een beleid voert waarbij natuur een meer respectvolle plaats krijgt. 53. SNG in overleg met verschillende overheden en bewonersorganisaties t.b.v. een beter beleid op het gebied van natuur, landschap en leefmilieu.

mei 2021

SNG raakt steeds beter gesetteld in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Overheden zien ons steeds meer als gesprekspartner bij ruimtelijke ontwikkelingen en dat waarderen we. Een paar overheidsinstanties hebben nog wel wat moeite met SNG maar die zijn het anno 2021 nog steeds niet gewend dat organisaties een positieve functie kunnen vervullen bij het beschermen van natuur, landschap en leefmilieu. Vaak speelt dan een verborgen agenda een rol bij besluitvorming. Maar over het algemeen kan geschreven worden dat het de goede kant op gaat. Op deze wijze krijgen belangrijke Zuid-Limburgse waarden een stem en komt het ten goede aan een evenwichtige besluitvorming.
Ook bewoners(groepen) weten SNG steeds beter te vinden. Dit leidt tot meerdere samenwerkingsverbanden waarbij SNG, naast kennis van zaken, ook samen optrekt met bewoners(groepen). In andere gevallen beperkt onze inzet tot ondersteuning en/of geven van informatie over bijvoorbeeld wettelijke procedures. Uiteraard zal SNG alleen daadwerkelijke ondersteuning bieden indien het doel past binnen de, in de statuten vermelde, aandachtspunten natuur, landschap en leefmilieu in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
(Enkele voorbeelden van overleg: betere bescherming natuurreservaat Putberg met betrokken bewoner en SBB; Gemeente Gulpen m.b.t. vrije meandering Gulp Beutenaken; beperken Helikoptervluchten; ontwikkeling Industrieterrein Ulestraten met ondernemer; overleg met coöperatie Omslag in verband met zonneweiden; Deer Hunter in verband met ontwikkeling de Plenkert; Expeditie ruimte over ondermijning platteland en vrijkomende agrarische onderbouwing; ontwikkeling nota Natura 2000; met Waterschap over verbetering landschapskwaliteit waterbuffers en ontwikkelingen Mechelerbeek; (verkeers)verbetering omgeving Klooster Wittem.)

succes: De stichting ziet door haar inzet steeds meer positieve praktische resultaten voor het behoud en de verbetering van natuur, landschap en leefomgeving. Vergroting van bewustwording bij bewoners en bestuurders is niet te meten maar we zijn ervan overtuigd dat dit wel het geval is.
52. SNG schrijft samen met bewoners Fromberg, n.a.v. uitbreidingen van wijndomein Langenberg, een visie over hoe deze waardevolle omgeving gekoesterd dient te worden.

april 2021

De samenwerking die SNG heeft met de bewoners van Fromberg heeft geleid tot een visiedocument over de voorgenomen uitbreiding van het wijndomein Langenberg bij Fromberg. Dit document biedt een onderbouwing van onze standpunten en geeft overheden een handreiking om een weloverwogen en onderbouwde beslissing te nemen bij de omgevingsvergunning die er aan te komen staat. Met de bewoners zal SNG zorgvuldig bekijken op welke wijze we de toekomst van dit prachtig stuk landschap, natuur en (verkeers)stilte kunnen conserveren.
Het visiedocument kan, na kleine aanpassingen, ook gebruikt worden bij de vele wijndomeinen die ons Nationaal Landschap Zuid-Limburg nog te wachten staat...

Succes: een uitstekend visiedocument waarvan we hopen dat het een positieve invloed heeft op de besluitvorming.51. SNG betrokken bij de Noorbeekse werkgroep voor behoud van het eenmalige landschap rond dit dorp. Dit n.a.v. het oprichten van camping de Kleine Peul in Stiltegebied Vroelen en de komst van (weer een nieuw) wijndomein.

april 2021

SNG steunt de actie van plaatselijke bewoners van harte en doet meer in de wettelijke procedures die hiervoor mogelijk zijn richting RvS. Inmiddels is, voor de kosten in de onderbouwing van de argumenten en de juridische bijstand voor de procedure, een actie gestart voor het inzamelen van financiën om dit te kunnen betalen. De bewoners en organisaties hebben zelf al vele honderden euro's bij elkaar gebracht maar dit geld is nu verbruikt. Om die reden wordt aan mensen, die ons Limburgs Land bij Noorbeek lief is, een bijdrage gevraagd.
Storten kan op Triodos: NL57 TRIO 0320 1601 22 t.n.v. Stichting Natuurlijk Geuldal o.v.v. crowdfunding de Kleine Peul.
Contact: 
behoudnoordal@gmail.com .

Succes: Werkgroep en SNG ziet goede kansen om bij de RvS aan te tonen dat de meerderheid van de gemeenteraad een onjuiste beslissing heeft genomen.

50.
Weer wordt een camping omgebouwd tot chaletpark. Deze keer zijn camping Oriëntal en camping de Bron (Valkenburg - Maastricht) aan de beurt.

maart 2021

De ene na de andere camping in Valkenburg wordt opgebouwd tot chaletpark. Dit betekent dat deze, in het buitengebied gelegen campings permanente bebouwing krijgen en dat betekent ernstige verstedelijking van het buitengebied. Daarnaast dreigen nog andere nadelen op de loer te liggen.
Ook camping de Bron gaat op de schop. SNG wil dat de plannen op een correcte manier getoetst worden aan ruimtelijke regelgeving (zie ook thema 46).
Hier vindt u de inzet van SNG voor het behoud van een groen onbebouwde camping Oriëntal.

Succes: We zullen het antwoord van de gemeente op dit bezwaar afwachten en kijken of er overeenstemming bereikt kan worden. 49.
Open groen gebied tussen Ulestraten en industriegebied dreigt omgezet te worden in industriegebied. Dat terwijl zeer kortbij andere industriegebieden leeg liggen.

maart 2021

Tussen de nieuwe woonwijk van Ulestraten en het industrieterrein Bamford ligt een groen stuk buitengebied dat bij het industriegebied getrokken dreigt te worden. Noodzakelijk is dit niet omdat elders ruimte genoeg is. SNG wil dit gebied behouden omdat het een ecologische verbindingszone is en tevens een belangrijke buffer tussen woongebied en industrie. Er is geen serieus onderzoek gedaan naar natuurwaarden (waaronder rugstreeppad).
Klik hier voor de zienswijze Beekerweg.

Succes: Voor deze wijziging bestemmingsplan is de zienswijze naar de gemeente Meerssen verstuurd en we hopen dat er een dialoog ontstaat met de besluitvormers.

48.
Gemeente Voerendaal eerste Heuvellandgemeente met een nota zonneweiden. SNG waarschuwt voor de landschappelijke gevolgen en vraagt pas op de plaats. 
maart 2021

Voerendaal is de eerste Heuvellandgemeente met een nota voor voorkeursgebieden zonneweiden in het buitengebied. SNG beziet deze voorstellen met argusogen, maar ook bewoners van Ransdaal stellen zich zeer kritisch op. Vooraf gesteld, groene energieopwekking is beslist noodzakelijk, daarover geen onduidelijkheid. Maar het is ook van groot belang om vooraf duidelijke normen te stellen waar de cellen geplaatst dienen te worden. Het Heuvelland is geen geschikt gebied voor zonneweiden omdat de cellen op hellingen vanaf veel plekken en op grote afstand zichtbaar zijn. Om die reden vroeg SNG de gemeente Voerendaal terughoudend te zijn en zeker met deze nota nog geen toezeggingen aan bedrijven te doen en dat expliciet in de nota duidelijk te maken. Met de gemeente, maar ook met de coöperatie Omslag wordt overleg opgezet om zo veel mogelijk landschapsschade te voorkomen.
Klik hier voor de brief aan de gemeente Voerendaal over zonneweiden met de vraag om prudentie en uitstel.

Succes: Samen met een bewonersgroep blijft SNG de ontwikkelingen rond zonnevelden op de voet volgen. Het landschap leent zich niet voor het plaatsen van zonnevelden vanwege het feit dat het een hellinglandschap is waardoor er altijd zich hierop is, maar ook omdat het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is. Dan verwacht je respect voor deze waarde. Er is ook goed overleg met de plaatselijke energiecoöperatie Omslag om te zoeken naar geschikte locaties. Dit heeft geleid tot een bevredigende locatie vlak langs de snelweg A76.
47.
Zonneweiden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, hoe groot is de invloed op de natuur en het landschap? SNG wenst regie van de provincie.
Maart 2021

Nederland zal een klimaattransitie moeten ondergaan. Kernenergie is geen optie zolang er geen oplossing voor het radioactief afval is want we mogen generaties na ons niet opzadelen met dit afval dat duizenden jaren een wereldbedreiging is. Daarnaast is de veiligheid van de kerncentrales ook niet gegarandeerd. De kans op een ongeluk is klein, maar als het ding ontploft dan kan dit vele duizenden mensen het leven kosten. Dat is wat anders dan dat je televisie in je huiskamer ontploft.
Er zijn andere mogelijkheden zoals zon, wind, bodemwarmte, waterstof en alles wat op dit vlak nog ontdekt zal worden. Maar hoe denkt SNG over groene energieopwekking in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg? Er zijn genoeg mogelijkheden om zonder schade groene energie op te wekken. Maar overheden, vooral de provincie, dienen wel het lef te tonen om niet de weg van de minste weerstand te bewandelen maat te zoeken naar maatwerk.
SNG wil aan het juiste beleid bijdragen door een nota met overwegingen.
Klik voor de nota zonneweide in het NLZL.

Succes: De nota is aangeboden aan betrokken besturen en SNG hoopt dat de motieven in deze nota invloed hebben bij toekomstige besluitvorming.


46.
SNG maakt zich zorgen over de transitie van campings. kampeerplaatsen worden steeds meer ingeruild tegen het plaatsen van chalets, wat een verstedelijking van het landschap veroorzaakt.

Februari 2021

Overal verschijnen ze. Vakantieparken met huisjes in plaats van campings. In het Geuldal bij Schoonbron en Engwegen, bij Euverum en Reijmerstok, tot boven op de Gulpenerberg en op verschillende plaatsen in Eijsden-Margraten. SNG probeert waar mogelijk deze tendens in de hand te houden. Naast het gevaar van zonneweides en grote agrarische gebouwen is deze ontwikkeling ook één van de grootste gevaren.
SNG ziet geen andere mogelijkheid dan in de aanvraag omgevingsvergunning te zoeken naar aanknopingspunten om in de bestemmingsprocedure wijzigingen voor te stellen en in het ergste geval de bestemmingswijziging tegen te houden. Natuurlijk begrijpt SNG dat de toeristische branche dient rekening te houden met nieuwe behoeftes van toeristen en dat is ook goed. Maar dat betekent wel dat deze ontwikkelingen 'natuurinclusief' dient plaats te vinden. Als voorbeeld geven we hoe SNG tracht het onheil te keren.
Klik hier voor inbreng bij camping de Bron - Valkenburg/Maastricht.

Succes: Bij aanvragen voor bestemmingswijzigingen stuurt SNG brieven met argumenten waarom de wijziging schadelijk is voor natuur, landschap en/of leefomgeving. Overigens zijn zeker niet alle aanvragen voor modernisering van de toeristische accommodaties schadelijk of er vindt voldoende compensatie plaats. Dan onderneemt SNG natuurlijk geen activiteit. Er heeft een hoorzitting van de gemeentelijke bezwarencommissie plaatsgevonden, de uitslag wordt in juni verwacht. Overigens heeft de actie van SNG al geleid tot een meer heldere beschrijving van de plannen waardoor mogelijke schadelijke activiteiten nu niet meer plaats kunnen vinden.
45. 

SNG maakt zich sterk voor het behoud van waardevolle bomen en landschapselementen in het NLZL.

Januari 2021

Bijna wekelijks zien we bij een gemeente in het NLZL wel een aanvraag voor het kappen van één of meer bomen. Voor veel bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd wordt is de reden niet duidelijk. Je zou bijna denken dat de kapvergunning aangevraagd wordt om het hout te verkopen als brandhout voor de open haard.
Stichting Natuurlijk Geuldal heeft al enkele keren de kap van bomen kunnen tegen houden, vooral in de gemeente Eijsden - Margraten.
Klik hier voor bomenkap bij Vroelen.

Succes: Steeds meer aanvragen voor de kap van bomen worden geweigerd of ingetrokken. Vooral die aanvragen waarvoor onvoldoende motivatie voor kap plaats vindt. Het mag niet zo zijn dat er alleen maar gekapt wordt om het hout te kunnen verkopen. De acties van SNG hebben voorkomen dat enkele boomgroepen en markante solitaire bomen gespaard zijn gebleven.

44.

SNG schrijft nota over Stiltegebieden: Hoe kun je deze gebieden beter beschermen tegen de bedreigingen van onze drang om alles te willen hebben.

Januari 2021

Onderdelen van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn aangewezen als Stiltegebied. De bedoeling is, dat naast een rijke natuur en landschap ook gestreefd wordt naar zo min mogelijk hinderlijk geluid waarbij natuurlijke geluiden weer de 'boventoon' voeren.
Om dit te verwezenlijken heeft SNG een nota geschreven. Hierin wordt een duidelijke probleemanalyse gemaakt met voor elk probleem de juiste mogelijkheden om stiltegebieden te beschermen.
SNG heeft zich aangesloten bij NEFOM, een landelijke organisatie voor behoud van stiltegebieden.
Klik hier voor de nota Stiltegebieden.

Succes: De nota is aangeboden aan betrokken besturen en SNG hoopt dat de motieven in deze nota invloed hebben bij toekomstige besluitvorming. Stiltegebieden en stilte krijgen meer aandacht.
43

Rechter spreekt uit dat het Waterschap Limburg de Stichting Natuurlijk Geuldal ontvankelijk dient te verklaren bij haar verzoek tot handhaving.

december 2020

De rechter stelt dat het Waterschap Limburg de Stichting Natuurlijk Geuldal ontvankelijk dient te verklaren in haar verzoek tot handhaving van onjuiste werkzaamheden in het riviertje de Gulp. Een gemachtigde medewerkster van SNG spande de rechtszaak aan omdat het Waterschap weigerde SNG te erkennen als belanghebbende.

Deze belangrijke uitspraak zorgt ervoor dat SNG ook in de toekomst wel degelijk partij is als het om natuur, landschap en leefomgeving gaat. De waterlopen, waaronder de Gulp, in het Heuvelland zijn daar geen uitzondering op. Over twijfelachtige ingrepen in de Gulp handelde ons handhavingsverzoek en werd niet ontvankelijk verklaard.

Voorzitter Peter Visser van SNG: We willen niet vervelend zijn en ook niet het Heuvelland op slot zetten, maar er zijn zo veel schadelijke activiteiten dat er echt iets moet gebeuren. Voorbeeld: Er moest en zou een dam in de Gulp bij Slenaken komen voor de bescherming tegen overstromingen. Omdat SNG van mening is dat dit zeer schadelijk is voor de ecologische gesteldheid van de rivier hebben we ons altijd ertegen verzet. Nu is de dam, mede dankzij bewoners van Slenaken, van de baan en worden ecologisch verantwoorde maatregelen genomen. Die beschermen ook voldoende. Het is juist onze taak de vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen: Wat kan niet en wat kan wel en als het wel kan, op welke manier. SNG is uiteraard altijd bereid om overleg te plegen om tot een optimale oplossing te komen.

Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank.

(foto wordt nog geplaatst)

Succes! Dit proces heeft grote positieve invloed op de strijd voor behoud van het NLZL. Dit biedt voor de toekomst goede mogelijkheden voor het behoud van natuur, landschap en leefomgeving. De ongewenste dam bij Slenaken is voorkomen en er wordt nu ingezet op de gewenste natuurlijk ontwikkelingen die het regenwater beter vast houden.
Vervolg: Het Waterschap is naar de Raad van State gestapt omdat ze het niet eens is met de rechtbank die van mening is dat SNG wel degelijk belanghebbende partij is als het gaat om de kwaliteit van natuur, landschap en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg gezien de statuten van de Stichting. SNG ziet de procedure met vertrouwen tegemoet.42
SNG vraagt dringend aan de provincie om vanaf 2021 geen 'pretvluchten' met helikopters meer toe te staan.

december 2020

Een bedrijf helikopters verhuurt heeft bij de provincie een verzoek ingediend om in 2021 te mogen vliegen boven Limburg, dus ook boven het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Eerder mochten helikopters ook al boven het Heuvelland vliegen, bijvoorbeeld om 'hotemetoten' tussen St. Gerlach en Francochamps vis versa af te leveren. Daar hebben veel inwoners en toeristen zich behoorlijk aan geërgerd.
Nu heeft Stichting Natuurlijk Geuldal gereageerd op deze aanvraag bij de provincie. Overigens, SNG heeft geen enkel bezwaar tegen helikoptervluchten in dienst van de medische wereld. Het is te hopen dat de provincie in ieder geval zal besluiten om geen helikoptervliegtuigen toe te laten boven het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en andere waardevolle natuurgebieden.

Klik op bezwaarschrift tegen helikoptervluchten om de brief met overduidelijke argumenten te lezen.

(foto wordt nog geplaatst)

Succes! proces loopt nog. In April vindt de zitting bij de bezwarencommissie plaats. Indien onze bezwaren niet erkend worden zal gepoogd worden om de Provinciale regelgeving bij te stellen om zodoende toch betere bescherming te bewerkstelligen.41

Brief aan gemeentes en provincie met verzoek bewoners en organisaties 

te betrekken bij het oplossen van de verkeersoverlast.

november 2020

SNG heeft een brief geschreven naar gemeentes en provincie met de vraag om bewoners en organisaties te betrekken bij de verkeeroverlast die het Heuvelland regelmatig teistert. In weekenden en vakanties zijn de wegen overvol met toeristen en recreanten, dagjesmensen in auto's en op fietsen maar ook toeristen die hun  accommodatie of attractie opzoeken. Het Heuvelland is erg aantrekkelijk om zomaar wat rond te rijden.
Voor een effectieve oplossing is het nodig om de juiste maatregelen te nemen en dan heb je de kennis nodig van bewoners, organisaties, maar ook toeristische ondernemers. Overigens wordt de negatieve impact op de natuur vergeten en die mag ook een rol bij de oplossing spelen.
Klik op brief aan besturen om de brief te lezen.

Succes! Inspraak wordt nu opgestart. SNG zal zich betrekken voor efficiënte en effectieve oplossingen voor verkeersoverlast. Er zijn verschillende werkgroepen opgericht onder leiding van een organisatiebureau. In deze werkgroepen worden ideeën verzameld en genoteerd. Nu al blijkt dat de tegenstellingen in de werkgroepen groot zijn. Ondernemers zien het probleem niet omdat ze aan het gemotoriseerd verkeer (bezoekers) verdienen, bewoners ondervinden veel overlast van de overvolle wegen met geluid en luchtverontreiniging van dien.


40

POVI, Provinciale Omgevingsvisie Limburg: geen ambitie voor natuur. 

oktober 2020.

De Provinciale Omgevingsvisie Limburg is een document waarin vastgelegd wordt welke visie en ambitie de provincie heeft op de ruimte. SNG interesseert zich vooral voor de visie en ambitie m.b.t. De open ruimte in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en met name natuur, Landschap en leefomgeving.

We kunnen kort zijn: de natuur komt er zeer bekaaid van af. Een echte visie voor behoud en versterking van natuur Is niet te vinden. De visie en ambitie gaat vooral over de manier waarop economische activiteiten in de natuur mogelijk moeten maken. We hopen dat Provinciale Staten de omgevingsvisie op dit punt zullen bij stellen.

Om ze hierbij te helpen heeft SNG een zienswijze ingediend met een aantal kritiekpunten, maar zeker ook een aantal voorstellen om dit onderdeel van de omgevingsvisie te verbeteren.
Klik op zienswijze SNG over POVI om de inbreng van SNG te lezen.

Succes! Nog niet voorhanden. In december (of januari) zal de provincie een 'nota van zienswijze' maken waarin ze de zienswijzen van iedereen zal beantwoorden. Daarbij geeft de provincie aan welke argumenten ze heeft om het met zienswijzen eens te zijn of af te wijzen.


39

Zorgen om uniek landschap door uitbreiding wijndomein Martinus.

oktober 2020.

Wijndomein Martinus wil haar wijndomein Martinus ten zuiden van Vaals Verder uitbreiden. Volgens SNG is dit zeer schadelijk voor het unieke landschap (tevens stiltegebied) ten zuiden van Vijlen.

De eigenaar van het wijndomein vroeg rond 2011 al een uitbreiding van wijndomein Martinus. Veel bewoners waren van mening dat deze uitbreiding in dit gebied schadelijk zou zijn voor het landschap en ook voor het stiltegebied vanwege de toename van gemotoriseerd verkeer. De Vaalser politiek stemde hiermee toch in met de aantekening dat dit de laatste uitbreiding zou zijn. Nu, in 2020, meent de politiek wederom een laatste uitbreiding te moeten toestaan. Hoe rekbaar kan politiek zijn.

SNG schreef per mail een brief naar B&W en de Raad met een zienswijze waaruit blijkt hoe schadelijk deze nieuwe uitbreiding is.
Klik op zienswijze wijndomein Martinus voor de inbreng van SNG.

Succes!: proces loopt nog. SNG zet in op een gunstige locatie waardoor de uitbreidingen in Rott en Fromberg niet nodig zijn. Gedacht wordt aan bv. een locatie ten oosten van Nijswiller (kasteeltje en oud gebouw Sophianum) maar er zijn ook andere interessante locaties waarbij zowel de ontwikkelingen rond de wijnbouw als de uitstraling van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg er beter van worden.


38

SNG dient bezwaarschrift in tegen pop-up restaurant in het open landschap boven het gehucht Fromberg

September 2020.

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor een pop-up restaurant in het open gebied boven het gehucht Fromberg en naast Natura 2000. Het bezwaarschrift is maandag 7 september aangeboden aan de gemeente, maar die had de vergunning nog niet verleend. Toch goed dan we het al gedaan hebben omdat al vanaf 1 september met de opbouw van de gebouwen gestart is.
Het gevaar is dat dit soort natuur- en landschapsschadelijke activiteiten steeds vaker zullen plaatsvinden en dat kan natuurlijk niet. Ons landschap wordt weer eens uitgemolken. Inmiddels is een B.V. opgericht door een aantal ondernemers onder de naam 'wijnrestaurant op het land'. In ons bezwaarschrift ziet u onze bezwaren die zich niet richten op het verschijnsel maar wel op de plek waar dit soort activiteiten plaats vinden.
Klik op bezwaarschrift pop-up restaurant Fromberg voor ons complete bezwaarschrift.

Succes! In december zal SNG haar standpunt in deze voor de Commissie van Bezwaren gaan verdedigen. Een uitslag is dan in januari te verwachten. SNG hoopt dat dit soort activiteiten midden in het landschap niet meer toegelaten worden. Inmiddels heeft de bezwarencommissie een, voor het handelen van de gemeente Voerendaal, vernietigend advies geschreven naar aanleiding van de bezwaren van SNG en bewoners. Het gevolg zal zijn dat dit soort activiteiten op deze manier en plekken gelukkig moeilijk zullen worden. Dat mag als succes geien worden.


37
De vraag van SNG aan Eijsden-Margraten om de geplande bomenkap, in de fraaie markante laan bij de sportvelden in Cadier en Keer, niet uit te voeren is gehonoreerd. 

Augustus 2020

Eerder dit jaar kreeg SNG een signaal van bewoners dat in een laan bij de sportvelden richting golfbaan in Cadier en Keer een prachtige rij volwassen bomen gekapt zou worden. De reden was niet bekend. Stichting Natuurlijk Geuldal is op onderzoek uitgegaan en onze bomendeskundige constateerde dat de bomen bijzonder vitaal en niet ziek waren. Eerder waren al verschillende bomen in deze laan jammer genoeg gekapt.
SNG trok aan de bel bij de gemeente en vroeg om deze bomen te behouden. Ze vormen een bijzonder fraaie laan langs de sportvelden en tevens een prachtige toegang tot de golfbaan. Daarbij zijn ze een waardevolle ecologische verbinding tussen twee natuurgebieden.


Succes! De gemeente heeft haar voornemen opnieuw overwogen en besloten om de bomen te sparen. Het is beslist noodzakelijk dat bewoners of organisaties als SNG betrokken zijn bij beleidsvorming. Of het nu om het redden van een prachtige laan met bomen met hoge landschapswaarde gaat of over het voorkomen van een onnatuurlijke schadelijke dam in een riviertje, betrokkenheid bij bestuurlijke besluitvorming is zinvol en heeft resultaat.36

SNG dient zienswijze in op de luchtvaartnota 20 - 50 van de regering vanwege MAA.

Juli 2020.

Tot 9 juli konden belanghebbenden, zoals bewoners en organisaties,
 een zienswijze indienen tegen de plannen van de overheid omtrent de luchthavens in Nederland, voor ons van belang is Maastricht Aachen Airport. De overlast en schade doet zich niet alleen voor in een gedeelte van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg rond de luchthaven, maar in het hele Zuid-Limburgse gebied wordt de overlast merkbaar steeds erger.
Tijd dus voor SNG om ook mee te doen met deze procedure.
Klik op 'Luchtvaartnota 20 - 50' voor zienswijze.


Succes!: procedure is deze maand pas opgestart. Specifiek met betrekking tot MAA: SNG is actief betrokken bij een proces onder leiding van Pieter van Geel die samen met bewoners en organisaties onderzoek gaat doen naar de beste variant.


35

Uitbreiding Camping Vinkenhof verworpen.
SNG overwoog om ook voor de uitbreiding van Camping Vinkenhof naar de RvS te gaan. 

Juli 2020.

Op 6 juli 2020 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten niet akkoord te gaan met het plan voor uitbreiding van camping Vinkenhof. Bewoners en SNG zijn verheugd dat de raad dit besloten heeft. Alleen de VVD heeft gekozen voor de uitbreiding op, naar onze mening, onjuiste gronden.
Na de goedkeuring voor de immense uitbreiding van Résidence Valkenburg door de gemeenteraad van Valkenburg stond nu ook goedkeuring aan de uitbreiding van Camping Vinkenhof op de agenda, notabene op amper 200 meter van Résidence Valkenburg. Als dit toegestaan zou worden ontstond hierdoor een grote corridor aan vakantieparken aan de zuid en oostkant van Schin op Geul. Ook aan de andere kant van Schin op Geul ligt al een grootschalig vakantiepark. De vraag was of de meerderheid van de gemeenteraad respect toont voor de kwaliteiten van natuur, landschap en leefomgeving. De mogelijkheid om met bewoners naar de Raad van State te stappen kon altijd nog omdat, zoals de wethouder zelf zei, het plan op het randje is van wat mogelijk is. Uit alles bleek ook hier weer dat het College van B&W zich volledig ten dienste stelde aan bepaalde ondernemers en zich niets aantrok van leefomgeving, landschap en natuur. De raad kon dit corrigeren en deed dat.

Overigens hebben we tijdens ons spreekrecht in de commissie SOB ook nog vermeld dat de bomen Limburgse boskrieken zijn die bescherming genieten, de verbeeldingskaart niet overeen komt met de kaarten van de ter inzage legging en dat er onvoldoende advies is ingewonnen (ambtelijke werkgroep vrijetijdseconomie) en dat er geen officiële goedkeuring van de provincie bij de ter inzage lag.

Klik op Camping Vinkenhof voor de zienswijze.

Succes!: De gemeenteraad heeft vrijwel alle zienswijzen van SNG tegen de uitbreiding van deze camping gehonoreerd. Ook die van de bewonersgroepen. Dat betekent dat de camping niet mag uitbreiden richting Boskriekenbos (waardevol natuur- en landschapselement en voedselplek voor het Vliegend hert). Mogelijk is dit een ommekeer in het beleid van verschillende gemeenteraden waardoor natuur- landschap en leefomgeving ook in de toekomst serieus beschermd gaan worden. In ieder geval is het eerste succes binnen.


34

Wens van SNG: Waterschap schrapt dam in de Gulp bij Slenaken. (zie ook 16)

juni 2020.

Het Waterschap heeft alsnog de dam geschrapt die zij, samen met andere bestuurlijke organisaties had willen aanleggen. Dit zou ecologisch gezien een ramp zijn voor de Gulp en het omringende gebied. Stichting Natuurlijk Geuldal heeft strijd gevoerd tegen deze dam, samen met bewoners.

Peter Visser van SNG: De overstroming in juli 2012 was een ramp voor een aantal bewoners en ondernemers. Dat er iets moest gebeuren om dit te voorkomen was duidelijk, maar de vraag was wat de beste oplossing zou zijn, rekening houdend met de ecologische waarde van het gebied. Blijkbaar verliepen de besprekingen met bestuurders uit België voor een duurzame oplossing over het hele Gulp traject niet voortvarend. Uiteindelijk is besloten om dan toch maar een dam te bouwen, een grote schadelijke ingreep in het landschap en het riviertje.
Dat leverde bergen protesten op waaronder het protest van SNG. Wat volgde was een moeilijk inspraaktraject dat zou leiden tot een gang naar de rechter, maar bewoners en SNG gaan zich nu hierop beraden. Er spelen nog enkele andere ingrepen in de Gulp die vanuit ecologisch oogpunt discutabel zijn. SNG hoopt dat het Waterschap Limburg begrijpt dat zij een publiek orgaan is dat open dient te communiceren en dat publieke inspraak en controle anno 2020 heel normaal is.
In ieder geval kunnen we verheugd zijn dat de dam niet gebouwd wordt en dat acties vanuit de bevolking en organisaties tot resultaten kunnen leiden. (foto artikel DL)


Succes!: Eindelijk is Waterschap Limburg, zoals SNG vanaf het begin heeft voorgesteld, tot de conclusie gekomen dat een dam in de Gulp niet de juiste oplossing is. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de oplossingen die ook SNG had aangedragen: een natuurlijke manier van waterbuffering over het hele traject met o.a. vooral veel groenvoorzieningen die het water ter plekke van de hoosbuien vast houden.33

Uitbreiding résidence valkenburg: SNG maakt gang naar de Raad van State. (zie ook eerdere items)

mei 2020.

SNG heeft sinds haar oprichting de houding van de gemeente Valkenburg a/d Geul met betrekking tot vergunningverlening bekritiseerd. Een halsstarrige houding van de gemeente heeft al geleid tot tussenkomst van de commissie voor bezwaren. Onlangs heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de goedkeuring van het college van B&W van de plannen van Topparken Résidence Valkenburg. SNG vraagt zich openlijk af of alle raadsleden wel weten waarmee ze ingestemd hebben, laat staan of ze wel beseffen welk een verantwoordelijke taak ze op dit gebied hebben.

Het besluit van de gemeente Valkenburg a/d Geul heeft ertoe geleid dat Stichting Natuurlijk Geuldal de stap naar de Raad van State heeft gezet. Ons bezwaarschrift is, indien u geen insider bent, moeilijk te lezen, maar u kunt het hieronder downloaden.

Bezwaarschrift RvS inzake Résidence Valkenburg


Succes!: 
Procedure bij de Raad van State is opgestart. Mooi dat ook een bewoner gaat procederen.


32

Stichting Natuurlijk Geuldal gaat samenwerken met andere organisaties.

mei 2020.

De vernieling van het landschap in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg gaat verschrikkelijk hard. Bijna wekelijks valt wel iets te melden over activiteiten die het landschap of de natuur schaden. Organisaties en bewoners beseffen dat ze om die reden samenwerking  moeten zoeken. Samenwerking met de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA bestaat al enige tijd. Ook met bewonersgroepen (stallen en loodsen, schade aan de Gulp, onnodig kappen van bomen e.d.) Met Bond Heemschut Zuid-Limburg zijn inmiddels ook al gezamenlijk acties ondernomen. Het is de bedoeling om een Alliantie Bescherming Nationaal Landschap Zuid-Limburg op te richten.

Succes!: Gesprekken verlopen nog moeizaam, maar het ziet er naar uit dat er op een aantal hoofdpunten betreffende natuur, landschap en leefomgeving samen gewerkt zal worden. Daarnaast houden de verschillende organisaties hun autonomie. Of het tot een echte Alliantie zal leiden daar is het nog te vroeg voor.


31

Stichting Natuurlijk Geuldal ondersteunt biologische bloembollenactie Velt.

april 2020.

Er zijn veel manieren om het Nationaal Landschap Zuid-Limburg kwalitatief beter te maken: Nota's met voorstellen voor effectieve maatregelen, helaas ook procedures tegen foute plannen, veldwerk, maar ook het ondersteunen van andere prima activiteiten zoals nu de bloembollenactie van Velt. De afdeling Velt Zuid-Limburg die in ons gebied actief is organiseert een biologische bloembollenactie en wij organiseren mee.
Zo zijn bestuursleden en andere betrokken actievelingen van SNG bezig met het uitzetten van deze actie onder scholen, gemeentes e.d. Bloembollen in (school)tuinen, gemeentelijke perken en andere plekken maken de leefomgeving mooier. Bloembollen planten in natuurgebieden raden we af.
Iedereen kan bloembollen via Velt bestellen. De actie duurt tot 30 mei. De bloembollen worden in september uitgeleverd.
Kijk op www.velt.nu maar ook op facebook pagina's van velt zuid limburg en natuurlijk geuldal.


Succes!:
Voor een eerste keer een prima succes. In Zuid Limburg al bijna 40 deelnemers. Mogelijk minder deelnemers door Covid 19. Volgend jaar gaan we de actie herhalen.


30

Stichting Natuurlijk Geuldal schrijft nota over functioneren KCL.

maart 2020.

De Kwaliteits Commissie Limburg is in het leven geroepen door de Provincie Limburg en de meeste gemeenten in het zuidelijk deel van de provincie. Het doel is om de kwaliteit van het landschap, waaronder het Nationaal Landschap Zuid-Limburg beter te beschermen. Dit doet de commissie aan de hand van het Kwaliteits Menu Limburg, waarin een aantal handvatten staan waarmee de KCL een onafhankelijk advies kan formuleren. SNG vroeg zich af of de natuur en het landschap in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wel echt gebaat zijn bij de adviezen. De conclusie is tamelijk frustrerend. Daarover gaat deze nota die te downloaden is. |
Klik op Kwaliteits Commissie Limburg, overwegingen bij haar functioneren.

Succes!: De kans is groot dat gemeentes, waaronder de KCL valt (de Provincie heeft zich terug getrokken) zich gaat herbezinnen over de benoeming, te taak en het functioneren van deze commissie.

 

29  

Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienswijze in tegen kampeeruitbreidingen in landelijk waardevol gebied, tevens stiltegebied.

februari 2020.

Weer een nieuwe camping in een mooi landelijk gebied. Grote gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen. Achter Noorbeek komt de nieuwste toeristische ontwikkeling in een kwetsbaar gebied. Bij het nalezen van de regelgeving valt op dat dit waarschijnlijk niet de laatste ontwikkeling zal zijn. Hoeve de 'Kleine Peul' dreigt uit te groeien tot een grote toeristische verblijfsaccommodatie.

Klik op Zienswijze de Kleine Peul, Noorbeek.


Succes!:
 Procedure loopt nog. Bewoners en collega-organisaties gebben SNG gevraagd om mee te doen met een onderzoek of een procedure bij de Raad van State kans van slagen heeft op basis van juridische en bestuurlijke argumenten.


28

Stichting Natuurlijk Geuldal dient, samen met Bond Heemschut en Dassenwerkgroep Zuid-Limburg een zienswijze in bij de Gemeente Vaals tegen de bouw van twee veldschuren.

Januari 2020.

Samen dienden we een zienswijze bij de gemeente Vaals in tegen de bouw van twee veldschuren in een uniek kleinschalig Graftenlandschap ten zuiden van Vijlen in de gemeente Vaals.In het hele Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn onnodige aantastingen aan de orde van de dag.

De veldschuren beschadigen natuur en landschap. Mocht de eigenaar toch het recht hebben om te bouwen dan willen wij overleg om te bekijken of er een minder schadelijke plek mogelijk is waar èn eigenaar, èn gemeente, èn natuurbeschermers tevreden mee kunnen zijn.
Klik op de zienswijze tegen 2 veldschuren bij Vijlen.


Succes!:
 Er komen nieuwe gesprekken tussen gemeente, eigenaar en bezwaarmakers (Bond Heemschut en SNG). Laatste nieuws: Helaas heeft de gemeente Vaals het nagelaten de verbetervoorstellen in de procedure te betrekken. De gemeente staat niet open voor een betere oplossing.


27
Stichting Natuurlijk Geuldal doet via bestuursleden en medewerkers mee aan 

veldwerk in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

November 2019.

Waardevolle natuur, landschap en leefomgeving vraagt om bestuurlijke bescherming en verbetering. Stichting Natuurlijk Geuldal doet via nota's, overleggen en voordrachten voorstellen hiertoe. Daarnaast, indien nodig, zullen we bij wijziging bestemmingsplannen die nadelig zijn voor onze doelstelling ook onderbouwde zienswijzen of bezwaren indienen. Ook 'in het veld' zijn bestuursleden en medewerkers actief. Zo doen we bijvoorbeeld mee met opruimdagen van zwerfvuil in het landschap en het opzetten van broedstoven voor het zwaar beschermde Vliegend Hert.


Succes!:
 Het Vliegend hert is ernstig bedreigd. Elders hebben broedstoven hun waarde bewezen. Zo wordt op 1 augustus 2020 wederom een broedstoof (nestgelegenheid) aangelegd, de derde al. Samen met het succes rond het behoud van het Boskriekenbos krijgt het Vliegend hert nu goed kansen voor het versterken van de populatie en is weer een heel bijzonder van de ondergang gered..


26

Ingezonden in de Limburger van 02-11-2019:

Klimaatverandering

WATERSCHAPSLASTEN TIENTJES HOGER (30/10)

November 2019. 

De waterschapslasten worden flink duurder en met deze prijsstijging zijn we er nog lang niet. Er dienen veel meer maatregelen genomen te worden om ons te beschermen tegen de klimaatverandering die we zelf veroorzaken. In plaats van maatregelen te nemen om te voorkomen dat het klimaat verandert, zijn we bezig om ons aan de klimaatverandering aan te passen.
Wereldonderhandelaars vallen op klimaattoppen huilend in elkaars armen als weer hectares bos misbruikt zijn voor het op papier zetten van maatregelen die toch niet uitgevoerd worden omdat regeringen niet durven op te treden tegen grote industrieën. Omdat overheden falen, moeten waterschappen veel maatregelen nemen voor klimaatadaptatie.
Dat kost bergen geld, geld dat beter besteed had kunnen worden aan het verwezenlijken van betere gezondheidszorg en sociale gelijkwaardigheid. 
De burgers betalen achteraf de kosten van de klimaatverandering die door vervuilende industrieën veroorzaakt wordt.
Als we dan ook nog met overheden zitten die slappe knieën krijgen, miljoenen euro’s subsidie stoppen in het stoken van zeer vervuilende biomassa, bij verkoop van met chemisch afval vermengde stookolie aan de scheepvaart een oogje dichtknijpen, zich met hart en ziel inzetten voor uitbreiding van de luchtvaart, dan weten we het wel.
Wanneer gaan mensen inzien dat het echt helemaal anders moet?

PETER VISSER, VOORZITTER STICHTING NATUURLIJK GEULDAL,

Succes!: Meningsvorming bij de krantenlezers (educatiewaarde).

 

25
Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in i.v.mconceptnotitie reikwijdte omgevingsvergunning en detailniveau omgevingsvisie Limburg 2020 

Oktober 2019.
Deze conceptnotitie geeft een nadere uitwerking van de regels met betrekking tot omgevingsvergunningen n.a.v. de omgevingsvisie. Met name de betrokkenheid van belanghebbenden bij activiteiten in de ruimte is in het geding. Hierna zal, n.a.v. alle zienswijzen, een definitieve versie in procedure komen.

Klik op zienswijze conceptnotitie reikwijdte en omgevingsvergunning.

Succes!: Procedure loopt. Enkele standpunten van SNG worden in ieder geval serieus betrokken bij de eindversie. Inmiddels is de vervolgprocedure Provinciale Omgevingsvisie Limburg gestart.


24

Stichting Natuurlijk Geuldal vraagt aandacht voor watervervuiling en megaloodsen.

Oktober 2019. 

Stichting Natuurlijk Geuldal richt zich met een brief tot het Waterschap Limburg en Gemeente Gulpen-Wittem en provincie Limburg om ecologische schade te voorkomen.
Het Waterschap kreeg een brief met de vraag om een verbod op het lozen van onbekende, mogelijk zeer giftige, stoffen door Chemelot in de Maas (en uiteindelijk de Noordzee en verder). In een antwoord aan onze Stichting schreef het Waterschap er alles aan te doen om lozing van giftige chemische stoffen in de Maas te voorkomen, maar wel passend binnen de landelijke wet- en regelgeving.
Gulpen-Wittem en provincie Limburg  kregen een brief met de vraag om bij hun onderzoek naar de best oplossing voor het plaatsen van mega-loodsen en megastallen ook de 'uitplaatsing' te betrekken naar minder kwetsbare gebieden zoals industrieterreinen of langs autowegen. Inmiddels heeft de provincie te kennen gegeven dat er ook gericht gekeken kan worden naar uitplaatsing maar dat het voortouw bij Gulpen-Wittem ligt.
Klik op Waterschap Limburg en op Gulpen-Wittem voor de brieven.

Foto afvalputje Chemelot


Foto voorbeeld landschapsschade door loodsen


Succes!: Succes is moeilijk in te schatten. SNG heeft in ieder geval haar stem laten horen in de hoop dat dit invloed heeft.
De directeur van Chemelot heeft inmiddels aangegeven dat Chemelot streeft naar 0% giftige afvallozing, dit moet bereikt zijn voor... 2050. SNG kan niet zeggen dat dit getuigt van verantwoordelijkheid voor het milieu en betreurt deze houding van het bedrijf en de provincie die dit allemaal maar goed vindt.
Het terugdringen van megastallen in he Heuvelland zou in de nieuwe omgevingsvisie moeten staan. In een zienswijze wordt nogmaals door SNG hiervoor gevraagd.


23

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in over de uitbreiding van Résidence Valkenburg, in het waardevol landschappelijk beekdal van de Geul. (zie ook 33)

September 2019. 

Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienwijze in over het vergroten van Résidence Valkenburg naast Schin op Geul met huisjes in een waardevol beekdalgebied van het riviertje de Geul naast Goudgroene natuur en vlak bij Natura 2000. Deze eigenaar heeft het al gedaan gekregen dat zonder uitgebreide omgevingsprocedure, 'met dank aan de gemeente Valkenburg a/d Geul', een aantal zaken oneigenlijk geregeld zijn waardoor al veel landschapsschade is ontstaan.Nu treedt weer een nieuwe fase in waarbij de eigenaar nog meer uitbreidingen aanvraagt, nu wel via de juiste procedure. De schade in het landschap is op foto's duidelijk te zien, maar Provincie en Gemeente vinden het blijkbaar nog niet genoeg.
De immense oppervlakte die Résidence Valkenburg nu al bebouwd heeft.
Klik hier op  zienswijze van SNG over het bestemmigsplan Résidence Valkenburg.


Klik op: Nota zienswijzen van de gemeente Valkenburg aan de Geul, beantwoording op onze zienswijze Bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied – Résidence Valkenburg NL.IMRO.0994.2018BP003-VA01
Deze nota bevat de gemeentelijke reactie op de binnengekomen zienswijzen naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan van 15 augustus tot en met 25 september 2019. Zienswijze onder nummer 1 is Stichting Natuurlijk Geuldal en nummer 11 Provincie Limburg.

28 januari 2020. Stichting Natuurlijk Geuldal spreekt in de commissie SOB naar aanleiding van de beantwoording door Gemeente Valkenburg aan de Geul op de ingediende zienswijze. Deze beantwoording was naar onze mening onvoldoende. Het is te hopen dat de Gemeenteraad, na deze inspraak, onze zienswijze wel serieus neemt.

Klik op  inspraak commissie SOB  van SNG voor bijdrage.

Succes?: SNG meent zeer sterke argumenten te hebben om dit voortschrijdende onheil voor natuur, landschap en leefomgeving tegen te gaan. Om die reden gaat de Stichting naar de Raad van State.


22

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in over de uitbreiding van Camping Vinkenhof op een waardevol natuurgebied aan de voet van Sousberg.

September 2019. Stichting Natuurlijk Geuldal dient een zienswijze in over het vergroten van Camping Vinkenhof naast Schin op Geul met huisjes op een waardevol natuurgebied, een kersenboomgaard, naast camping. Deze camping heeft enige tijd dit gebied gekocht voor uitbreidingen. Er zijn veel redenen waarom het niet wenselijk is dat dit gebied aan de open ruimte onttrokken wordt. (natuur- en landschapsverlies, verdwijnen ecologische verbindingszone, zeldzame fauna, verstedelijking, kort bij woonkern enz.) Binnenkort zal de gemeenteraad zich over dit plan buigen omdat het een wijziging bestemmingsplan is.

Het natuurbosje met kersenbomen waar Das, Vliegend Hert en veel vogels foerageren en opgeofferd wordt. Het is de scheiding met de kern Schin op Geul die links juist buiten de foto valt. Rechts buiten de foto ligt het grootste gedeelte van de camping.
Klik hier op SNG zienswijze Vinkenhof.


Op de voorgrond Vinkenhof en daarachter Résidence Valkenburg. Vergunningverlening kan niet los van elkaar staan.

Schin op Geul wordt van noordoost naar zuidoost door de vakantiecomplexen Vinkenhof en Résidence Valkenburg geflankeerd. Aan de noordwest zijde ligt vakantiepark Walem. In en om Schin op Geul zelf liggen ook nog recreatieverblijven waardoor het hele dorp beter de naam Vakantiedorp Schin op Geul kan dragen omdat vakantiegangers inmiddels veruit in de meerderheid zijn. Met de nadelen voor bewoners van dien. De schade aan landschap en natuur is nu al immens.
Succes!: De aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan is afgewezen. Alle belangrijke argumenten van SNG lagen aan de basis van het besluit en zijn door de raad overgenomen. Een bijzonder besluit van de Raad, ook van de coalitiepartijen, omdat het College van B&W het plan tot het laatst heeft ondersteund alsof het haar plan was. Dit zou een ommekeer kunnen betekenen en daardoor van grote invloed op toekomstige plannen. Zeer hoopvol.
Voor het Vliegend hert worden verschillende broedstoven (nestgelegenheid) geplaatst, maar het bijzondere beest heeft ook voedselgebieden nodig en het Boskriekenbos is zo'n zilvergroen gebied dat behouden dient te blijven.


21

Stichting Natuurlijk Geuldal schrijft discussienota over het belang van 'open ruimtes' in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Extra inzet voor natuur en leefbaarheid is natuurlijk prima, maar het Heuvelland is al zo volgebouwd dat de huidige open ruimte, of het nu natuur of landbouw is, gespaard dient te blijven. Verstedelijking is fataal voor de uitstraling.

Augustus 2019.

Stichting Natuurlijk Geuldal pleit dan ook voor een stop op meer bebouwing omdat het landschap dit niet meer aan kan. Maar 'ruimte' is niet alleen oppervlakte. Ruimte is ook lucht, bodem, water. Ook hier vindt vernietiging van het ecosysteem plaats. Denk aan vervuiling van lucht door diverse chemische verbindingen, bodem- en watervervuiling door chemisch-synthetische niet-afbreekbare stoffen als pesticiden en geluidshinder.
Het begrip zonneweide is natuurlijk een volledig fout gekozen naam door mensen die hieraan geld willen verdienen. Het zijn gewoon open loodsen van enkele meters hoog die open ruimte aan een landschap onttrekken en meestal ten koste gaan van landbouwgrond. De nota kan hieronder gedownload worden en is voor iedereen vrij te gebruiken.

Klik op het belang van open ruimtes in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Succes!: Mede naar aanleiding van deze nota groeit de aandacht voor het belang van de Open Ruimte i het Heuvelland sterk. Dat zijn eerste stappen bij bestuurders in de goede richting.20

Stichting Natuurlijk Geuldal reageert op de plannen om in de landschappelijk open ruimte bij Mingersborg in Gulpen-Wittem grote loodsen toe te laten. Wederom een nieuwe aantasting.

Juni 2019

Een landbouwbedrijf in Trintelen wil uitplaatsing voor meer ruimte. Dat betekent in één van de weinige grote open landschappelijke ruimtes die het Nationaal Landschap Zuid-Limburg nog heeft dat er grote opslagloodsen getolereerd gaan worden. Een echte noodzaak is er niet, want er zijn prima alternatieven. De 'verindustrialisering' van het platteland, hier zelfs in een Nationaal Landschap, gaat onverminderd verder. Een bedreiging die maar niet stopt.

Klik op artikel loodsen in gemeente Gulpen-Wittem.

Succes?: Provincie en Gemeente Gulpen-Wittem trekken € 40.000 uit om te bekijken onder welke voorwaarden megaloodsen wel in het landschap passen. De weerstand tegen deze loodsen neemt toe. Zeker nadat plannen zijn uitgelekt hoe deze loodsen in de 'Boerderij van de Toekomst' eruit komen te zien: Gewoon Megaloodsen met wat plankjes erom heen en boompjes om de loodsen aan het zicht te onttrekken. De Open Ruimte wordt vernield.


19

Stichting Natuurlijk Geuldal biedt nota zonneweiden aan aan provincie Limburg en gemeenten in het Heuvelland.

Mei 2019.

Naast 'verdozing', het vol bouwen met loodsen en stallen, doemt een nieuw gevaar op voor ons Nationaal Landschap Zuid-Limburg: 'Betegeling' met zonnecellen. Naar aanleiding van de eerste plannen bij St. Geertruid in Eijsden-Margraten en bij Emmaberg in Valkenburg a/d Geul (30 hectaren!) maken wij ons zorgen. Waar houdt dit op? Om de regionale en lokale overheden ten dienste te zijn schreven wij een nota met overwegingen die bij een beslissing 'wel of geen' zonneweiden betrokken kunnen worden. Zolang er nog honderden hectaren daken van loodsen en stallen ongebruikt leeg liggen raden wij zonneweiden af, zeker in een Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dus zonnedaken ja, opoffering van open ruimtes neen.

Klik op Nota zonneweiden voor de hele nota.

Succes!: De Provincie heeft terughoudendheid geboden bij de aanvraag van 'Zonneweides' (die in feite 'zonneloodsen' zijn) in het kwetsbare landschap. Inmiddels zijn alle aanvragen niet gehonoreerd of de aanvrager heeft zijn plan terug getrokken. In een Provinciale Nota staat inmiddels ongeveer hetzelfde als wat in onze nota staat. We zijn zeer tevreden.


18

Stichting Natuurlijk Geuldal dient zienswijze in op de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor PlanMER Luchtvaart (voorloper PlanMER Luchtvaart).

April 2019. 

Stichting Natuurlijk Geuldal krijgt steeds meer signalen van bewoners in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg over overlast van de luchtvaart vanaf MAA. Hinder van Liège Airport is in het zuidelijkste deel van Zuid-Limburg al erg, evenals de overlast van AWACS toestellen boven een groot deel van Zuid-Limburg. Nu overheden MAA de mogelijkheden geeft om verder te groeien wil Stichting Natuurlijk Geuldal nu al actief mee doen bij het terug dringen van deze overlast en voor de recreatieve sector imagoschade. Daarvoor is deze zienswijze voor bedoeld.
Klik op Zienswijze PlanMER voor de complete zienswijze.
Succes: procedure loopt en lijkt steeds meer te keren in het voordeel van minder uitbreiding van de luchtvaart vanaf MAA.


17

Stichting Natuurlijk Geuldal dient i.s.m. een handhavingsverzoek in tegen foute beheersactiviteiten. (zie ook 34)

April 2019.

In samenwerking met Dr. Ingenieur mevrouw Betty Mantz dient Stichting Natuurlijk Geuldal een handhavingsverzoek in bij het Waterschap Limburg. Ondergetekenden hebben bij enkele rivieren en beken in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, met name de natuurlijke Gulp, geconstateerd dat er werken verricht zijn die niet volgens de vigerende regels plaatsvonden en schadelijk zijn voor de natuurwaarden zoals flora en fauna. Ons handhavingsverzoek behelst het in waarde terug brengen en hiertoe hebben we zelfs concrete voorstellen gedaan. Het verzoek is bij ons op te vragen.

Succes!: Groot succes is, de dam in de Gulp bij Slenaken is geschrapt. Dit is te danken aan de acties vn SNG en bewoners. Was in de winter een dam nog persé nodig, nu gaat het Waterschap Limburg onze voorstellen uitvoeren: natuurlijke waterbuffering langs de hele Gulp, o.a. door veel nieuwe aanplant.


16

Waterschapsverkiezingen: Rol van het Waterschap kan beter.

januari 2019. Waterkwaliteit in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de rol van het Waterschap Limburg.

Maart 2019.

De waterkwaliteit in ons gebied is nog steeds bedenkelijk. Bodemwater is vervuild en ook de rivieren en beken laten zien dat door mensen veroorzaakte vervuiling niet voldoende verminderd. Oorzaken zijn natuurlijk vuilwater-overstort bij bv. waterzuiveringsinstallaties als er veel regen valt en de vervuiling door de agrarische sector.
Ook andere soorten kwaliteit, zoals de hydro-morfologische elementen (structuur van de oeverzone, structuur en substraat van de rivierbedding e.d.) zijn uiterst belangrijk.
In het Wezer-arrest oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap:
1. dat iedere achteruitgang van de toestand van een waterlichaam moet worden voorkomen, ongeacht de planning op langere termijn volgens de beheersplannen en maatregelenprogramma’s (tenzij een uitzondering voor tijdelijke achteruitgang wordt toegestaan, artikel 4 lid 6 KRW);
2. dat sprake is van achteruitgang zodra de toestand van ten minste één van de kwaliteitselementen, opgenomen in bijlage V KRW, een klasse achteruitgaat. (Bijlage V bevat naast biologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen óók hydro-morfologische kwaliteitselementen.)
Een praktisch voorbeeld:
De gemeente Gulpen-Wittem is door het Waterschap gevraagd om stroomopwaarts mee te zoeken naar berging van 600.000 kubieke meter water bij wateroverlast. Dit kan gebeuren door het aanleggen van buffers en bassins, maar de juiste manier zou een meer natuurlijke beheersing van water zijn. Overlast in bebouwd gebied (Looierstraat) wordt nu ook aangepakt door in het buitengebied stroomopwaarts stuwingen te maken maar het kan ook door in het bebouwd gebied de waterloop breder en de kademuur hoger te maken.
Mooi dat het WereldNatuurFonds hiervoor aandacht heeft door het vragen om een petitie te ondertekenen en aan de Europese Unie aan te bieden. Dit steunt Stichting Natuurlijk Geuldal maar al te graag:
www.wnf.nl/protectwater.htm

Wel is SNG, samen met bewoners, aan het strijden voor rechtmatige ontvankelijkheid bij de beoordeling van vergunningplichtig beleid en uitvoering. Hiervoor loopt een procedure bij de rechter. Waterschap Limburg is niet gewen dat er mondige burgers en organisaties zijn en kan daar niet mee omgaan.


15

Losse actualiteiten december 2018: 

December 2018 

De Stichting is betrokken bij een aantal organisaties met het doel activiteiten te voorkomen die een negatieve invloed kunnen hebben op natuur, landschap en leefomgeving. Een paar voorbeelden:

1. Stichting MOZL heeft ons gevraagd een mening te geven op enkele vernieuwde trajecten voor ATB'ers. In het overleg werd voor ons duidelijk dat men niet alleen heeft gekeken naar het belang van de ATB'ers maar ook naar andere belangen. Een goede zaak. Wij gaven wel nog enkele opmerkingen en ideeën mee. Er is in de toekomst nog overleg i.v.m. een paar routes die minder gelukkig gepland werden. De verwachting is dat we hier gezamenlijk uit komen.

2. Met 'Pop on Top' is overleg gepleegd omdat de organisaties wil uitgroeien naar een festival met 12000 bezoekers. Dit vraagt andere logistiek en veiligheidsmaatregelen. Een vluchtweg zou aangelegd moeten worden door Natura 2000. Er is al iets van een weg, maar die is ontstaan door illegale werkzaamheden tijdens een WK wedstrijd veldrijden. Stichting Natuurlijk Geuldal wil dat dit gebied zich kan herstellen. Wel zien we mogelijkheden om vlak achter het Casino tegen het hekwerk een fatsoenlijke vluchtweg aan te leggen die ook gebruikt kan worden voor toeleveringen. Hiermee was de Stichting Top on Pop het helemaal mee eens en zij proberen hiervoor bij besturen steun te krijgen. Temeer omdat dit voorstel ook kan functioneren bij andere evenementen.

Succes?: Helaas valt succes nog niet te schrijven. Wel zijn inmiddels plaatselijke bewonersgroepen actief om verkeerde MTB routes rond het Polferbos aan te pakken. Met de organisatie van 'Pop on Top' is helaas moeilijk te communiceren waardoor we geen ondersteuning kunnen bieden bij het uitvoeren van de juiste oplossing. SNG blijft open staan voor ondersteuning bij de juiste oplossing die in eerste instantie mogelijk leek.


14

Korte film: dierenleven in het 

Nationaal Landschap Zuid Limburg. 


 13

Stichting Natuurlijk Geuldal vindt gehoor bij de provincie. Natuurgebied Emmaberg voorlopig gered.

Maart 2018 

Provinciaal Natuurbeheerplan 2019: Natuurwaarde dal tussen Broekhem en Emmaberg (Ignatiusvallei) is voorlopig gered. Gemeente Valkenburg heeft plan voor afwaardering en verbindingsweg niet onderbouwd. Natuurcompensatie is niet correct geregeld. Gemeente kan later uiteraard opnieuw het plan indienen.

Stichting Natuurlijk Geuldal is verheugd over het besluit van de provincie. Daarmee geeft ze aan dat gemeentebesturen zich ook aan duidelijke regels dienen te houden. Allert blijven loont.
Klik op Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2019 
voor uitspraak.

Oktober 2018. Inmiddels wil de gemeente Valkenburg a/d Geul juist binnen het gebied van de Ignatiusvallei een gasontvangststation te plaatsen, dit omdat het huidige station midden in de kern Broekhem ligt. De natuurlijke inpassing is wat ons betreft voldoende en vanwege het geheel van belangen zullen wij hiermee akkoord gaan. Wat onze stichting zeker probeert te voorkomen is, dat er een wegencircuit wordt aangelegd richting kloosterhotel in ontwerp. Inmiddels hebben wij een prima alternatief voorgesteld waardoor niet alleen de Ignatiusvallei gespaard wordt, maar ook nog eens de Emmaberg ontzien wordt van verkeerstoename. Een rechtstreeks verbinding is mogelijk via de Stoepertweg.

Succes!: De Provincie heeft gehoor gegeven aan ons verzoek en de goudgroene natuur van de Ignatiusvallei gespaard.

 

12

Stichting Natuurlijk Geuldal organiseert op zondag 26 augustus 2018 van
14.00-16.00 uur een bezoek aan Ecotuin Keutenberg.

augustus 2018

Een bezoek aan de tuin van Wilma Peeters en Peter Visser op de Keutenberg is een aparte ervaring en een bron van inspiratie voor liefhebbers van een grote maar ook een kleine tuin.
Vertrouw op de natuur en je eetbare sierweide wordt een onuitputtelijke bron van inspiratie, een thuis voor mensen, eetbare planten en dieren. Inheemse maar ook uitheemse planten met verrassende vruchten vinden hier hun plek. Een tuin, niet alleen om uit te eten maar ook om te ontspannen.
Al eens een Paw paw (Asimina triloba) of Sechuanpeperboom (Zanthoxylum simulans) gezien?
Proef de variatie van de diversiteit aan groenten op je bord uit de sierlijke moestuin, natuurlijk zonder kunstmest en gif. Met mooie borders en bogen waarlangs planten omhoog klimmen. Gezonde groenten kweken is een plezierige ontspanning.
Wat dacht u van een vers tomaatje rechtstreeks van de plant uit de volle grond of een appelwortel Yacon (Polymnia sonchifolia).
Bekende en onbekende kruiden in de kruidentuin vervolmaken de smaak van een maaltijd. Ze bezitten ook nog eens waardevolle voedingsstoffen.
Probeer eens de zeer pittige para kers (Spilanthes Oleracea) of ijskruid (Mesembryanthemum crystallinum). 
Kom kijken en doe leuke ideeën op.
De inkomprijs is € 3,- inclusief koffie/thee en kleine proeverij.
De tuin ligt in een natuur- en stiltegebied dus graag auto parkeren bij gemeenschapshuis ’t Geboew, Ljubljanaplein, Schin op Geul dan 20 minuten wandelen naar de ecotuin op de Keutenberg 5.
Zie ook: www.keutenberg.nl


Succes!: Vele tientallen bezoekers op deze dag.11

Milieuverbetering op de weg in het Heuvelland.
Alternatieven voor voertuigen met minder uitstoot en geluid.

Mei 2018 

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft een nota gemaakt en aangeboden aan gemeentebesturen en raden. In deze nota staan eenvoudige oplossingen voor een schoner Heuvelland. Zo doen we een voorstel om op termijn huurscooters op fossiele brandstof te vervangen door elektroscooters.
Klik op nota vervanging vervanging fossiele brandstof door elektroscooters.

Succes!: Er is nu hernieuwde aandacht voor het minimaliseren van vervuilende bromscooters en andere onnodige verkeersvervuiling bij gemeentes, VVV en ook de provincie. Het is te hopen dat besturen nu doortasten...

In de zomer van 2020 zijn op expliciet verzoek van SNG via een raadslid verschillende plekken extra borgen geplaatst die bromscooters moeten weren. Het is een eerste stap, bromscooters dienen vervangen te worden door E-scooters.


10

Stichting Natuurlijk Geuldal niet welkom bij werkgroepsbijeenkomsten Trambaan fietsroute.

December 2017. 

Stichting Natuurlijk Geuldal krijgt geen kans om haar visie uit te leggen op de werkgroepsbijeenkomsten voor betrokkenen die door de provinciale en lokale overheden opgezet zijn voor het verkrijgen van steun voor de Trambaanfietsroute. Overheden willen een fietsroute tussen Maastricht en Aken maar daartegen is vanuit bewoners en betrokkenen veel weerstand. Overlast in kernen en natuurschade zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Stichting Natuurlijk Geuldal wordt geweerd.

Peter Visser van de Stichting: 'Bij het bekend worden ging het al goed fout. Bewoners en betrokkenen kregen geen enkele informatie. Waarschijnlijk omdat overheden het plan zonder veel weerstand erdoor probeerden te drukken. Na veel protesten en vele maanden later kwam toch de informatie op gang. Protesten werden nog heviger want het plan rammelde.'
Op verzoek van de protestbeweging werd door onafhankelijke deskundigen, professoren Aerts en Botzen, een beleidsanalyse gemaakt waaruit bleek dat nut en noodzaak ontbreekt en economische argumenten een magere onderbouwing kennen. Tijdens een bijeenkomst over de Trambaanfietsroute in Margraten kregen voornoemde onafhankelijke deskundigen geen minuut tijd voor een toelichting. Een schoffering voor deze personen en de democratische rechtsgang.

Peter Visser van de Stichting: 'Overheden laten hier duidelijk zien lak te hebben aan betrokkenheid van bewoners en deskundigen. De belofte tijdens een wandeling gedaan door de heer Claessens (manager) dat iedere betrokkenen de kans krijgt om via een werkgroep in te spreken wordt ook niet nagekomen. Onze Stichting, maar ook anderen worden geweerd. Wellicht omdat wij ons intens verdiept hebben in de hele problematiek en een alternatief voorstel Heerbaanroute gedaan hebben (zie eerder bericht op deze website). Als overheden op deze manier met ons omgaan zullen ze ons tijdens toekomstige procedures nog wel tegen komen want we hebben steekhoudende argumenten klaar liggen.'
Hieronder staat het antwoord van het management van de Trambaanfietsroute op onze vraag om betrokken te worden (let op onjuiste naamgeving van onze Stichting en onjuiste reden):

Geachte heer Visser,
Dank voor uw bericht.
We hebben een afweging gemaakt om te komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging van belangen en belangstellenden met zowel voor- als tegenstanders in de werkgroepen en klankbordgroep.
De stichting Geuldal hebben we vooralsnog niet uitgenodigd.
Reden hiervoor is dat de Trambaanfietsroute niet door het Geuldal loopt.
Indien u onze keuze of mening anders ziet wil ik graag met u daarover in gesprek. U kunt mij te allen tijde hierover mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
De trambaan fietsroute
ing. E.J.H. (Edwin) Claessens MBA
Omgevingsmanager Trambaanfietsroute Maastricht-Aken.


Succes!: Zie eerdere item over ons alternatief, Heerbaanfietsroute.

Succes! De Trambaanfietsroute is geschrapt. SNG is graag bereid om mee te werken aan een alternatieve route die niet schadelijk is voor natuur en leefomgeving.

 

9

Columns:

Buitengoed Geul. 

Opiniestuk over het Geuldal 


MAA (Maastricht Aachen Airport),
Hoe overheden dienstbaar zijn, maar niet aan haar burgers.

Achtergrondbijdrage van René van der Luer


 

8

Fietsroutes: Alternatief voor de Trambaanfietsroute: Heerbaanfietsroute

September 2017. 

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft zich verdiept in de, door overheden, geplande Trambaanfietsroute. Aan dit, overigens goed initiatief, kleven volgens bewoners en belanghebbenden een aantal nadelen (leefbaarheid, natuurwaarden). Daarom heeft de Stichting gezocht naar een alternatief. Dit is de Heerbaanfietsroute geworden: Een snelle fraaie verbinding tussen Maastricht en Aachen.

Nota Heerbaanfietsroute.

Succes!: Door een weerbarstige houding van besluitvormers zijn de alternatieven van de Stichting zo veel als mogelijk buiten de aandacht gebleven. Gelukkig vonden onze plannen wel veel gehoor bij bewoners en plaatselijke organisaties (waarvoor dank). Dit heeft o.a. ertoe geleid dat in de gemeente Vaals voor een zeer groot gedeelte de Heerbaanfietsroute leidend is geweest voor de uiteindelijke aanleg, tot volle tevredenheid van velen en met dank aan een actieve inwoner in die gemeente. Hierdoor blijft in Vaals veel natuur en leefgenot gespaard. Jammer dat Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten (nog) niet open staan voor alternatieven voor de Trambaanfietsroute, maar wat niet is kan nog komen.....

Succes!: oorspronkelijke route is geschrapt. SNG hoopt nog wel gehoor te vinden voor een alternatief zoals door ons is opgesteld.


7

Nieuwe fietsroutes prima, maar niet ten koste van natuur of wandelpaden.
Augustus 2017. 

De provincie en gemeentes willen meer fietsroutes. Helaas betekent dat vaak minder natuur en minder wandelrust maar wel meer asfalt. Goede reden op actiegroepen te ondersteunen: http://www.trambaanfietsroute.eu/ Maar elders in het Nationaal Landschap Zuid Limburg dreigen ook 'foute fietsroutes' te ontstaan. 
Stichting Natuurlijk Geuldal stelt zo'n fietsroute in Valkenburg aan de kaak. Een route die in het centrum een voetgangersdomein doorkruist, vervolgens een prachtig smal wandelpad 'Achter de Erke gebruikt en tot slot de regionale 'gedichtenroutelangsdegeul' onveilig maakt. Het antwoord van de gemeente Valkenburg is triest.Succes!:
 Ons succes is helaas later geboekt. In juli 2020 is de gemeente Valkenburg a/d Geul, na klachten van bewoners en toeristen, dezelfde klachten als SNG, en enkele ongelukken, tot de conclusie gekomen dat deze fietsroute echt aanpassing nodig heeft. Samen met betrokkenen is hier nu aan gewerkt. Jammer dat dit zo lang heeft geduurd en er eerst ongelukken voor nodig waren. De gemeente moet nu echt gaan beseffen dat niet alles voor fietstoerisme dient te schuiven.


6

Natuur Manifest Natuurrijk Heuvelland 2018 - 2022 

 Aan politieke partijen

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het Zuid-Limburgse heuvelland. In de afgelopen vier jaar zijn er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen geweest die het landschap en de natuur in het heuvelland geen goed hebben gedaan, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van steeds meer grote stallen. Begin 2018 zijn er al weer plannen die leiden tot een verdere teloorgang van het unieke Zuid-Limburgse heuvelland, bijvoorbeeld 9 km wegverharding voor de zogenaamde trambaanfietsroute.
Kiezers kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het verschil maken door te stemmen op politieke partijen die zich inzetten voor natuur- en landschapsbescherming.
Natuur en Milieu Federatie Limburg, Bond Heemschut Limburg en Stichting Natuurlijk Geuldal roepen politieke partijen in het Heuvelland van Zuid Limburg op onderstaand manifest te ondertekenen én de daad bij het woord te voegen gedurende de komende raadsperiode. Stuur uw reactie naar Stichting Natuurlijk Geuldal, Keutenberg 5, 6305 PP Schin op Geul of naar natuurlijkgeuldal@gmail.com
1.     Geen nieuwe verharde wegen in het buitengebied, dus:
·        Een nieuwe weg is altijd onverhard.
·        Bestaande holle en overige onverharde wegen worden nooit verhard.
·        Bestaande verharde wegen worden niet verbreed (met uitzondering van het aanleggen van fietsstroken die fysiek gescheiden zijn van de rijbaan).

2.     De geplande trambaanfietsroute leidt tot aantasting van de natuur en het landschap. De oude trambaanroute is immers een stille, groene verbinding tussen Maastricht en Vaals met een – vanwege het aantal zeldzame planten en dieren – hoge ecologische waarde. Het is één van de weinige serieuze oost-west-verbindingen voor de migratie van flora en vooral fauna.
Om bovenstaande redenen en omdat er al goede oost-west-fietsverbindingen zijn tussen Maastricht en Vaals (de knooppuntenroutes), dient de geplande trambaanfietsroute te worden heroverwogen, inclusief:
·        onderbouwing van nut en noodzaak
·        vergelijking met de bestaande knooppuntroutes
·        meer aandacht voor de wensen van omwonenden.
3.     Er komt een gemeentelijk plan van aanpak om de overlast, onveiligheid en schade van landbouwmachines en toeristisch-recreatief verkeer in woonkernen, kwetsbare gebieden en op de weg te verminderen. Bij dit plan van aanpak worden de inwoners van de gemeente actief betrokken.

4.     Bij bouwaanvragen met een grote impact op natuur, landschap en/of milieu (bijvoorbeeld vakantie-accommodaties, woningen, stallen/loodsen en andere bedrijfsgebouwen) heeft de gemeente de taak, omwonenden, natuurorganisaties en de initiatiefnemer voorafgaand aan de besluitvorming met elkaar te laten overleggen, ook wanneer de betreffende aanvraag past binnen de wetgeving. Behoud en versterking van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het heuvelland zijn daarbij de uitgangspunten.

5.     Bij een ingreep in het landschap wordt het geld uit het Landschapsfonds gebruikt voor landschaps- en natuurherstel in de omgeving waar de ingreep plaatsvindt. De gemeente betrekt bewoners en lokale natuurorganisaties actief bij de besluitvorming over de besteding van het geld.

6.     Op gronden die de gemeente in eigendom heeft, draagt zij zorg voor het behoud van de daarop aanwezige natuurwaarden en landschapselementen én ontwikkelt zij – waar mogelijk – de natuur- en landschapswaarden op deze gronden, al dan niet in samenwerking met burgerinitiatieven en natuurorganisaties. Bovendien handhaaft de gemeente actief op het oneigenlijk toe-eigenen en gebruik van deze gronden (inclusief bermen) in haar bezit.

7.     De gemeente steunt initiatieven die het floreren van duurzame (natuurinclusieve) landbouw en veeteelt vergroten.

8. De gemeente participeert in en steunt initiatieven die de soortenrijkdom van planten en dieren verbeteren.

Succes!: Onze bijdrage heeft invloed gehad op de meningsvorming van colleges en gemeenteraden. We zien in coalitieakkoorden meer aandacht voor natuur, milieu en leefomgeving. Ook zijn de ideeën van SNG steeds meer terug te vinden in de uitvoering van beleid.


5

Leeuwterrein Valkenburg, ontwerp en zienswijze.

Juni 2017. 

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft het ontwerpplan voor het Leeuwterrein ingediend. SNG vindt dit een goed plan, maar we hebben toch enkele opmerkingen en een goed idee dat u in de zienswijze ontwerp bestemmingsplan Leeuwterrein kunt lezen.

Succes!: Onze zienswijze heeft enige invloed gehad op de besluitvorming en de mening van omwonenden. Er zijn nu wel al zonnepanelen geplaatst die niet gepland waren. Welke invloed er verder no van uit gaat is even afwachten, want vaak zie je dat ideeën van anderen afgewezen worden maar enige tijd later toch uitgevoerd worden zonder aan te geven van wie het idee afkomstig is...

Succes!: Naar aanleiding van onze zienswijze zijn alsnog zonnepanelen geplaatst op enkele daken.


4

Maastricht Aachen Airport, activiteiten tegen meer overlast.

Stichting Natuurlijk Geuldal ondersteunt vanaf 2018 de activiteiten van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. Zij doet dit door actieve ondersteuning bij activiteiten, maar ook organisatorisch zoals het voorzitterschap tijdens de bijeenkomsten.


Overheden sjoemelen met feiten door het aandragen van foute cijfers, informatie achter houden en een ondemocratische houding. PvdD en GL in PS stelden vragen aan GS. Provinciale vragen en antwoorden. 

Succes!: Vooral door de, bij de Alliantie aangesloten organisaties en personen (waaronder onze Stichting) is de discussie over de toekomst van de luchthaven weer volledig opgelaaid. Steeds meer stemmen gaan op om geluidhinder en luchtvervuiling door MAA een halt toe te roepen. Het nieuwe Luchthavenbesluit is wederom uitgesteld en komt waarschijnlijk pas november 2019. (p.s. natuurlijk is er een correlatie van luchtvervuiling met de vele andere bronnen van luchtvervuiling in ons gebied)
Inmiddels is de procedure wel opgestart en vol in procedure. SNG zal betrokken blijven om het Heuvelland te sparen voor herrie en vervuiling.


3
Megastallen, loodsen en het Nationaal Landschap Zuid Limburg: Onmogelijke combinatie.

Schaalvergroting in de agrarische sector veroorzaakt niet alleen lelijke productievelden maar ook grote lelijke loodsen (opslag landbouwproducten) en megastallen (nog meer vee). Natuurlijk Geuldal waarschuwt voor onomkeerbare landschapsvernietiging (zie link hieronder). In haar tijdschrift 'Limburgs Milieu' van december 2017 staan uitstekende artikels over dit probleem: Limburgse overheden hebben prachtige regelgeving maar in de praktijk kijken ze de andere kant op als er weer een grote loods of stal in de planning ligt.
Gevaar voor nog meer megastallen.
Honderden dieren houden in een megastal heeft niets te maken met een boerenbedrijf maar is een industriële activiteit met dieren (als je het al zou willen...) en hoort op een industrieterrein. Grote loodsen met landbouwproducten ook.

Succes!: Inmiddels, naar aanleiding van mede onze Stichting, heeft de provincie besloten een min of meer onafhankelijke commissie in het leven te roepen die een advies geeft bij activiteiten waarbij natuur- en landschapswaarden in gevaar komen. Het is wel afwachten hoe deze commissie gaat functioneren.Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg, ontwerp en zienswijze.


De provincie heeft in het kader van POL 2014 met de regio's afspraken gemaakt over de invulling van het land m.b.t. economische activiteiten. De regio's hebben grote autonomie en dat pakt voor landschap en natuur niet altijd even goed uit...

Lees hier de .
Lees over de zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg van Stichting Natuurlijk Geuldal.

Succes!: Voor het eerst wordt nu serieus getwijfeld of het wel verstandig is om grote loodsen in het Heuvelland te plaatsen. Overheden zijn nu de beste oplossing aan het onderzoeken. Voor SNG is en blijft dat grote loodsen horen bij agrarische industrie en industriegebouwen horen thuis op een industrieterrein. We zijn er nog niet.


2

Topparken: Bezwaarschrift vergunningverlening Résidence Valkenburg. (zie ook 33)

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft Topparken vergunning verleend voor een aantal zaken. Daar zitten activiteiten tussen die de natuur en het landschap kunnen schaden en tevens een bedreiging kan zijn voor de leefbaarheid. Vandaar ons bezwaarschrift.


Succes!: Mede door de invloed van onze Stichting zijn er enkele voorgenomen activiteiten afgeremd om dusdanig veranderd dat natuur, landschap en leefomgeving minder geschaad worden. Maar het blijft een kwestie van attent zijn.

Succes!: Geen succes bij de gemeente Valkenburg a/d Geul. SNG heeft daarom besloten naar de RvS te gaan met sterke argumenten. 


1

Vleermuizen in Valkenburgse grotten.
November 2017

Ecologie en economie kunnen zeker samen gaan als overheden de juiste maatregelen nemen. Dat is nu nog niet. Hieronder de zienswijze.
Vleermuizenbescherming Valkenburgse grotten.

Succes!: Inmiddels zijn onze bezwaren erkend en er zijn verschillende maatregelen genomen om de vleermuis beter te beschermen. Stichting Natuurlijk Geuldal is hiermee vooralsnog tevreden omdat er goede monitoring plaats vindt en we de populaties goed kunnen volgen.
In het voorjaar van 2020 hebben we onder begeleiding van een gemeenteambtenaar kunnen zien welke maatregelen genomen zijn en daar was SNG zeer tevreden over. Ook aan de enkele opmerkingen tijdens deze excursie is inmiddels gewerkt.